وکیل دادگاه تجدید نظر خانواده

وکیل دادگاه تجدید نظر خانواده

وکیل دادگاه تجدید نظر خانواده


با معرفی وکیل دادگاه تجدید نظر خانواده همراهتان هستیم.

دعاوی مربوط به دادگاه خانواده در قانون حمایت خانواده توضیح داده شده است. بسیاری از پرونده‌های دادگاه خانواده جهت رسیدگی به ادعای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

ساختمان دیوان عالی کشور در تهران قرار دارد. 4 شعبه دیوان عالی در قم و دو شعبه در شهر مشهد مستقر شده‌اند.

قضات دیوان عالی کشور از بین با سابقه‌ترین قضات دادگستری انتخاب و منصوب می‌شوند.

فرجام خواهی در پرونده خانواده

در این نوشتار که به همت بهترین گروه وکلای خانواده شمال تهران مورد نگارش قرار گرفته است به شرایط تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه خانواده خواهیم پرداخت.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی دعاوی خانواده با گروه وکلای مهر پارسیان تماس بگیرید.

آیا رای طلاق توافقی قابل تجدیدنظرخواهی است؟

چنانچه زوجین توافق بر طلاق را به دادگاه اعلام کنند طبق قانون گواهی عدم امکان سازش صادر می شود. اگر زوج در این حالت از طلاق منصرف شود رای قابل اجرا نیست.

چون ماهیت توافق مذکور اذن در طلاق است. لذا زوج حتی بعد از طلاق نیز حق رجوع دارد و به طریق اولی قبل از ثبت طلاق نیز حق رجوع دارد. پس سردفتر طلاق حق اجراء صیغه طلاق و ثبت واقعه طلاق را ندارد.

فرجام خواهی حکم طلاق

بعضی نیز اعتقاد دارند با توجه به ماده 10 قانون مدنی این توافق لازم الاجراست. اما باید گفت مفاد توافق زوجین حاکی از اخبار به عدم سازش است و قصد انشاء وجود ندارد تا عقد صلح واقع شده باشد.

بنابراین با پشیمان شدن یک نفر از طلاق، حالت عدم سازش که متفقا اعلام کرده بودند از بین رفته و حکم دادگاه منتفی شده است.

آیا امکان اعتراض به نظریه داوران پرونده طلاق در دادگاه تجدید نظر وجود دارد؟

در پرونده طلاق و خانواده داور رای نمی دهد، بلکه داوران متفقا یا به تنهایی صرفا نظریه خود را مبنی بر امکان یا عدم امکان سازش زوجین به صورت مشورتی به دادگاه رسیدگی کننده ارائه می دهند.

وکیل فرجام خواهی دادگاه خانواده

این نظریه داوری به صورت مستقل قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه استان نیست. اما اگر روند ارجاع به داوری در پرونده طلاق موافق موازین قانونی نباشد یا داوران شرایط ذکر شده در قانون را نداشته باشند، ضمن تجدید نظر خواهی از حکم صادر شده در دادگاه تجدیدنظر استان می توان به این موارد نیز به عنوان نقص رسیدگی اشاره نمود.وکیل دادگاه تجدید نظر خانواده

آیا امکان تجدیدنظر خواهی از رای دادگاه تجدیدنظر استان وجود دارد؟

در بعضی از پرونده‌های خانواده، امکان تجدیدنظر و اعتراض در در مرحله پیش بینی شده است. مرحله اول در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی می‌شود. مرحله دوم نیز تحت عنوان فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد.

ماده 367 قانون آئین دادرسی مدنی

آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف- احکام:

احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد.
– احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

ب- قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

1- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
۲- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

نمونه لایحه فرجام خواهی طلاق

ماده 368 قانون آئین دادرسی مدنی

آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف- احکام:

احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب- قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی‌باشد.

۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
۲- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.وکیل دادگاه تجدید نظر خانواده

کدام یک از آراء دادگاه‌های خانواده قابل تجدیدنظرخواهی نیستند؟

رای تعدادی از پرونده ها، در هر صورت قابل اعتراض نیست. این رای به صورت قطعی و لازم الاجرا صادر و ابلاغ می شود.
در ادامه به این موارد خواهیم پرداخت.

ماده 369 قانون آئین دادرسی مدنی

احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:
۱- احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
۲- احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رای آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
۳- احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.
۴- احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.
۵- احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می‌شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.
۶- احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است.

لایحه فرجام خواهی طلاق از طرف زوج

وکیل تخصصی تجدیدنظر دادگاه خانواده شمال تهران

برای اعتراض به رای یا قرار دادگاه بدوی باید دلایلی در عنوان اعتراض قید شود.

جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای.
ه – ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل امده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.وکیل دادگاه تجدید نظر خانواده

مهلت فرجام‌خواهی در پرونده خانواده چگونه تعیین می شود؟

اشخاص ساکن ایران بیست روز پس ابلاغ رای فرصت فرجام خواهی دارند. این مهلت برای ایرانیان خارج از کشور دو ماه تعیین شده است. ابتدای مهلت فرجام برای دادگاه تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ است.

ابتدای مهلت فرجام از رای دادگاه بدوی که نسبت به آن ادعای تجدیدنظر خواهی نشده است از تاریخ انقضای و پایان مهلت تجدیدنظرخواهی محاسبه می شود.

مرجع رسیدگی به فرجام خواهی دیوان عالی کشور است. مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی دادگاه تجدیدنظر استان است.
اگر فرجام خواهی به دلیل مغایرت دو حکم باشد ابتدای مهلت تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم خواهد بود.

فرجام تبعی چیست و چه اثری در اجرای حکم دارد؟

فرجام خوانده می‌تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می داند تبعا درخواست رسیدگی فرجامی نماید.

در این صورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد، هرچند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده باشد.وکیل دادگاه تجدید نظر خانواده

آیا دادخواست اعتراض ثالث در پرونده خانواده قابل تصور است؟

در هر صورت که رای صادر شده با حقوق شخص ثالث تداخل داشته باشد امکان اعتراض وجود دارد. فرض کنید دعوی اثبات زوجیت مطرح و رسیدگی شده است. رای به اثبات زوجیت به صورت قطعی صادر و اجرا شد.

حال در مقام تقسیم ارث، ورثه متوفی زوجیت همسر جدید را که به مورث الحاق شده قبول ندارند.
در این حالت امکان اعتراض ثالث به رای قطعی از سوی ورثه و هنگام تقسیم ارث وجود دارد.

یا اینکه گواهی انحصار وراثت صادر شده است. اما یکی از ورثه به عنوان نفی ولد از ورثه خارج شده و اطلاعی ندارد. در بعضی از موارد امکان اعتراض ثالث به حکم توسط معترض وجود دارد.

برای دیدن موارد اعتراض ثالث در دادگاه خانواده با گروه وکلای تخصصی خانواده مهر پارسیان تماس بگیرید.

مهلت فرجام خواهی از رای چه مدت است؟

مهلت فرجام‌خواهی در دعاوی حقوقی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز پس ابلاغ رای می‌باشد.

مهلت فرجام خواهی برای ایرانیان خارج از کشور چه مدت است؟

مهلت فرجام‌خواهی در دعاوی حقوقی برای ایرانیان خارج از کشور، دو ماه از تاریخ ابلاغ رای محاسبه می‌شود.

 

 

وکیل دادگاه تجدید نظر خانواده

معرفی وکیل تخصصی تجدید نظر خانواده تهران

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معرفی بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
معرفی بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
معرفی بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (14 امتیاز)

5 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *