فروش مال غیر

بهترین وکیل در تهران در این نوشتار به بررسی فروش مال غیر پرداخته است.

چنانچه در این زمینه نیازمند اخذ مشاوره هستید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمائید.

بررسی ماهیت، ارکان و مجازات و مرجع صالح رسیدگی به جرم فروش مال متعلق به­ غیر

یکی دیگر از جرائم مهم علیه اموال و مالکیت اشخاص که علاوه­ بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به­ هم می‌ زند و خسارت­ های مادی به قربانی جرم وارد می‌ کند و نسبت به آن بسیار در دادگاه­ ها طرح شکایت می­ شود، جرم فروش­ مال­ غیر است، که قانون­گذار ضمن جرم انگاری، آن را طبق ‌قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر سال 1308 یکی از صور خاص کلاهبرداری دانسته و از آن جایی که حق مالکیت افراد و تسلط آن‌ ها بر اموال خویش به رسمیت شناخته شده است، لذا فروش مال غیر و دخالت در فروش آن، اطلاع از عدم تعلق مال به فروشنده و انجام معامله و حتی آگاهی مالک از فروش بدون مجوز مال خویش و عدم اطلاع به اداره ثبت، دادگاه و حتی خریدار نیز جرم تلقی و در قانون برای آن مجازات‌ هایی تعیین شده است.

جرم فروش مال متعلق به­ غیر

جرمی که فردی مال دیگری را بدون اذن و اجازه‌ مالک مورد معامله قرار داده و به دیگری منتقل نماید و از این راه منفعتی کسب شود، به­ تعبیر دیگر فروش مال­ غیر و هرگونه دخل و تصرف در اموال و دارایی های دیگران جرم محسوب می گردد و با مجازات قانونی همراه می باشد. مالکیت از جمله مواردی است که قانونگذار احترام و اهمیت ویژه­ ای برای آن قائل گردیده است. از این رو هرگونه تجاوز و تعدی به آن مشمول مجازات قانونی خواهد بود و با آن برخورد می­ گردد. فروش و معامله مال غیر هرگونه سوءاستفاده از اموال و دارایی های دیگران را به منظور بهره­ مندی از منافع آن شامل می­ شود.

جهت دریافت مشاوره در خصوص فروش مال غیر با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

ارکان جرم فروش مال متعلق به ­غیر

 • رکن قانونی

 1. قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر، عین یا منفعت باشد را بدون مجوز قانونی با دیگری معامله می ­کند، کلاهبردار‌ محسوب و طبق قانون محکوم و مجازات می‌ شود و همچنین خریدار نیز اگر در حین معامله عالم به عدم مالکیت فروشنده­ باشد، به جرم کلاهبرداری محکوم و مجازات خواهد شد.

 1. قانون ثبت اسناد و املاک

هر کس به­ موجب سند رسمی یا عادی نسبت به­ عین یا منفعت مالی (‌اعم از منقول و یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد ‌نسبت به­ همان عین یا منفعت به­ موجب سند رسمی معامله یا تعهد معارض با حق مزبور نماید، به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد.

 • رکن مادی

الف – رفتار مرتکب

عنصر مادی جرم فروش مال غیر همان فروش آن به دیگری و یا هرگونه معامله یا عملیاتی که موجب فروش مالکیت آن به دیگری شود، است.

مشاوره حقوقی اثبات نسب

ب – موضوع جرم

موضوع جرم اموال منقول و غیرمنقول است.

پ – اوضاع و احوال جرم

منظور از فروش در این جرم، انجام عمل حقوقی است، به­ تعبیر دیگر برای تحقق این جرم بنا به­ لزوم باید معامله‌‌ ای وجود داشته باشد و صرف جا به‌ جایی فیزیکی وجوه نقد یا سایر اموال موجب تحقق این جرم نمی‌ شود.

ت – تعلق مال موضوع جرم به دیگری

رکن مادی اساسی این جرم، تعلق مال به­ دیگری است، بنابراین حتی اگر فردی با تصور اینکه مال مورد معامله متعلق به دیگری است، اقدام به معامله نماید، اما بعد ها کاشف به­ عمل آید که مال به­ نحوی، برای مثال از طریق توارث متعلق به خودش می‌ باشد، جرم فروش مال غیر محقق نمی‌ شود.

ث – معامله به موجب سند رسمی

مرتکب یک­بار به­ موجب سند رسمی یا عادی ­عین یا منفعت مالی (‌اعم از منقول و یا غیرمنقول) را به شخص یا اشخاص داده و بعد ‌نسبت به ­همان عین یا منفعت به ­موجب سند رسمی معامله یا تعهد معارض با حق مزبور نماید.

 • رکن معنوی

عنصر معنوی جرم فروش مال غیر سوءنیت و قصد انتقال مال با هدف سلب مالکیت صاحب آن و رسیدن ضرر به او می‌ باشد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص فروش مال غیر با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

مجازات جرم فروش مال متعلق به­ غیر

الف. مجازات فروشنده

 • طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مرتکب به مجازات ذیل محکوم خواهد شد؛
 • اگر مرتکب از شخص عادی باشد؛
 • حبس از 1 تا 7 سال،
 • پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده،
 • رد مال به صاحب آن،
 • جبران خسارت وارده بر مدعی خصوصی.
 • اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد؛
 • حبس از 2 تا 10 سال،
 • پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده،
 • رد مال به صاحب آن،
 • انفصال ابد از خدمات دولتی،
 • جبران خسارت وارده بر مدعی خصوصی.
 • طبق قانون ثبت اسناد و املاک مرتکب به مجازات ذیل محکوم خواهد شد؛
مجازات شرکت در مهمانی مختلط

– حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال.

ب. مجازات خریدار

طبق ‌قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، خریدار نیز در حکم کلاهبردار و به مجازات فروشنده محکوم خواهد شد، مشروط به داشتن علم و آگاهی نسبت به اینکه مال متعلق به غیر از فروشنده­ است و از روی عمد و قصد معامله را انجام بدهد.

 1. طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مرتکب به مجازات ذیل محکوم خواهد شد؛
 • اگر مرتکب از شخص عادی باشد؛
 • حبس از 1 تا 7 سال،
 • پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده،
 • رد مال به صاحب آن،
 • جبران خسارت وارده بر مدعی خصوصی.
 • اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد؛
 • حبس از 2 تا 10 سال،
 • پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده،
 • رد مال به صاحب آن،
 • انفصال ابد از خدمات دولتی،
 • جبران خسارت وارده بر مدعی خصوصی.

2.طبق قانون ثبت اسناد و املاک مرتکب به مجازات ذیل محکوم خواهد شد؛

 • حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال.

جهت دریافت مشاوره در خصوص فروش مال غیر با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

جرم معاونت مالک در فروش مال متعلق به ­غیر

اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا 1 ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به خریدار و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر دادگاه ­عمومی یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد، هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلف اند، در‌ مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

عدم تمکین مرد

مالکی که از فروش مال خود مطلع بوده یا شود مکلف است در ظرف 3 ماه خریدار یا قائم‌ مقام قانونی او را فوق از مالکیت‌ خود مستحضر نماید.

مجازات جرم معاونت مالک در فروش مال متعلق به­ غیر

طبق قانون مجازات اسلامی مجازات معاونت در فروش مال مرتکب به مجازات 1 تا 2 درجه پایین‌ تر از مجازات جرم ارتکابی که طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و قانون ثبت اسناد و املاک به حبس تعزیری درجه 4 است، محکوم خواهد شد. (حبس تعزیری در 5 یا 6)

مرجع صالح رسیدگی به جرم فروش مال متعلق به­ غیر

مرجع صالح تعقیب و تحقیق مرتکب یا مرتکبان ­جرم فروش بدون مجوز مال متعلق به­ غیر، دادسرای عمومی ‌و انقلاب محل وقوع مال غیرمنقول است و دادگاه کیفری 2 که دادسرای عمومی‌ و انقلابی که دادسرا در معیت آن است، دادگاه صالح رسیدگی و صدور حکم مجازات مرتکب یا مرتکبان است.

قابل گذشت­ بودن جرم فروش مال متعلق به­ غیر

طبق قانون مجازات اسلامی جرم فروش بدون مجوز مال متعلق به­ غیر از جرائم قابل گشت محسوب می­ گردد و تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی خصوصی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌ شود.

امکان تحقق جرم فروش بدون مجوز مال مشاع

طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص فروش بدون مجوز سهم متعلق به یک شریک توسط شریک دیگر، اگر چه فروش ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکا نافذ نیست، ولی اگر مورد فروش معادل سهم فروشنده دهنده باشد، به سبب اینکه سوءنیت نداشته جنبه کیفری ندارد و در غیر این­ صورت فروش ­مال­ غیر تلقی می‌ شود، به­ تعبیر دیگر فروش مال مشاع توسط شریک یکی از 2 حالت ذیل را به­ وجود خواهد آورد؛

 • اگر شریک به‌ اندازه سهم خود از مال مشترک‌، بدون رضایت شریکش به دیگری منتقل کند جرم نیست.
 • شریک علاوه بر سهم خود، سهم مشاع شریکش را نیز بدون رضایت او به دیگری انتقال دهد جرم است.

جهت دریافت مشاوره در خصوص فروش مال غیر با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

تفاوت جرم فروش مال غیر با معامله فضولی

تفاوت جرم فروش مال غیر با معامله فضولی در این است که در معامله فوضولی، فروشنده قصد اضرار به مالک را ندارد حتی گاهی قصد فروشنده سود بیشتر مالک است، ولی در فروش مال غیر فروشنده قصد ضرر زدن به مالک را دارد و با سوءنیت خود را به عنوان مالک معرفی می ­کند و این دعوا از طریق مراجع صالح کیفری قابل پیگیری و مجازات است.

اثبات زوجیت با فرد متاهل صاحب منصب دولتی

 تفاوت فروش مال متعلق به ­غیر با معامله معارض

معامله معارض یکی دیگر از صور جرم کلاهبرداری است که تفاوت خاصی با فروش مال غیر دارد، بدین صورت که در فروش مال غیر شخص مالی را که متعلق به دیگری می­ باشد، را به هر نحوی منتقل می­ کند. در حالی­ که در معامله معارض، شخص مال متعلق به خود را 2 بار و به 2 صورت منتقل می­ کند، یعنی به اینکه، در ابتدا مال خود را به موجب سند عادی به شخصی منتقل می­ کند و بعد همان مال را به موجب سند رسمی به شخص دیگری منتقل می­ کند.

بدیهی است در معامله معارض نقل و انتقال دوم، بنا به­ لزوم باید به موجب سند رسمی باشد، در حالی­ که در خصوص انتقال مال غیر، امر انتقال ممکن است به موجب سند عادی واقع شود.

بطور کلی­ هرگاه شخصی مال خود را به موجب سند رسمی منتقل کند و بعد همان مال را به موجب سند عادی منتقل کند، مرتکب جرم معامله معارض نمی­ شود، بلکه این عمل، جرم فروش مال غیر می­ باشد.

همانطور که ملاحظه نمودید، پرونده ‌های حقوقی/کیفری پیچیدگی ­های زیادی دارند. با بهره ‌گیری از وکلای با تجربه‌ و مجرب موسسه حقوقی مهر پارسیان می ­توانید، در این خصوص گام موثری در رسیدن به هدف نهایی (پیروزی در پرونده خود) برداشته باشید. وکلای مبرز موسسه حقوقی مهر پارسیان، در حوزه دعاوی فروش مال غیر، با کلیه قوانین موجود و مربوط آشنایی کاملی دارند و به دلیل همین شناخت و تسلط، پس از بررسی پرونده یک راهکار مناسب جهت رسیدن به هدف نهایی، یعنی پیروزی انتخاب نموده و شما را در کلیه مراحل دعاوی خود، با مشاوره و راهنمایی موثرشان، همراهی می ­نمایند. مطمئن باشید با انجام این امر شانس پیروزی در پرونده مذکور چند برابر خواهد شد و از این بابت خیالتان راحت خواهد بود.

جهت دریافت مشاوره در خصوص فروش مال غیر با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل فروش مال غیر در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری متانکلائی) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری متانکلائی وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری متانکلائی

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معرفی بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
معرفی بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
معرفی بهترین وکیل فرجام خواهی

امتیاز دهی به مقاله

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *