ابطال سند ازدواج

ابطال سند ازدواج

ابطال سند ازدواج


امروز با مبحث ابطال سند ازدواج در خدمت شما مخاطبان گرامی هستیم.
کلمه نکاح از ریشه نکح می‌باشد و در بیشتر موارد به معنای تزویج و عقد ازدواج، یعنی زن گرفتن و تشکیل خانواده است.

نکاح یکی از مهمترین عقود در روابط میان افراد می‌باشد و همانطور که می‌دانید، عقد ازدواجی است که بین زن و مرد بسته می شود و آنها را به زوجیت یکدیگر در می‌آورد. نکاح شامل عقد ازدواج دائم و عقد موقت می‌باشد و مانند سایر عقود ، نیاز به رعایت پاره ای از شرایط نیز دارد.

مثلا زن و مرد باید حتما به سن قانونی ازدواج رسیده باشند.

فسخ نکاح به دلیل کتمان بیماری

نکاح از جمله عقودی می‌باشد که به طور همزمان جنبه مالی و غیر مالی را با هم دارد. چرا که از طرفی مرد مکلف به پرداخت نفقه و همچنین پرداخت مهریه می‌باشد و همچنین زن به طور معمول اموالی را تحت عنوان جهیزیه به خانه‌ی مشترکی که مرد تهیه کرده است می‌برد، که البته این امر اصلا جزو تکالیف زن نمی‌باشد و می‌تواند هر موقع که اراده کند دادخواستی تحت عنوان استرداد جهیزیه ارائه کند و تمامی جهیزیه خود را پس بگیرد.

مطابق قانون مدنی، عقد نکاح دختر تا قبل از سن 13 سال تمام شمسی و همچنین عقد نکاح پسر تا قبل از سن 15 سال تمام شمسی، با اجازه ولی آن‌ها می‌باشد و به شرطی که مصلحت آن‌ها رعایت شده باشد، دادگاه صالح باید حتما این موضوع را تایید کند. ما نیز در این مقاله قصد داریم تا موار ابطال سند ازدواج را با شما عزیزان بررسی کنیم. پس لطفا با همراه باشید.

وکیل مالیات بر ارث شمال تهران

سوالات مهم در مورد ابطال سند ازدواج

1 . ابطال سند ازدواج به چه معنا می‌باشد؟
2 . چه شرایطی برای ابطال سند ازدواج لازم می‌باشد؟
3 . در چه مواردی سند ازدواج باطل می‌شود؟
4 . تفاوت فسخ نکاح با طلاق چیست؟

چه شرایطی برای ابطال نکاح لازم است؟

ابطال ازدواج نسبت به اموری می‌باشد که قانون مدنی، صحت اینگونه نکاح را مورد تایید قرارنداده باشد و در صورتی که عقد نکاح بین افراد زیر صورت بگیرد، موجب ابطال عقد نکاح نیز می شود:

1) نکاح با محارم:
مطابق ماده 1045 قانون مدنی:

نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد

1 – نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود.
2 – نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود.
3 – نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پائین برود.
4 – نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

تدلیس در نکاح و فسخ آن

مطابق ماده 1046 قانون مدنی 

قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه :

اولا) شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانیا) شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد.
ثالثا) طفل لااقل یک شبه آنه روز و یا ۱۵دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
رابعا) شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامسا) مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد، بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر‌زن دیگر بخورد موجب حرمت نمیشود اگرچه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن یکدختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک‌ را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آن ها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.

وکیل طلاق توافقی زعفرانیه

ابطال سند ازدواج

مطابق ماده 1047 قانون مدنی 

نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است.

1 – بین مرد و مادر و جدات زن از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی.
2 – بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد.
3 – بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.

2) نکاح با خواهر زن:
مطابق ماده 1048 قانون مدنی
جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد.

قوانین طلاق در کانادا

3) نکاح بدون اجازه زوجه با دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن وی، که از آن می‌تواند به نکاح غیرنافذ نیز یاد کرد:
4) نکاح با زن شوهردار یا با زنی که در عده طلاق یا وفات است با علم به عده و حرمت طلاق:
مطابق ماده 1050 قانون مدنی
هر کس زن شوهردار را با علم بوجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق و یا در عده وفات است با علم بعده ‌و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد می‌شود.

مطابق ماده 1051 قانون مدنی
حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل ‌به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع ‌شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود.

نمونه رای الزام به طلاق

5) نکاح با زن سابقش که به واسطه لعان از وی جدا شده است:
مطابق ماده 1052 قانون مدنی
تفریقی که با لعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است.

6) نکاح در حال احرام:
مطابق ماده 1053 قانون مدنی
عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.

7) عقد زنی که در زمان علقه زوجیت با همسر سابقش و یا در زمان عده رجعیه با وی زنا صورت گرفته است:
مطابق ماده 1054 قانون مدنی
زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است.

8) نکاح با مادر، خواهر و یا دختر پسری که با او عمل شنیع صورت داده است:
مطابق ماده 1056 قانون مدنی
اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمیتواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.

9) نکاح با زنی که سابقاً با دختر یا مادر وی نزدیکی به شبهه یا زنا شده است:
مطابق ماده 1055 قانون مدنی
نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق ‌نیست.

مشاوره حقوقی عدم ثبت واقعه ازدواج

10) نکاح با زنی که ۳ دفعه متوالی زوجه او بوده و مطلقه گردیده مگر به واسطه دخالت محلل:
مطابق ماده 1057 قانون مدنی
زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام میشود مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مردی دیگری ‌درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.

11) نکاح همسر سابقی که به ۹ طلاق که ۶تای آن عدی است مطلقه شده باشد:
مطابق ماده 1058 قانون مدنی
زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عددی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام موبد می‌شود.

وکیل خانواده در زعفرانیه

12) نکاح دایم مرد مسلمان با زن غیرمسلمان غیر اهل کتاب و نکاح مرد غیرمسلمان با زن مسلمان:
مطابق ماده 1059 قانون مدنی
نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.

ابطال سند ازدواج

13) تعلیق در عقد نکاح:
مطابق ماده 1068 قانون مدنی
تعلیق در عقد موجب بطلان است.

14) نکاح با زن مجبور و مکره در صورت عدم تنفیذ بعدی:
مطابق ماده 1070 قانون مدنی
رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه بوده که عاقد‌ فاقد قصد باشد.

15) عدم تعیین مهر و مدت در عقد موقت:
مطابق ماده 1076 قانون مدنی
مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود.
مطابق ماده 1095 قانون مدنی
در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

16) عدم توالی بین ایجاب یا قبول:
مطابق ماده 1065 قانون مدنی
توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.

ابطال سند طلاق

17) عدم معلوم بودن زن و شوهر برای یکدیگر که موجب شبهه باشد:
مطابق ماده 1067 قانون مدنی
تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.

18) نکاح با دختر باکره بدون اذن ولی قهری و در صورت عدم تنفیذ بعدی ولی و نیز عدم تشخیص مصلحت زوجه توسط دادگاه:
مطابق رای وحدت رویه ۲۶۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۲۹/۱/۱۳۶۳
مطابق ماده 1043 قانون مدنی
نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

دعوای اثبات زوجیت

ابطال سند ازدواج

دفتر وکالت وکیل آنلاین خانواده و طلاق در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

مجازات ازدواج با زنی که در عده است

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران
میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10
تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین خانواده در تهران

021-88663925
021-88663926
021-88663628
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین مهریه و طلاق خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی خانواده

09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص خانواده

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
ابطال سند ازدواج

دفتر وکیل خانواده و طلاق در تهران

5/5 - (20 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *