وکیل تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور

وکیل تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور

وکیل تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور


با معرفی وکیل تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور همراهتان هستیم.

نهاد شبه قضایی دادسرای دیوان محاسبات کشور، براساس قانون تشکیل شده است.

تعیین دادستان دیوان محاسبات، پس از معرفی رئیس دیوان محاسبات با مجلس شورای اسلامی است.
شاید در نگاه اول، رسیدگی به جرایم و تخلفات مالی مدیران دولتی در دادسرای دیوان محاسبات، مهم به نظر نرسد.

اما هر چند که هیات‌های مستشاری و محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات، امکان محکوم کردن کسی به حبس را ندارند، اما در عمل نتیجه رسیدگی در دیوان به دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت ارجاع می‌شود.

وکیل دیوان محاسبات

مرجع دیگر که صلاحیت رسیدگی به فساد مالی مدیران دولتی را دارد، دادسرای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
گروه وکلای مهر پارسیان، تنها مرجع تخصصی قبول وکالت در دیوان محاسبات است. گروه‌های تخصصی موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان، با داشتن صدها پرونده موفق در زمینه جرایم مالی و اقتصادی، مرجعی مطمئن برای پیگری پرونده‌ها است.

دفتر وکالت محمد رضا مهری

در صورت نیاز به مشاوره با وکیل تخصصی دادگاه تجدید نظر دیوان محاسبات کشور با موسسه حقوقی مهر پارسیان با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری، دکتر محمدرضا مهری، تماس بگیرید.

رسیدگی بدوی به پرونده در دیوان محاسبات کشور

دادستان دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق بیت‌المال اقدام می‌نماید و در انجام وظایف خود‌ می‌تواند به هر یک از دستگاه‌ها شخصاً مراجعه و یا این مأموریت را به یکی از دادیاران محول نماید.

بنابراین تشخیص اولیه تخلف یا جرم با ارجاع دادستان دیوان محسابات به یکی از دادیاران دیوان و یا کارشناسان و حسابرسان انجام می‌شود.
در صورت احراز وقوع تخلف و وجود فساد اقتصادی، پرونده را با تنظیم دادخواست به نظر رئیس دیوان محاسبات خواهد رساند.
رئیس دیوان محسابات نیز طبق قانون موظف به ارجاع پرونده به یکی از هیات‌های مستشاری است.

آیا رئیس دیوان محاسبات کشور حق مختومه اعلام نمودن پرونده را دارد؟

از نظر وکیل تخصصی دادگاه تجدیدنظر دیوان محسابات کشور، رئیس دیوان حق اظهارنظر در پرونده را ندارد.

مشارالیه (ایشان) صرفا وظیفه دارد پرونده را جهت رسیدگی به یکی از هیات‌های مستشاری ارجاع کند.
این امکان وجود دارد که رئیس دیوان محسابات این وظیفه را به یکی از معاونین خود تفویض نماید.
رای هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات کشور قابل اعتراض است؛ مهلت اعتراض نیز بیست روز پس از ابلاغ واقعی حکم است.

وکیل خانواده دیوان عالی کشور

انواع مجازات‌های قابل طرح در هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات

هیأت‌ها در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأی نسبت به ضرر و زیان وارده متخلفین را حسب مورد به مجازات‌های اداری ذیل‌ محکوم می‌نمایند:

  • توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
  • کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یک ماه تا یک سال.
  • انفصال (برکناری) موقت از یک ماه تا یک سال.
  • اخراج از محل خدمت.
  • انفصال دائم از خدمات دولتی.
جرم رشا و ارتشاء

تخلفات قابل طرح در دادسرای دیوان محاسبات

وکیل تجدید نظر دیوان محاسبات کشور در خصوص تخلفاتی که به موجب قانون در دادسرای دیوان محاسبات رسیدگی می‌شوند به موارد زیر اشاره نمود:

‌الف- عدم ارائه صورت‌های مالی، حساب درآمد و هزینه، دفاتر قانونی و صورتحساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات‌کشور.
ب – تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی.

ج – عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان‌سپرده یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت می‌گردد.

مشاوره حقوقی اینترنتی

د – عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت‌المال می‌گردد.
ه – سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت‌المال بشود.
و – پرونده‌های کسری جمعی مسئولین مربوط.

ز – ایجاد موانع و محظورات غیر قابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاه‌ها در قبال ممیزین و یا حسابرس‌ها و سایر کارشناسان دیوان‌محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان.

ح – پرداخت و دریافت‌هایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گیرد.
ط – تأیید و یا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان‌های مربوطه
ی – رسیدگی و صدور رأی نسبت به گزارش‌های حسابرسی و گواهی حساب‌های صادره توسط دیوان محاسبات کشور.

شکایت از پلیس امنیت اخلاقی

آیا امکان معرفی وکیل دادگستری در محاکم دیوان محاسبات وجود دارد؟

وکیل تجدید نظر دیوان محاسبات کشور پاسخ می‌دهد:
اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر داشتن حق وکیل برای تمامی آحاد جامعه تاکید نموده است؛ بر همین مبنا شخص متهم می‌تواند همراه خود وکیل داشته باشد.

وکیل مهریه کرج

وکیل می‌تواند در طرح لوایح و دفاعیات موکل به وی یاری رساند.

علاوه بر این بعد از ابلاغ رای هیات‌های مستشاری و در صورت محکومیت، می‌توان با لایحه وکیل به حکم اعتراض کرد.
ضمن اینکه با توجه به قانون، امکان اعاده دادرسی در پرونده‌های دیوان محاسبات کشور وجود دارد.

مهلت تجدید نظر خواهی از رای دیوان محاسبات کشور

آراء هیأت‌های مستشاری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به محکوم‌علیه (فردی که حکم به ضرر او صادر شده است) از طرف وی و دادستان قابل تجدیدنظر است.
مرجع تجدید نظر‌ منحصراً به موارد اعتراض رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می‌نماید حکم صادره قطعی است.
در صورتی که رأی صادره هیأت‌های مستشاری مستند به‌ قبول محکوم‌علیه (فردی که حکم به ضرر او صادر شده است) و دادستان باشد یا حضوری بوده و ابلاغ نیز واقعی باشد.
با انقضای موعد مذکور این رأی قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.

نحوه وصول مهریه عندالاستطاعه

در مواردی که ابلاغ واقعی آراء هیأت‌ها میسر نباشد و نیز در مورد آرای غیابی با انقضای موعد مقرر در ماده 28 دادستان دیوان محاسبات‌ مکلف است پرونده را به انضمام (همراه) رأی صادره و با اظهار نظر به مرجع تجدید نظر مذکور در تبصره یک این ماده ارسال نماید.

اعلام قطعیت با مرجع‌ تجدید نظر مذکور در تبصره یک این ماده خواهد بود.

وکیل تجدید نظر دیوان محاسبات کشور

به تخلفات مالی رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور در کجا رسیدگی می‌شود؟

تخلفات اداری رئیس یا دادستان دیوان محاسبات کشور بنا به دستور رئیس مجلس و نظارت کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس‌ شورای اسلامی در هیأت عمومی که بدون حضور رئیس یا دادستان تشکیل می‌گردد بر اساس قوانین مربوط مورد رسیدگی و صدور رأی قرار می‌گیرد.‌

جرم رابطه نامشروع

مرجع تجدید نظر در این مورد دیوان عالی کشور خواهد بود.

تخلفات هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات در کجا رسیدگی می‌شود؟

طبق دستور رئیس به وسیله دادستان دیوان محاسبات در هیأتی مرکب از سه نفر از رؤسای‌ هیأت‌های مستشاری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
مرجع تجدید نظر در این مورد هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور است.

آیا می‌توان به رای دیوان محاسبات اعتراض کرد؟

آرای شعب بدوی (نخستین) دیوان محاسبات قابل تجدیدنظر در هیأت‌های تجدیدنظر است.

دیوان محاسبات چه احکامی صادر می‌نماید؟

آرا دیوان معمولا در قالب توبیخ مرتکب، کسر از حقوق و مزایا، انفصال (برکناری) موقت و یا دائم و اخراج از محل خدمت می‌باشد.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معرفی بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
معرفی بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
معرفی بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (20 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *