مطالبه مهرالمتعه

 مطالبه مهرالمتعه

 مطالبه مهرالمتعه


با موضوع  مطالبه مهرالمتعه همراه شما عزیزان هستیم.

در فقه و قانون ما برای زن حقوقی در نظر گرفته‌اند که مهریه یکی از مهم‌ترین آنها می‌باشد. در هر نوع نکاحی اعم از دائم و موقت مهریه به زن تعلق می‌گیرد. حتی اگر در سند ازدواج مهریه تعیین نشده باشد یا اصلا شرط عدم مهر شده باشد.

یکی از آثار و حقوق مالی که به موجب عقد نکاح برای زوجین به وجود می‌آید، مهریه می‌باشد. به این صورت که به محض انعقاد عقد نکاح زن نسبت به مهریه حق مالی پیدا می‌کند. یعنی به محض امضا سند ازدواج، زن مالک مهریه می‌شود و مرد هم مدیون همسر خود، نسبت به پرداخت مهریه می‌شود.

حتی اگر مرد فوت هم کند مهریه باید از ماترک مرد پرداخت شود. زیرا به موجب عقد نکاح مهریه مانند سایر دیون بر ذمه مرد قرار می‌گیرد و حتی با فوت مرد هم از بین نمی‌رود.

تعیین مقدار مهریه منوط به تراضی طرفین است. اما می‌توان اختیار تعیین مهر را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار نمود.

مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه

در حقوق خانواده ایران برمبناهای مختلف تقسیم بندی‌های متفاوتی از مهریه داریم. مثلا بر مبنای استطاعت مرد در پرداخت مهریه، مهریه به عندالمطالبه و عندالاستطاعه تقسیم می‌شود. در تقسیم دیگری بر مبنای تعیین مهر، مهریه به مهرالمسمی، مهرالمتعه و مهرالمثل تقسیم می‌شود.

وکیل تخصصی اجرای ثبت

در گروه حقوقی مهر پارسیان به بررسی ابعاد مختلف مهرالمتعه پرداخته‌ایم.

سوالات درباره نحوه مطالبه مهرالمتعه

  1. در قانون مدنی چند نوع مهریه تعیین  شده است؟
  2. در چه مواردی زن مستحق مهرالمثل می‌گردد؟
  3. مواردی که در آن مهرالمتعه تعیین می‌شود؟
  4. مرجع صالح رسیدگی به دعوی مطالبه مهرالمتعه چه دادگاهی می‌باشد؟
  5. برای یافتن بهترین وکیل مطالبه مهریه در تهران چه اقدامی لازم است؟

در قانون مدنی چند نوع مهریه تعیین شده است

در قانون مدنی مهریه بر سه گونه، مهرالمسمی، مهرالمتعه و مهرالمثل می‌باشد که هر کدام دارای شرایط و احکام خاص می‌باشد.

اولین و رایج‌ترین نوع مهریه مهرالمسمی می‌باشد.

مهرالمسمی: هرگاه مهریه در عقد نکاح تعیین شده باشد، به آن مهرالمسمی گفته می‌شود که معمولا در هر عقدنامه‌ای وجود دارد.

مطالبه مهریه پس از طلاق

مهرالمثل: هرگاه در عقد نکاح مهریه تعیین نشده باشد براساس وضعیت و موقیعت زن، زن مستحق مهرالمثل می‌گردد.مهرالمثل هم ویژه نکاح دائم می‌باشد زیرا اگر در نکاح موقت مهریه تعیین نشده باشد عقد باطل می‌باشد لذا مهرالمثل در نکاح موقت راه ندارد.

مهرالمتعه: هرگاه در عقد نکاح مهریه تعیین نشده باشد و قبل از نزدیکی طلاق واقع شود زن مستحق مهرالمتعه می‌گردد. پس یکی از تفاوت‌های مهرالمثل و مهرالمتعه شیوه تعیین آنهاست که در مهرالمثل شأن و شخصیت زن ملاک می‌باشد و در مهرالمتعه وضعیت مالی مرد ملاک می‌باشد.

مواردی که در آن زن مستحق مهرالمثل می‌باشند عبارتند از:

به موجب ماده 1087 قانون مدنی

اگردر ضمن عقد نکاح دائم ، مهریه تعیین نشده باشد و مقرر گردد بعد از انعقاد عقد مهریه تعیین گردد و قبل از تعیین مهریه نزدیکی واقع گردد، زن مستحق مهرالمثل می‌باشد.

هرگاه در ضمن عقد نکاح شرط شود که زن حق مهریه ندارد(شرط عدم مهر گردد) در صورتی که قبل از تعیین مهریه نزدیکی واقع شود، زن مستحق مهرالمثل می‌گردد.

وکیل مهریه غرب تهران

به موجب ماده1099 قانون مدنی

در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل می‌باشد. یعنی هرگاه عقد نکاح اعم از دائم و موقت باطل بوده باشد، و زن از باطل بودن نکاح بی‌اطلاع باشد و نزدیکی واقع شده باشد،زن مستحق مهرالمثل می‌باشد. مثلا زن در عده طلاق  باشد و جاهل به انقضای مدت عده باشد و در زمان عده مجددا ازدواج کنند و نزدیکی واقع شود، زن مستحق مهرالمثل می‌باشد. در این فرض اگر زن آگاه به بطلان نکاح باشد مستحق هیچ مهری نخواهد بود.

آیا با وجود عدم تمکین زن مستحق نفقه است؟

همچنین در صورتی که مهریه ضمن عقد نکاح تعیین گردد(مهرالمسمی) اما مهریه تعیین شده به هر جهتی باطل باشد مثلا مالیت نداشته باشد و نتوان برای مهریه مثل یا قیمتی تعیین کرد،در اینجا هم زن مستحق مهرالمثل می‌باشد. مستند قانونی این نوع مهرالمثل ماده1100 قانون مدنی می‌باشد.

ماده 1100 قانون مدنی بیان می‌دارد:

در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم(مجهول باشد و مالیت نداشته باشد)، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.

مواردی که در آن مهرالمتعه تعیین می‌گردد

در حقوق ایران متعه در دو معنی به کار رفته است. یک معنی آن همان نکاح متعه است که همان نکاح موقت یا نکاح مدت دار نیز گفته می‌شود. و کاربرد دیگر آن در باب مهریه قانون مدنی است که یکی از سه نوع مهریه‌ای است که قانون مدنی ما آن را پیش‌بینی کرده و شرایط و ارکان تحقق آن را بیان نموده است.

در اصلاح فقهی متعه ازدواجی است که برای مدت معین با مهریه معین انجام می‌شود و با پایان مدت بدون طلاق، زن و مرد از یکدیگر جدا می‌شوند. صیغه عقد، تعیین مدت و تعیین مهریه از ارکان اساسی نکاح متعه است که اگر هر کدام تعیین نشوند موجب بطلان عقد نکاح می‌گردند.

اجرت‌المثل زن

بنابراین مطالبه مهرالمتعه تنها درنکاح دائم و با حصول شرایط قانونی امکان‌پذیر است و در نکاح موقت امکان‌پذیر نیست زیرا عدم تعیین مهر در نکاح موقت موجب بطلان نکاح است.

در ماده 1093 قانون مدنی

شرایطی که به زوجه مهرالمتعه تعلق می‌گیرد ذکر شده است.بنابراین ماده هرگاه  مهریه در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه خواهد بود و اگربعد از نزدیکی طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

این مسئله را باید در نظر بگیریم که فقط در صورت جمع سه شرط  فوق‌الذکر مهرالمتعه به زوجه تعلق می‌گیرد و اگر هر یک از این شرایط نباشد بنابر هر شرایطی یا مهرالمثل تعلق می‌گیرد یا هیچ مهری تعلق نمی‌گیرد.

دیه ازاله بکارت

درفرضی که در نکاح مهریه تعیین نشود یا شرط عدم مهر شود و قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی، زوج فوت کند به تصریح قانون در ماده 1088 زن مستحق هیچگونه مهری نخواهد بود. همچنین هرگاه نکاح قبل از نزدیکی فسخ شود زن مستحق مهر نیست.

برخلاف مهرالمثل که برای تعیین آن وضع و شأن وشرایط معیشتی و خانوادگی و موقعیت زن را در نظر می‌گیرند برای تعیین مقدار مهرالمتعه شرایط زن مبنا تعیین مهریه قرار نمی‌گیرد.

بلکه طبق ماده 1094 قانون مدنی برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.

اما چه اشخاصی می‌توانند مطالبه مهرالمتعه نمایند، طبق مواد قانون آیین دادرسی مدنی یکی از شرایط رسیدگی به دادخواست ذینفع بودن شخص خواهان می‌باشد در غیر این‌صورت دادخواست رد خواهد شد. بنابراین مهریه حق مالی است که تنها به خانم ها و به تبع عقد نکاح تعلق گرفته می‌گیرد، برای اینکه مهریه به شخصی تعلق بگیرد ابتدا باید عقد نکاح صحیحی واقع گردد و چون مهریه حق مالی مختص زوجه می‌باشد پس ذینع در طرح دعوی مطالبه مهرالمتعه زوجه یا نماینده قانونی وی می‌باشد.

دادخواست مطالبه مهریه به نرخ روز

مرجع صالح رسیدگی به دعوی مطالبه مهرالمتعه چه دادگاهی می‌باشد؟

باتوجه به تصویب قانون حمایت خانواده مرجع رسیدگی به دعاوی خانوادگی از جمله مهریه دستخوش تغییراتی شده است.

طبق ماده 4 قانون حمایت خانواده

رسیدگی به دعاوی نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن، نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت، تمکین و نشوز، طالق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، حضانت و مالقات طفل، نسب، رشد، حجر و رفع آن، ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان، نفقه اقارب، امور راجع به غایب مفقودالاثر، سرپرستی کودکان بی‌سرپرست، اهدای جنین،تغییرجنسیت می‌باشد.

معافیت مرد از پرداخت مهریه

و همچنین ماده 12 قانون حمایت از خانواده بیان می‌دارد:

در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

از این دو ماده قانونی چنین استنباط می‌شود که  زوجه مختار است، مطالبه مهرالمتعه خود را از دادگاه خانواده  محل اقامت خوانده یعنی همان زوج یا محل اقامت خود مطرح نماید.

مطالبه ارش البکاره

پس از ارائه دادخواست به مرجع صالح دادگاه با صدور قرار تحقیقات محلی و قرار کارشناسی توسط کارشناس وضعیت مالی مرد مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از وصول نظر کارشناس و عدم اعتراض به آن با در نظر گرفتن نظر کارشناسی و مستندات پرونده و وضعیت مالی مرد اقدام به صدور رای می‌کند.

بهترین وکیل در زمینه طرح دعوی مطالبه مهرالمتعه کیست؟

بهترین وکیل در این زمینه وکیلی است که با علم، دانش و آگاهی خود و همچنین با تکیه بر تجارب و سابقه شغلی خود توانسته پرونده‌های بسیاری را در این زمینه به نتیجه مطلوب برساند و از حقوق موکل خود دفاع کند.

وکیل مطالبه مهریه

در همین راستا، موسسه حقوقی مهرپارسیان، با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری، محمدرضا مهری، جهت ارائه مشاوره و طرح دعوی مطالبه انواع مهریه، آماده‌ی ارائه خدمات حقوقی به شما مخاطبان گرامی می‌باشد.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

2 دیدگاه

    • باسلام، باید بررسی شود که ازدواج شما در چه شهری ثبت شده است، اگر در تهران ثبت شده باشد از طریق اداره ثبت تهران اقدام کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *