تقسیم ترکه توسط وصی

تقسیم ترکه توسط وصی


با بررسی تقاضای تقسیم ترکه توسط وصی همراهتان هستیم.

وصی در لفظ به معنای کسی که وصیت‌کننده او را مأمور اجرای وصیت خود کند.

در اصطلاح فقه کسی است که بنابر وصیت کسی پس از مرگ وی، می‌تواند در امور و اموال وی تصرف کند.

و در معنای اصطلاحی در شیعه شخصی است که در امر دین بنا بر وصیت پیامبر یا وصی پیشین امور متدینین را بر عهده می‌گیرد.

محروم کردن از ارث

بر اساس ماده ۸۲۵ قانون مدنی

وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.

ماده ۸۲۶ قانون مدنی

وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند.

وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور مینماید.

وکیل منصف و کار بلد خانواده

‌وصیت کننده موصی، ‌کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی له،‌ مورد وصیت موصی‌به و کسی که به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده میشود وصی نامیده میشود.
تقاضای تقسیم ترکه توسط وصی

ماده ۸۲۷ قانون مدنی

تملیک به موجب وصیت محقق نمیشود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی.

ماده ۸۲۹ قانون مدنی

قبول موصی‌له قبل از فوت موصی موثر نیست و موصی میتواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی‌له موصی به را‌ قبض کرده باشد.

ماده ۸۳۰ قانون مدنی

نسبت به موصی‌له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگر موصی‌له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد ‌بعد از فوت میتواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر نمیتواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده ‌باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.

ماده ۸۳۳ قانون مدنی

ورثه موصی نمی‌تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی‌له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است. اگر تاخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی‌له را مجبور میکند که تصمیم خود را معین نماید.

ماده ۸۴۱ قانون مدنی

موصی به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است.

ماده ۸۴۳ قانون مدنی

وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.

بر اساس ماده 843 قانون مدنی مذکور، هر شخصی میتواند تا یک سوم دارایی خود را در زمان حیات با وصیت تملیکی به نفع هر شخص حقیقی یا حقوقی و یا امور عام المنفعه و مقاصد مشروع وصیت نماید.
تقاضای تقسیم ترکه توسط وصی

وکیل اعاده دادرسی و ماده 477

اگر بعد از فوت موصی، ورثه از تحویل مورد وصیت به وصی امتناع کنند تکلیف چیست؟

با دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمد رضا مهری برای بررسی بیشتر موضوع همراه باشید.

ماده ۱۱۸۸ قانون مدنی

هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری میتواند برای اولاد خود که تحت ولایت او میباشند وصی معین کند تا بعد از فوت‌ خود در نگاهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید

ماده ۱۱۸۹ قانون مدنی

هیچ یک از پدر و جد پدری نمیتواند با حیات دیگری برای مولی‌ علیه خود وصی معین کند.

دعوی مطالبه تقسیم یا فروش ترکه توسط وصی

رسیدگی همزمان خواسته های تقسیم سهم تعلق گرفته در وصیت نامه و در صورت غیر قابل تقسیم بودن تقاضای فروش و تقسیم ثمن معامله به قدر حصه.

دادنامه شماره 9409974414101483 صادره از شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی:
پرونده کلاسه 9309984459400683 شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان پلدشت دادنامه شماره 9409974459400250

رای دادگاه بدوی جهت فروش اموال متوفی به درخواست وصی

در خصوص دادخواست اقای ب. فرزند ک. بطرفیت خواندگان 1- س. 2- ف.ل. 3- ف. همگی ح.ز. فرزندان مرحوم ن. ح.ز. بخواسته صدور حکم بر تقسیم سهم تعلق گرفته در وصیت نامه به میزان یک سوم و در صورت غیر قابل تقسیم بودن تقاضای فروش و تقسیم ثمن معامله به قدر حصه با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات وارده قانونی.

وضعیت اداره امور و اموال در صورت تعدد وصی

بدین توضیح که خواهان اظهار داشتند:
مرحوم زبیده محمودپور مورث خواندگان در قید حیات خویش ثلث اموال و دارایی خود را که عبارت است از سه باب مغازه و یکباب منزل مسکونی واقع در نازک علیا وصیت نمودند و مرا بعنوان وصی خود تعیین نمودند.

تعطیلی آرایشگاه‌های زنانه

ولی وراث از تحویل ثلث اموال خودداری مینمایند. دادگاه نظر به محتویات پرونده فوت مورث خواندگان و وراثت آنها و وصی بودن خواهان نسبت به مرحوم یادشده به دلالت دادنامه حصر وارثت و سند رسمی مضبوط و منعکس در پرونده محرز و مسلم بوده است.

ولایت قهری و قیومیت

از طریق خواندگان هیچگونه ایراد و و دفاع موثری در قبال دعوی مطروحه بعمل نیامده است و نظرباینکه وراث و موصی تراضی در تقسیم اموال ننموده اند.

لذا دادگاه جهت تقسیم و ثلث مال وصیت شده و حصه هریک از وراث از اموال موصوف قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر که حسب نظریه کارشناس که مصون از ایراد و اعتراض طرفین باقی مانده است سه باب مغازه و یک باب منزل مسکونی قابلیت تقسیم به میزان حصه هریک از وراث و ثلث وصیت شده را نداشته است.

مشاوره حقوقی تنفیذ وصیت نامه

لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به ماده 198و519 قانون ایین دادرسی مدنی و ماده 317 قانون امور حسبی حکم به فروش ماترک متوفی مطابق نظریه کارشناسی و تقسیم ثمن ان بمیزان حصه هر یک از وراث و موصی را صادر و اعلام مینماید و خواندگان را به پرداخت مبلغ سیصد هزار ریال از بابت هزینه دادرسی و مبلغ دو میلیون ریال از بابت هزینه کارشناسی محکوم مینماید ضمنا وصی باید طبق وصایای موصی رفتار کند.
رای صادره ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ دادنامه قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
تقاضای تقسیم ترکه توسط وصی

رای دادگاه تجدیدنظر دادخواست تقسیم یا فروش مال متوفی به درخواست وصی

پرونده کلاسه 9309984459400683 شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ؛ در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ل. ح.ز. و آقای سهراب ح.ز. هر دو نسبت به دادنامه شماره 9400250-94/3/12 صادره در پرونده کلاسه 931444 شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان پلدشت که بموجب آن دادگاه دعوی آقای علی ب. را بطرفیت نامبردگان بخواسته صدور حکم بر تقسیم سهم تعلق گرفته در وصیت نامه به میزان یک سوم و در صورت غیرقابل تقسیم بودن تقاضای فروش و تقسیم ثمن حاصله به قدر حصه را محمول بر صحت تشخیص داده و حکم به فروش ماترک متوفی مطابق نظر کارشناس (بلحاظ غیرقابل تقسیم بودن تقسیم ثمن آن به میزان حصه هر یک از وراث و موصی (وصی) صادر شده است از توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی، ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواهانها به نحوی نیست که نقض و بی اعتباری دادنامه موصوف را ایجاب نموده و مخالفت آن را قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت کند.

فسخ نکاح به دلیل کتمان بیماری

ابطال وصیت نامه

جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یاد شده در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی انطباق نداشته و دادنامه طی رسیدگی های لازم و با لحاظ نظر کارشناسی صحیحاً و وفق موازین قانونی و شرعی و با رعایت اصول و تشریفات دادرسی اصدار یافته و خدشه و خللی بر آن وارد نمی باشد.

علیهذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی بعمل آمده مستنداً به ماده 358 قانون مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید و استوار می نماید.
رای صادره قطعی است % رئیس و مستشار شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی

تقاضای تقسیم ترکه توسط وصی

معرفی بهترین وکیل در پرونده مطالبه سهم ارث

اگر نیاز به وکیل با تجربه در پرونده مهر و موم ترکه دارید، برای تنفیذ وصیت نامه عادی در دادگاه نیاز به مشاوره حقوقی دارید، مراحل اخذ گواهی حصر وراثت در شورای حل اختلاف را نمی دانید، نیاز به وکیل برای پرونده مطالبه سهم الرث ایرانیان خارج از کشور دارید، با موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.

وصیت نامه ، وکیل وصیت نامه

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (دکتر محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی دکتر محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

2 دیدگاه

 • سلام وقت به خیر
  میشه مراحل تقسیم ترکه و ارث رو در صورتی که پدر و مادر به فاصله دو سال از هم فوت کرده باشند رو توضیح بدین

  • سلام وقت به خیر
   هر کدام از پدر و مادر که در زمان فوت دیگری زنده بودند، از نفر فوت شده ارث می برد.
   حالا لازمه که گواهی انحصار وراثت هر دو نفر رو از شورای حل اختلاف درخواست کنید.
   بعد لیست دارایی ها رو برای مهر و موم ترکه به شورا ارائه بدین.
   مرحله بعدی هم تقدیم دادخواست تقسیم ارث و در صورت عدم امکان تقسیم فروش مال به جای مانده و پرداخت سهم هر کدام از ورثه از مبلغ فروش می باشد.
   در صورت نیاز به مشاوره با وکیل تخصصی ارث با دفتر وکالت دکتر مهری تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *