دفتر وکیل زعفرانیه

دفتر وکیل زعفرانیه


امروز با موضوع دفتر وکیل زعفرانیه با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

در این مقاله دفتر وکیل زعفرانیه محمدرضا مهری اقدام به پاسخ سوالات شما کاربران محترم منطقه دفتر وکیل  زعفرانیه نموده است.

نکات مهم دفتر وکیل  زعفرانیه

دفتر وکیل  زعفرانیه کجاست؟

بهترین وکیل دفتر وکیل  زعفرانیه کیست؟

امروز میخواهیم با هم در مورد خفت گیری و وکیل برای خفت گیری بحث کنیم و موضوع ان را بررسی کنیم

1_ متخلفان جرم زورگیری چند سال زندان میرن؟

2_ ایا برای جرم خفت گیری مجازات شلاق هم وجود دارد؟

3_ نحوه اثبات اینگونه جرم ها چگونه است؟

4_ ایا فقط حمل سلاح سرد هم جرم است؟ب معمولاً سوال های همیشه در این مورد هست مثل

تمامی این سوالات و سوال های دیگر در مورد جرم خفت گیری پاسخی دارد که معمولاً در این مورد بهترین کار این است با وکیل متخص در این زمینه مشورت کنید برای کامل تسلط داشتن روی موضوع ولی ما امروز وی بعضی ابعاد این جرم کار میکنیم

مجازات جرم خفت گیری چیست؟

همواره کنترل جرائم خشنی چون؛ اخاذی، زورگیری، باج گیری، خفت کردن، سرقت مسلحانه با چاقو، تهدید و ترساندن مردم، گرفتن مال یا پول مردم به زور، سرقت مقرون به آزار و …. در تامین امنیت جامعه و سلامت روانی مردم نقش بسیار مهمی خواهد داشت.

لذا در این نوشتار، مجازات جرم خفت گیری مورد بررسی قرار گرفته شده است.

در لغت نامه ی دهخدا خفت کردن به معنی کمین کردن و پنهان و مترصد شکاری نشستن است که با توجه به آن می توان گفت که در جرم خفت کردن فرد مجرم با به کمین نشستن طعمه ی خود در فرصتی مناسب به هر نحوی با ترساندن و تهدید او، مال ، وجه و هر چیزی که مد نظر خود است را از قربانی به زور و تهدید می گیرد که در این میان ممکن جرائمی عمدی یا غیر عمدی دیگری به دلایل شرایط اعمال  خشونت یا استرس های وارده یه قربانی و مجرم نیز رخ دهد.

در قانون و مجازات کشور ایران جرم خفت گیری پیش بینی نشده و برای آن تعریف خاصی ارائه نشده است اما با توجه به ماهیت جرم خفت گیری که در آن از اعمال تهدید و ترساندن و نیز اخذ مال ، وجه و …. به کار رفته است می تواند گفت که جرم خفت گیری نیز مانند دیگر جرایم خشن که علیه امنیت اجتماعی رخ می دهد، مشمول ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود .

دفتر وکیل زعفرانیه

ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی

هر گاه فردی، دیگری را به هر نحو، تهدید به قتل، ضرر نفسی، شرفی، مالی و یا به افشای سری ، نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به واسطه ی این تهدید تقاضای وجه ، مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نمود یا ننموده باشد، مجازات فرد مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق یا به حبس از دو ماه تا دو سال خواهد بود

✅آیا دعوای الزام به تمکین عام و خاص از سوی زوجه علیه زوج به علت تفرق جسمانی زوج و عدم مراجعه به منزل قابل استماع است ؟

🔹شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۷۰۷
🔹تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۲/۶

✅پاسخ :

✍️نظر به این که بر خلاف صدور حکم مبنی بر نشوز زوجه که دارای آثار مستقیم از جمله سقوط حق نفقه می باشد؛ بر صدور حکم مبنی بر نشوز زوج اثر مستقیم بار نیست و قیاس زوجین با یکدیگر ؛ قیاس مع الفارق است ؛ از سوی دیگر مفروض آن است زوجه بدون اخذ رأی مبنی بر محکومیت زوج به تمکین می تواند دعوای الزام وی به طلاق به دلیل غیر و خرج ناشی از عدم رعایت تکالیف شرعی و قانونی را مطرح کند و به عبارتی با فرض ثبوت نشوز زوج اثر خاصی بر این دعوا متصور نیست لذا دعوای یاد شده قابل پذیرش به نظر نمی رسد.

✅انواع احضاریه:

1⃣👈🏼احضار متہم :

هنگامے ڪه قاضے دلایل ڪافی در اختیار داشتہ باشد، می‌‌تواند ‌متہم را احضار ڪند. اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهے عدم امڪان حضور هم نفرستاده باشند به دستور قاضے جلب می‌‌شوند قاضی می‌‌تواند در موارد زیر بدون اینڪه احضاریہ فرستاده باشد، دستور جلب متہم را صادر‌ نماید:

الف در جرایمے ڪه مجازات قانونے آنها، قصاص، اعدام ‌و قطع عضو باشد.
ب متہمینے ڪه محل اقامت یا شغل و ڪسب آنها معین نبوده و‌ اقدامات قاضے برای دستیابے به متہم به نتیجہ نرسیده باشد.

2⃣👈🏼احضار شاهد

دادگاه می‌‌تواند‌ بہ درخواست یڪی از اصحاب دعوا، همچنین در صورتے ڪه مقتضی بداند گواهان را احضار نماید.

در ابلاغ احضاریہ، مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایے تعیین شده، رعایت می‌‌گردد و باید حداقل یڪ هفتہ قبل‌ از‌ تشڪیل به گواه یا‌ گواهان ابلاغ شود و گواهے ڪه برابر‌ قانون احضار شده، چناچہ در موعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد.
اگر رسیدگی بر اساس شکایت شاڪی باشد و شاهدی را معرفی نماید که دادگاه علم به شاهد گرفتن در هنگام وقوع جرم داشتہ باشد ‌و یا احقاق حق متوقف بر‌ شہادت شاهدی باشد ڪه دادگاه علم به شاهد ‌بودن وی دارد ‌و یا تحقیق به جہت ارتباط جرم با امنیت و نظم عمومے باشد، دادگاه دستور بہ حضور (احضار) شاهد می‌‌دهد. هر یڪ از شہود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می‌‌گردند، چنانچہ بدون عذر موجہ حضور ‌نیابند، به دستور دادگاه جلب می‌‌شوند.

3⃣👈🏼احضار برای سازش

هر ڪس می‌‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بہ طور ڪتبی در خواست نماید ڪه طرف او را برای سازش دعوت ڪند ، ترتیب دعوت برای سازش همان است ڪه برای احضار خوانده مقرر است ولے در دعوت‌نامہ باید ‌قید گردد ڪه طرف برای سازش به دادگاه دعوت می‌‌شود.

دفتر وکیل زعفرانیه

4⃣👈🏼احضار برای اتیان سوگند

در مواردی ڪه صدور حڪم دادگاه منوط بہ سوگند شرعے می‌‌باشد، دادگاه به درخواست متقاضے، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن، موضو؏ سوگند و شخصی را ڪه باید سوگند یاد کند تعیین می‌‌نماید.در صورتے که طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌‌نماید، در احضار‌نامہ علت حضور قید می‌گردد ، بعد از صدور قرار اتیان سوگند، در صورتی ڪه شخصے ڪه باید سوگند یاد کند حاضر باشد، دادگاه ‌در همان جلسہ سوگند می‌‌دهد و در صورت عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت می‌‌ڪند. اگر کسی که باید ‌سوگند یاد کند بدون عذر موجہ حاضر نشود و یا بعد از حضور از سوگند امتنا؏ نماید نڪول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می‌‌ڪند و با اتیان سوگند، حڪم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط‌ می‌‌گردد.

در برگ احضاریہ جهت حضور و نتیجہ عدم حضور باید قیدگردد.

اتیان سوگند باید در جلسہ دادگاه رسیدگے کننده به دعوا انجام شود ، در صورتی ڪه اداکننده سوگند به واسطہ عذر موجہ نتواند در دادگاه حضور یابد، دادگاه حسب‌ اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می‌‌نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می‌‌شود یا به قاضے دیگر نیابت می‌‌دهد تا او را سوگند داده و صورت‌مجلس را برای دادگاه ارسال ڪند و بر اساس آن رأی صادر می‌‌نماید.

5⃣👈🏼احضار کارشناس

دادگاه می‌‌تواند رأساً بہ درخواست هر یڪ از اصحاب دعوا قرار ارجا؏ به ڪارشناس را صادر نماید در قرار دادگاه، موضوعے که نظر ڪارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین‌می‌گردد.
در صورت لزوم تکمیل تحقیقات با اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت‌مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌‌نماید. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد.

 دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.

بهترین وکیل کیفری تهران

بهترین وکیل ملکی تهران

بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران

بهترین وکیل خانواده تهران

بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر

بهترین وکیل اعاده دادرسی ودیوان عالی کشور

بهترین وکیل فرجام خواهی

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین در شمال تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663628

021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین زعفرانیه خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی منطقه یک تا سه

دفتر وکیل زعفرانیه

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص منطقه یک

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک دادگستری زعفرانیه

طلاق توافقیوکیل تخصصی خانواده

دفتر وکالت زعفرانیهدفتر وکیل زعفرانیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *