عسر و حرج زن با اثبات رابطه نامشروع

آیا اثبات رابطه نامشروع مرد می‌تواند دلیل درخواست طلاق از سوی زن باشد؟ اعتیاد به رابطه نامشروع شوهر، چگونه قابل اثبات است؟ آیا حکم محکومیت کیفری رابطه نامشروع شوهر می‌تواند در دادگاه خانواده برای حکم طلاق مورد استناد قرار گیرد؟ فرجام خواهی در دیوان عالی کشور در موارد رد درخواست طلاق به درخواست زوجه چگونه انجام می‌شود؟ وکیل متخصص خانواده و وکیل خوب کیفری چه ویژگیهایی دارند؟ عسر و حرج زن با اثبات رابطه نامشروع شوهر مشمول کدام شرط عقدنامه می‌باشد؟

دپارتمان حقوق خانواده گروه وکلای مهر تهران، به سوالات کاربران درباره شرایط اثبات عسر و حرج زن با اثبات رابطه نامشروع شوهر در دادگاه جزایی در مقاله پیش رو که در سایت تخصصی حقوق خانواده موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان منتشر می‌شود، پاسخ خواهد داد.

موارد اثبات عسر و حرج زوجه و درخواست حق طلاق

در شروط ضمن عقد نکاح، یکی از مواردی که زن به استناد آن می‌تواند درخواست طلاق نماید، به سختی افتادن زندگی مشترک و عدم امکان ادامه زندگی مشترک می‌باشد که باید توسط زوجه اثبات شود. داشتن رابطه نامشروع شوهر به صورت عادت، می‌تواند یکی از موارد عسر و حرج زن باشد. یا اثبات رابطه نامشروع پرخطر و امکان ابتلا به بیماری های مقاربتی با نظریه پزشکی قانونی نیز در پرونده‌های طلاق به درخواست زوجه که از سوی وکیل طلاق توافقی همکار گروه وکلای مهر طرح شده، منجر به اخذ نتیجه شده است. بنابراین هر نوع رابطه احتمالی نامشروع با زن اجنبی، و اثبات آن نمی‌تواند از مصادیق عسر و حرج زن تلقی شود. دادگاه تجدید نظر استان تهران، در رای قطعی که در ادامه خواهد آمد این نظر را تایید نموده است.

 

رای دادگاه تجدید نظر استان تهران در موضوع عسر و حرج زن با اثبات رابطه نامشروع

عنوان: صرف اثبات رابطه نامشروع زوج توسط زوجه نمی‌تواند موجب عسر و حرج باشد و مبنایی برای درخواست طلاق توسط زوجه تلقی شود.

 تاریخ رای نهایی: 1391/06/26

شماره رای نهایی: 9109970222401154

رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم (گ. ص.) فرزند (ع.) به طرفیت همسر خود آقای (و. الف. ق.) فرزند (ر.) به خواسته صدورگواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به دلیل عسر و حرج در زندگی مشترک صرف نظر از احراز رابطه زوجیت فی مابین طرفین به استناد تصویر مصدق سند نکاحیه و سند ازدواج رسمی 207321 مورخه 29/10/67 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 53 حوزه ثبتی تهران، با توجه به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خویش به دادگاه دلایل  قانع کننده ای ارائه نکرده و مطابق قاعدۀ فقهی «الطلاق بید من اخذ بالساق» حق طلاق با زوج بوده و عدم وجود رضایت شوهر با خواسته زوجه صدورگواهی عدم امکان سازش در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 1130 قانون مدنی امکان پذیر نبوده فلذا دادگاه به استناد قوانین مذکور و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و در ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبۀ 287 دادگاه خانواده تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم (گ. ص.) فرزند (ع.) به طرفیت همسرش آقای (و. الف. ق.) فرزند (ر.) نسبت به دادنامه شماره 00827 مورخ 3/5/90 صادره از شعبۀ محترم 287 دادگاه عمومی تهران موضوع پرونده کلاسه 2194/89 متضمن صدور حکم به رد دعوی خواهان در خصوص دادخواست تقدیمی زوجه به طرفیت زوج به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده، نظر به اینکه زوجه در دادخواست تقدیمی انگیزه خود را از تقاضای طلاق تخلف زوج از شرایط ضمن العقد (تخلف از بند 9 ) و عسر و حرج خود مطرح نموده است و پیرامون اثبات ادعای خود ادلۀ اثباتی کافی که دلالت بر تخلف زوج از شرایط ضمن العقد و عسر وحرج زوجه نماید، ارائه نداده است و تنها دلیل ابرازی مشارالیها دادنامه شماره 1089 مورخ 4/10/1389 صادره از شعبۀ 102 جزایی دادگاه عمومی‌رودهن در خصوص محکومیت زوج به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری به اتهام رابطه نامشروع می‌باشد که محکومیت مذکور نمی‌تواند از موجبات از هم گسیختگی نظام خانواده و در نهایت طلاق را فراهم نماید و با عنایت به اینکه دادنامه مورد اعتراض خواهان اولیه، از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال قانونی و منقصت قضایی می‌باشد و از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد و موجب بی اعتباری و نقض دادنامه گردد، ارائه نشده است، بنا علی هذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی فوق الذکر، ضمن رد دعوای تجدید نظرخواهی دادنامه تجدید نظرخواسته را تایید می نماید. رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.

رئیس شعبۀ24 دادگاه تجدیدنظراستان تهران –  مستشار دادگاه

وکیل خوب خانواده در تهران

جهت دریافت مشاوره حقوقی درباره شرایط عسر و حرج زن با اثبات رابطه نامشروع، چگونگی طرح دعوای طلاق به درخواست زوجه، نحوه تقدیم دادخواست طلاق توافقی، معرفی وکیل طلاق توافقی، معرفی وکیل خوب خانواده در تهران و همچنین برخورداری از خدمات ده وکیل برتر خانواده در ایران و مشاوره آنلاین با وکیل خانواده، با موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان و گروه وکلای خانواده مهر تهران تماس بگیرید.

دپارتمان حقوق خانواده گروه وکلای مهر تهران

امتیاز دهی به مقاله

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.