طلاق به دلیل ناسازگاری زن

با تشکیل و شروع زندگی مشترک، زوجین در کنار یکدیگر وظایف زناشویی خود را انجام می دهند و بر همین اساس قانونگذار برای زوجین وظایف و تعهداتی را قرارداده است. با انجام هر کدام از این وظایف از جانب دو طرف، زندگی مشترک در مسیر خود جریان خواهد داشت و به همین دلیل، باید اشخاص با یکدیگر حسن معاشرت داشته باشند و همدیگر را در انجام بهتر تعهدات زناشویی یاری کنند. از جمله وظایف مهم زوجه در زندگی مشترک، تمکین عام و خاص نسبت به همسر و همچنین تربیت و نگهداری از فرزندان خود می‌باشد.در مقابل هم زوج با توجه به وظایف و تعهدات مالی و غیر مالی خود که در مقابل زوجه داراست، به نحوی موثر نسبت به جریان زندگی مشترک گام بر می دارد.

طبیعی است که در طول دوران تاهل زوجین، به دلیل وجود مشکلات متعدد، دشواری و نا ملایمتی هایی برای زندگی زوجین حادث گردد که با خویشتن داری، تسامح و تساهل آنها، برهه های دشوار را پشت سر خواهند گذاشت. با این حال ممکن است یکی از زوجین و یا هر دوی آنها قادر به ادامه ی زندگی با طرف دیگر نباشد. یکی از مصادیق عدم تحمل شرایط زندگی می‌تواند به دلیل ناسازگاری زن باشد. ناسازگاری زن، ممکن است خود معلول عوامل متعدد اجتماعی و یا شخصیتی زوجه و یا حتی مربوط به خود زوج باشد؛ ولی در هر صورت دلیل ناسازگاری هر چیزی هم که باشد، می‌تواند در پاره ای از موارد منجر به عدم سازش و در نتیجه طلاق گردد. طلاق به دلیل ناسازگاری زن در پاره ای از موارد می‌تواند منطقی و موجه و در بعضی موارد غیر موجه و قابل پذیرش نباشد.

جستجوی وکیل پایه یک دادگستری

طلاق به دلیل ناسازگاری زن خود می‌تواند عامل وجود آثار متعددی گردد که در این مقاله، به بررسی طلاق به دلیل ناسازگاری زن، آثار ناشی از طلاق به دلیل ناسازگاری زن، که توسط موسسه‌ی حقوقی و تیم حقوقی مهر پارسیان منتشر می‌گردد، پرداخته می‌شود.

سوالات مرتبط با طلاق به دلیل ناسازگاری زن

– ناسازگاری زن معلول چه عواملی می‌تواند باشد؟ طلاق توافقی در صورت ناشزه بودن زن چگونه است؟

– در صورتی که طلاق به دلیل ناسازگاری زن، به جهت اقدامات مرد باشد، طلاق به چه صورتی انجام می گیرد؟

– آثار طلاق به دلیل ناسازگاری زن که معلول اقدامات زوج می‌باشد، چیست؟

– در صورتی که دلیل طلاق به دلیل ناسازگاری زن، زوجه باشد، طلاق به چه صورتی خواهد بود؟

– آثار طلاق به دلیل ناسازگاری زن، که ناشی از خود زوجه باشد، چیست؟

عوامل ناسازگاری زن در زندگی زناشویی

ناسازگاری زن در زندگی زناشویی به حالتی اطلاق می‌شود که آن زن، تمایلی به انجام وظایف زناشویی و حسن معاشرت با شوهر را ندارد و علی رغم توانایی در تمکین از شوهر خود، از این امر استنکاف می ورزد. ناسازگاری زن در زندگی زناشویی می‌تواند گاه تحت تاثیر و معلول علاقه ی زوجه به همسر خود باشد و بدون اینکه مرد از انجام وظایف خود خودداری کرده باشد، بنای ناسازگاری داشته باشد که در این صورت زن، ناشزه محسوب می‌شود و یا از طرفی دیگر به دلیل سو معاشرت زوج که موجب عسر و حرج زن می‌گردد و عامل آن زوج است، می‌تواند موجب ناسازگاری زن گردد که در نتیجه در بعضی موارد به زن حق دادخواست طلاق را می دهد و در بعضی موارد، دادخواست طلاق به دلیل ناسازگاری زن منتج به صدور حکم طلاق نخواهد شد.

شرایط دادخواست طلاق توافقی

از جهتی دیگر عامل ناسازگاری زن و عدم تمکین زوجه، قانون می‌باشد؛ چرا که زن دارای حق حبس است و می‌تواند تا زمانی که مهریه ی خود را دریافت و رابطه ی زناشویی برقرار نکرده باشد، تمکین نکند و در ظاهر ناسازگاری زوجه عنوان شود، ولی در این مورد زوجه ناشزه محسوب نمی‌شود و از کلیه ی حقوق مالی ناشی از نکاح برخوردار می‌گردد.

انجام طلاق به دلیل ناسازگاری زن و به موجب اقدامات زوج

در صورتی که زوجه بر اثر اقدامات زوج، دچار عسر و حرج گردد و یا به دلیل محقق شدن یک یا چند نمونه از شروط چندگانه ی موجود در سند ازدواج، بنای ناسازگاری در زندگی مشترک را داشته باشد، در این صورت با توجه به موارد عسر و حرج که شامل، ترک انفاق توسط زوج و علی رغم الزام او و خودداری از پرداخت آن، اعتیاد زوج (در صورتی چند بار اقدام به ترک کرده ولی میسر نشده)، ضرب و جرح مکرر و شدید زوجه، سومعاشرت و رفتار غیراخلاقی با همسر خود، ازدواج مجدد بدون اجازه از زن یا دادگاه، و یا تحقق یکی از شروط مندرج در سند ازدواج، می‌شود، هرگاه طلاق زن به دلیل ناسازگاری معلول عوامل مزبور باشد، دادخواست طلاق به دلیل ناسازگاری زن امری موجه و مورد حمایت قانونی خواهد بود و دادگاه در این مورد ناسازگاری زن را از نشانه ی نشوز وی نمی داند.

از جهت دیگر هرگاه، ناسازگاری و عدم سکونت زن در منزل شوهر، به دلیل سومعاشرت و اقدامات زوج که موجب ضرر جانی و خوف بدنی وی می‌شود، باشد، دادگاه می‌تواند حکم به تامین منزل جداگانه توسط زوج به همراه الزام به پرداخت نفقه برای زوجه را بدهد.

حقوق خانواده در اتریش

آثار طلاق به دلیل ناسازگاری زن به علت اقدامات زوج

  • با صدور حکم طلاق به دلیل ناسازگاری زن که معلول سوء معاشرتهای زوج بوده است، دادگاه در ایام عده ی طلاق (رجعی) زوج را ملزم به پرداخت نفقه ی ایام عده می‌کند.
  • هرگاه علی رغم ناسازگاری زن که به جهت سوء معاشرت مرد بوده، مرد دادخواست طلاق بدهد و زوجه خواهان طلاق نباشد، در صورت وجود شرط تنصیف دارایی، مرد ملزم به تملیک نصف اموال خود به زوجه که در ایام زوجیت بدست آورده، می‌باشد.

احکام مذکور شامل موردی که زن حق حبس دارد می‌شود.

انجام طلاق توافقی به دلیل ناسازگاری زن و در صورت عدم تخلف زناشویی مرد

هرگاه ناسازگاری زن در زندگی زناشویی، معلول تخلفات زوج از انجام وظایف زناشویی و از موارد عسر و حرج زن نباشد و زن علی رغم توانایی تمکین از شوهر خود و انجام تعهدات زناشویی توسط زوج، بنای ناسازگاری داشته و تمکین نکند، در این صورت زن نمی‌تواند دادخواست طلاق را به دادگاه بدهد و در مقابل مرد می‌تواند دادخواست الزام به تمکین زوجه را به دادگاه بدهد و با ادامه ی عدم تمکین زوجه، می‌تواند از موجبات اثبات نشوز وی باشد.

 آثار طلاق به دلیل ناسازگاری زن و ناشی از خود زوجه

  • در صورتی که مرد به دلیل ناسازگاری زن که ناشی از خود زوجه می‌باشد، دادخواست طلاق بدهد، در صورت اثبات ناسازگاری و نشوز زوجه، طلاق زن به دلیل ناسازگاری و نشوز وی باشد، در ایام عده ی طلاق نفقه به زن تعلق نمی‌گیرد.
  • با دادخواست طلاق از جانب مرد که در حالت ناسازگاری و نشوز زن صادر شده، طلاق به دلیل ناسازگاری زن صادر شده باشد، با وجود شرط تنصیف دارایی، زن مستحق تملک نصف اموالی که شوهر در ایام زوجیت بدست آورده، نخواهد بود.
خلع ید شوهر از ملک مشترک

در پایان باید خاطر نشان شد که صدور حکم طلاق به دلیل ناسازگاری زن، به هیچ وجه در هیچ کدام از حالات موجب سقوط مهریه نخواهد شد.

دفتر وکالت طلاق در تهران

با توجه به تخصصی بودن اقدامات موسسه‌ی حقوقی مهر پارسیان در زمینه های حقوقی متعدد و مختلف، تیم وکلای تخصصی در امور حقوقی، کیفری، ثبتی، خانواده، مالیاتی، حسبی، قراردادی، تجاری و بین‌المللی، آماده ی مشاوره و راهنمایی و قبول وکالت مراجعین محترم در امور متعدد و از جمله امور مربوط به طلاق در همه ی صور می‌باشد. گروه وکلای مهر حداکثر تلاش خود را جهت ایجاد توافق بین زوجین خواهد نمود و در صورت عدم امکان سازش، با دادخواست طلاق توافقی و قید موارد توافق موضوع از طریق دادگاه خانواده پیگیری خواهد شد.

دپارتمان حقوق خانواده گروه وکلای مهر

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *