امروز با موضوع ازدواج موقت با زن شوهردار با شما هستیم.

ازدواج در آیین اسلام، یک امر مستحب و موکد می‌باشد. از این جهت که عامل تشکیل و بنای خانواده است که از آن به عنوان نهادی مقدس یاد می‌گردد.

به همین جهت با توجه به عرف، آداب و رسومی که در جامعه ی ما وجود دارد و همچنین به جهت اینکه غالب اقشار جامعه، مسلمان هستند، باید تابع احکام اسلامی بود.

مرد می‌تواند با هر خانمی که خالی از موانع نکاح باشد، ازدواج نماید. با وقوع نکاح و تشکیل خانواده، زن در حصان شوهر خود قرار می گیرد و در نتیجه نمی‌توان از چنین زنی، خواستگاری و تقاضای ازدواج نمود و به عقد نکاح مرد دیگری درآید.

با این وجود در بعضی از موارد بعضی از افراد، این حرمت را که برای زن با ازدواج خود، نسبت به مردان نامحرم دیگر ایجاد شده است، نادیده می گیرند و اقدام به ازدواج با زنان شوهردار می‌کنند.

 

نکاح با زن شوهردار، چه به صورت دائم و چه به صورت موقت باشد، معصیت و باطل است.

از این جهت با توجه به تاثیر قوانین ما از احکام اسلامی، ازدواج موقت با زن شوهردار و یا ازدواج دائم با زن شوهردار، عملی قبیح و حرام می‌باشد که طبق قانون مجازات اسلامی، برای ازدواج موقت با زن شوهردار جرم انگاری و مجازات تعیین شده است.

مشاوره تخصصی پرونده طلاق

در این مقاله به بررسی جرم ازدواج موقت با زن شوهردار، شرایط وقوع آن، مجازات کیفری و آثار حقوقی و کیفری آن، رابطه نامشروع مرد متاهل با زن متاهل، معرفی وکیل خوب خانواده در تهران، که توسط گروه وکلای خانواده مهر، به مدیریت جناب آقای محمدرضا مهری، منتشر می‌گردد، پرداخته می‌شود.

سوالات مرتبط با ازدواج موقت با زن شوهردار

  • – شرایط وقوع جرم ازدواج موقت با زن شوهردار چیست؟ مجازات جرم ازدواج موقت با زن شوهردار چیست؟
  • -آثار حقوقی و کیفری جرم ازدواج موقت با زن شوهردار چگونه است؟ ازدواج موقت با زن متاهل بدون علم طرفین به حرمت این ازدواج چه حکمی دارد؟
  • – ازدواج موقت با زن متاهل وی را مستحق دریافت مهریه تعیین شده در ازدواج موقت می‌کند؟
  • – در صورتی که بعد از ازدواج موقت با زن متاهل و یا ازدواج موقت با محارم، دخول صورت گیرد چه حکمی دارد؟
  • وکیل خوب خانواده در تهران جهت مشاوره درباره ازدواج موقت چگونه یافت می‌شود؟
  • – حکم ازدواج موقت با زن مطلقه و زن بیوه برای مرد متاهل چیست؟

شرایط وقوع جرم ازدواج موقت با زن شوهردار

با توجه به تاکیدی که اسلام در مورد رعایت عفت و پاکدامنی افراد، مخصوصا زنان داشته است، این موضوع به مراتب در مواردی که زنان به عقد نکاح موقت یا دائم مردان در می آیند، بیشتر اهمیت می یابد و به این جهت اگر شخصی بخواهد با خانمی که شوهردار است، قصد برقراری رابطه داشته باشد، مرتکب جرم گردیده؛ چرا که عمل او خلاف و منافی عفت می‌باشد و برای هر عمل خلاف عفت چه به صورت برقراری رابطه ی جنسی و یا فقط در حد رابطه ی فیزیکی غیر زنا باشد، مجازات متفاوت تعیین شده است.

اجازه پدر در ازدواج دختر باکره

ازدواج موقت با زن شوهردار، می‌تواند یکی از مواردی که منجر به عمل خلافی عفت گردد، باشد. به این صورت که ازدواج موقت با زن شوهردار، باطل و به تنهایی جرم می‌باشد و برای آن مجازات تعیین شده است و اگر منجر به عمل خلاف عفت شود، به مجازات آن هم محکوم می‌شود. تحقق جرم ازدواج موقت با زن شوهردار، منوط به شرایط و دارای عناصر ذیل می‌باشد:

عنصر مادی

رفتار فیزیکی: تحقق ازدواج موقت با زن شوهردار تحت عنوان رفتار فیزیکی، خود به دو صورت واقع می‌شود؛ یکی زمانی که شخصی، زن شوهردار را با علم به محصنه بودن زن، به عقد نکاح موقت شخص دیگری در می آورد و می‌تواند این جرم توسط سردفتران ازدواج واقع گردد و ازدواج موقت با زن شوهردار را واقع سازد.

با توجه به اینکه برای تحقق هر جرمی در قانون، وجود سونیت و قصد مجرمانه ضروری می نماید، عنصر مادی جرم ازدواج موقت با زن شوهردار، زمانی نسبت به شخص دفتردار محرز می‌گردد که مشخص گردد که او محصنه بوده و این مورد را با وجود اسم شوهر زن در شناسنامه احراز نماید؛ ولی در جایی که زن شوهردار به ازدواج موقت شخص دیگری درآمده است و با توجه به اینکه ازدواج موقت، نیازی به ثبت ندارد، برای دفتردار یا شخصی که زن را برای خود تزویج می نماید، شوهردار بودن وی محرز نگردد، نمی‌توان مشمول جرم ازدواج موقت با زن شوهردار دانست.

شرایط لازم برای تحقق جرم ازدواج موقت با زن متاهل

جرم ازدواج موقت با زن شوهردار در صورتی واقع می‌شود که زن در عده یا به عقد موقت یا دائم شخص دیگری بوده باشد؛ در نکاح تفاوتی نمی نماید که دائم یا موقت باشد؛ چون در دو حالت زن، شوهردار محسوب می‌شود و در مورد عده هم، تفاوتی نمی‌کند؛ چه در عده ی طلاق باین، رجعی، عدی و یا وفات و یا در عده ی ناشی از بذل مدت ازدواج موقت یا در عده ی ناشی از انقضای مدت ازدواج موقت باشد.

مشاور حقوقی دادسرای امنیت اخلاقی

حصول جرم

قانون، وقوع ازدواج موقت زن شوهردار را شرط تحقق جرم دانسته است؛ بنابراین صرف پیشنهاد ازدواج به زن شوهردار نمی‌تواند موجب وقوع جرم مذکور شود. در حالت دیگر هرگاه ازدواج موقت با زن شوهردار منجر به مواقعه و رابطه با وی گردد، مشمول زنا و به مجازات زنا محکوم می‌شود.

سوء نیت

وجود عمد و علم، در وقوع همه ی جرایم، به عنوان شرط لازم تعیین می‌شود.در جرم ازدواج موقت با زن شوهردار، در صورتی که دفتردار یا مرد، از محصنه بودن زن مطلع نبوده باشند و در سند سجلی او قید نشده و یا زن، در عده یا شوهردار بودن خود را از مرد، مخفی نماید، عدم سونیت وی محرز می‌گردد و نمی‌توان او را قابل تعقیب کیفری دانست.

مجازات جرم ازدواج موقت با زن شوهردار

با توجه به قانون، ازدواج موقت با زن شوهردار، جرم تلقی می‌گردد و مجازات آن در دو مورد پیش بینی شده است که به شرح ذیل می‌باشد:

– هرگاه شخصی، زنی را که در عده ی دیگری یا همسر شخصی می‌باشد، به ازدواج موقت با مرد دیگری در بیاورد، به حبس تعزیری درجه پنج و جزای نقدی و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر مرتکب دارای دفتر رسمی ازدواج و طلاق باشد، به محرومیت دائمی از تصدی مربوطه هم محکوم می‌گردد.

– هرگاه زن شوهردار به ازدواج موقت مرد دیگری دربیاید؛ خواه شخص دیگری زن شوهردار را به عقد موقت دیگری در بیاورد و یا مردی زن شوهردار را به نکاح موقت خود در بیاورد، در صورتی که منتهی به برقراری رابطه ی نزدیکی نشود، به مجازات تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.

شکایت از آرایشگاه‌های زنانه تهران

در صورت رابطه ی نزدیکی با زن شوهردار ولو به صورت ازدواج موقت، شخص به زنای محصنه محکوم می‌گردد و احکام آن بر او بار می‌شود.

اگر ازدواج موقت با زن شوهردار، منجر به انجام اعمال نامشروع و منافی عفت غیر از زنا شود، به مجازات شلاق تعزیری درجه شش هم محکوم می‌شود و از موارد تعدد مادی می‌باشد.

رسیدگی به جرم ازدواج موقت با زن شوهردار، در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب و قابل پیگیری در دادسرای تخصصی ارشاد خواهد بود. در صورتی که ازدواج موقت با زن شوهردار، منجر به مواقعه و نزدیکی گردد، موضوع، مستقیما در دادگاه کیفری یک قابل رسیدگی می‌باشد.

آثار حقوقی و کیفری جرم ازدواج موقت با زن شوهردار

هرگاه شخصی که زن شوهردار را به ازدواج موقت خود درمی آورد، با علم به شوهردار یا در عده بودن زن و همچنین با علم به حرمت نکاح موقت با زن شوهردار، اقدام به آن نماید، عقد نکاح موقت باطل و آن زن حرام موبد بر آن شخص می‌شود.

از طرفی اگر در ازدواج موقت با زن شوهردار، نزدیکی و مواقعه صورت بگیرد، موجب حرمت ابدی بین آن مرد و زن خواهد بود.

وکیل متخصص خانواده و جرایم کیفری علیه خانواده

علم و آگاهی از تبعات حقوقی هر رابطه و قراردادی، منجر به پیشگیری از وقوع جرم و یا مسوولیت مدنی ناشی از افعال ما می‌شود. متخصصین حقوق خانواده و همچنین وکیل خوب خانواده، کاملا اشعار دارند که مشاوره حقوقی قبل از ازدواج، و قبل از توافقات رسمی در دفتر ازدواج، که متصدیان آن معمولا با مراحل اجرایی در دادگاه ها بیگانه هستند، منافع کثیری دارد.

دادگاه خانواده شرق تهران

موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، به مدیریت جناب آقای محمدرضا مهری، وکیل پایه یک دادگستری، به همراه تیم وکلای تخصصی، آماده ی ارائه ی مشاوره و قبول وکالت شما عزیزان در زمینه‌ی امور خانواده و جرایم کیفری علیه خانواده می‌باشد.

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان، متشکل از وکلای پایه یک دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، قضات بازنشسته و اساتید برتر حقوق در ایران، آماده پذیرش کلیه دعاوی عزیزان در پرونده های خانواده، کیفری، حقوقی و ثبتی می باشد.
جهت انتخاب بهترین وکیل مهاجرتی در ایران، و مشاوره با همکاران موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 9 الی 18 و پنج شنبه از ساعت 9 الی 14 با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.
21-88795408
021-88796143
09120067665
در خارج از ساعات اداری اعلام شده و جهت مشاوره آنلاین نیز می‌توانید از طریق تکمیل فرم از طریق سایت گروه وکلای مهر اقدام فرمایید.
گروه وکلای رسمی مهر پارسیان
 

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *