در این مقاله به بررسی شرایط درخواست صدور حکم رشد و معرفی مشاور حقوقی در این موضوع میپردازیم.

درخواست صدور حکم رشد، یکی از دعاوی امور حسبی است که در دادگاه خانواده مطرح می‌شود. به حکم قانون، هر شخصی می‌تواند از حقوق و مزایایی برخوردار گردد که بعضی از این حقوق، قائم به شخصیت طرف و قابل استیفا توسط وی می‌باشد.

از جمله حقوق مهم دیگری که برای شخص وجود دارد، حق مالی است، این حق مالی، به اسباب متفاوتی به اشخاص منتقل می‌شود و می‌تواند از آن بهره مند گردد. هر شخصی با زنده متولد شدن خود، دارای این حق می‌شود که می‌تواند از حقوق مالی و غیر مالی از مدت معینی برخوردار گردد و این حقوق برای اشخاص به صورت پیش فرض قرارداده شده است. برای اعمال این حقوق باید شرایطی را دارا باشد که از جمله آن شرط سن می‌باشد. که در قانون مدت معینی مشخص شده است.(956 و 957ق.م.)

از جمله شرط مهم دیگری که لازم برای تصرف در حقوق خود می‌باشد اهلیت است. اهلیت خود، به معنی دارا شدن قانونی و اعمال تصرف شخص در حقوق خود، به حکم قانون می‌باشد. در قانون ممکن است که اشخاصی علی رغم داشتن سند قانونی لازم برای اعمال حقوقی از لحاظ قانونی، اهلیت نداشته باشند که در این صورت دادگاه، به خاطر مصلحت و حفظ حقوق آنان، آنها را ممنوع از معامله و برای ایشان، قیم و ولی تعیین می‌کند.

سوالات متداول درباره درخواست صدور حکم رشد

 • اهلیت به چه معناست؟
 • انواع اهلیت چیست؟
 • شناسایی اهلیت به چه نحو می بیاشد؟
 • – صدور حکم حجر و درخواست رفع حجر به چه نحو است؟
 • درخواست صدور حکم رشد چگونه انجام می‌شود؟
 • رسیدگی به درخواست صدور حکم رشد در صلاحیت کدام مرجع است؟
 • آثار صدور حکم رشد چیست؟
 • آیا درخواست صدور حکم رشد و صدور حکم رشد توسط دادگاه، قابل اعتراض است؟

اهلیت

اهلیت در لغت به معنای اهل و عاقل بودن و دارای قوای دماغی سالم بودن، می‌باشد. در اصطلاح حقوقی، عاقل و بالغ و داشتن سن لازم است که شخص را دارای اهلیت می‌کند و در صورت فقدان یکی از شرایط مذکور شخص از نظر قانون دارای اهلیت محسوب نمی‌شود. به حکم قانون اشخاصی که دارای اهلیت نباشند و به نحوی عدم اهلیت آنان اثبات شده باشد، محجور شناخته می شوند و به همین جهت از تصرف در اموال و حقوق مالی خود منع می شوند.(1207ق.م.)

اشخاصی که به حکم قانون محجور شناخته می شوند، از جهت محجوریت و اینکه به چه مقدار می‌توانند در حقوق خود دخل و تصرف داشته باشند متفاوت خواهند بود. این اشخاص شامل صغار و اشخاص غیر رشید و مجانین می باشند. همان طور که بیان گردید در موردی که اشخاص فاقد سن قانونی و یا بلوغ یا عقل و یا رشد باشند محجور فرض می شوند و این خود ممکن است که با توجه به احوال شخص معلوم باشد و خواه ممکن است به موجب حکم دادگاه خانواده باشد. صغار به دو دسته ممیز و غیر ممیز تقسیم می‌شود.

این اشخاص به علت نداشتن سن قانونی بالغ محسوب نمی شوند و در نتیجه محجور هستند. طبیعی است که بعد از رسیدن به سن قانونی مورد نظر، دارای اهلیت فرض می شوند. اما دسته دیگر اشخاص غیر رشید یا سفیه هستند که این اشخاص به دلیل اینکه در امور مالی خود قادر به تصرف نیستند، از این امر منع می‌شود و در نتیجه فاقد رشد می باشند.حجر آنان به سبب امور مالی است.

در مورد مجانین فرض می‌شود که در هیچ امری اعم از مالی و یا غیر مالی حق تصرف ندارند.

انواع اهلیت

اهلیت به تمتع و استیفا تقسیم می‌شود در واقع هر شخص با زنده متولد شدن خود، دارای اهلیت تمتع می‌گردد و با وفات او خاتمه می یابد. اهلیت استیفا در واقع مرحله ای است که شخص در آن در حقوق مالی خود تصرف می‌کند و این اقدام نیاز به تنفیذ او ندارد.

رشید، به کسی اطلاق می‌شود که در امور مالی خود مستقل است و می‌تواند آزادانه به هر نحوی عمل کند. رشید در امور مالی خود دارای اهلیت استیفا می‌باشد.

شناسایی اهلیت

اهلیت مربوط به احوال و امور شخصیه شخص می‌باشد و بنابراین در صورتی که شخص، بالغ و عاقل و رشید باشد، می‌توان او را دارای اهلیت دانست. بر اساس قانون، از لحاظ سنی، وقتی شخص بالغ محسوب می‌شود که دختر به 9 سال قمری و به پسر به 15 سال قمری برسد. در این صورت می‌توان شخص را بالغ دانست.

قانونگذار افراد را در صورتی دارای اهلیت می داند که به سن بلوغ رسیده باشند و در صورت تحقق چنین امری، او را دارای اهلیت می داند و نیازی به احراز دو شرط دیگر یعنی عقل و رشد نمی‌باشد.(1210ق.م.)

پس شناسایی اهلیت، نیازی به حکم دادگاه ندارد و شخص به محض بلوغ در امور خود مستقل می‌شود و در کنار بلوغ، رشد و عقل او هم موجود و محرز فرض می‌شود

نحوه درخواست صدور حکم حجر و درخواست رفع حجر

در صورتی که شخصی فاقد اهلیت گردد این امر در دادگاه مطرح می‌شود که به صحت و عدم صحت این امر رسیدگی کند و در صورتی که این دادخواست در دادگاه مطرح گردید، دادگاه امر مطروحه را به پزشکی قانونی ارجاع می دهد که در این صورت اظهار نظر کارشناسی می‌کند(57ق.ا.ح.)و در صورت احراز، دادگاه حکم به حجر شخص می دهد و در صورتی که ولی یا قیم نداشته باشد، دادگاه برای او قیم تعیین می‌کند.

اعتراض به حکم حجر بر اساس ماده 66ق.ا.ح. امکان پذیر می‌باشد. و از لحظه قطعیت حکم، آثار حکم حجر ایجاد می‌شود. مگر اینکه ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته که در این صورت اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می‌شود.(ماده 70ق.ا.ح.)

در صورتی که حکم قطعی گردد، دارای اعتبار مختومه خواهد بود و قابل رسیدگی از همان جهت نخواهد بود.

در صورت رفع حجر از شخص، ولی یا قیم وی می‌تواند دادخواستی را مبنی بر رفع حجر و آثار آن به دادگاه صادرکننده ی حکم حجر بدهد و قطعیت و اعتبار امر مختومه شدن رای دادگاه مبنی بر حکم حجر مانع از قبول دادخواست رفع حجر نخواهد بود.اگر چه شخصیت شخص درخواست دهنده و علت دادخواست یکی می‌باشد ولی حجر،خود از موضوعاتی است که امکان تغییر در احوال شخصیه، وجود دارد در این صورت، با تغییر موضوع، امکان دو باره دادخواست مبنی بر رفع حجر امکان پذیر خواهد بود.

درخواست صدور حکم رشد

همان طور که اشاره گردید با رسیدن شخص به سن بلوغ وجود رشد و عقل برای وی محرز می‌گردد و در واقع هیچ نیازی به تقدیم دادخواست به دادگاه نمی‌باشد که اهلیت و رشد او ثابت شود.(1210ق.م.)

بر اساس تبصره 2 ماده 1210ق.م. صغیری که به سن بلوغ رسیده است برای تصرف خود در امور مالی باید رشد خود را اثبات کند، چراکه امور غیرمالی به رشد مربوط نمی‌شود و برای تصرف در امور غیرمالی نیازی به اثبات رشد نخواهد بود و به صرف رسیدن به سن بلوغ، وجود اهلیت او برای امور غیر مالی محرز می‌شود.(ماده 1210ق.م.)

در این صورت صغیری که به سن بلوغ رسیده است برای تصرف در امور و حقوق مالی و همچنین اموال خود نیاز به اثبات رشد خود دارد که باید به دادگاه خانواده، درخواست صدور حکم رشد بدهد و ادعای مزبور به موجب انجام تحقیقات محلی و جلب نظر کارشناس تخصصی در این موضوع بررسی و در صورت اثبات،صدور حکم رشد انجام می‌شود.

درخواست صدور حکم رشد، به دادگاه محل سکونت مدعی رشد تقدیم می‌شود.

مدارک مورد نیاز جهت طرح درخواست صدور حکم رشد

جهت درخواست صدور حکم رشد، مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک در تهران و مراکز استانها، مراجعه بفرمایید و با تنظیم درخواست صدور حکم رشد و پیوست مدارک و مستنداتی از قبیل:

 • شناسنامه وکارت ملی.
 • مدرک ثابت کننده ادعای درخواست صدور حکم رشد (مانند استشهاد محلی).
 • فرم درخواست صدور حکم رشد.
 • پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی جهت درخواست صدور حکم رشد.

اقدام به طرح درخواست صدور حکم رشد فرمایید. درخواست صدور حکم رشد، نیاز به انتخاب وکیل ندارد ولی در صورت تمایل، مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری، درباره درخواست صدور حکم رشد، توصیه می‌شود.

وکیل متخصص امور حسبی

موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان با مشاوره محمدرضا مهری به عنوان بهترین وکیل در زمینه امور حسبی و درخواست صدور حکم رشد، همراه با تیم وکلای تخصصی اقدام به مشاوره و قبول دعاوی می‌کند. برای تعیین وقت مشاوره آنلاین حقوقی، با موسسه تماس بگیرید.

جهت هماهنگی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.

شماره تلفن دفتر وکیل متخصص امور حسبی

 • 021-88663925
 • 021-88663926
 • 021-88663927
 • 021-88663628
 • 021-88799562
 • 021-88795408
 • 021-88796143

شماره همراه وکیل مهریه

 • 09120067661
 • 09120067662
 • 09120067663
 • 09120067664
 • 09120067665
 • 09120067669

تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با دفتر حقوقی محمدرضا مهری از طریق شماره موبایل های اعلامی امکان پذیر است.

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان

محروم کردن از ارث

37 دیدگاه

 • سلام
  آیا حق رشد می تواند به فرزند حق انتخاب بدهد که با کدام یک از والدین زندگی کند؟
  و آیا با داشتن حق رشد فرزند می تواند امکان خروج از کشور داشته بلشد؟

 • سلام آیا حکم رشد به یه دختر ۲۳ ساله ی مجرد ک پدرش زندان باشه و مادر و برادرانش اونو اذیت میکنن و هیچ پولی بهش نمیدن و تموم امکانات رفاهی شو ازش گرفتن و نمیتونه از خونه تنها بره بیرون هم تعلق میگیره؟؟و اگه میگیره باهاش چیکار میشه کرد؟و سوال آخرم اینه ک ممکنه اون حکم و بسه گرفت بدون اینکه هیچکدوم از خانواده دختر با خبر نشن ک اصلا دختر همچین اقدامی کرده؟؟ و حکم بی صدا و خیلی مخفیانه دست دختر باشه و کسی هیچی ندونه؟؟

  • سلام بعد از سن 18 سالگی نیازی به حکم رشد نیست و شخص میتونه تو تمام شئون زندگی تصمیم بگیره
   البته ازدواج دختری که قبلا سابقه ازدواج نداشته منوط به اجازه پدر و یا حکم دادگاه است
   شما نیازی به حکم رشد ندارین

 • سلام میخواستم بدونم برای پسر ۱۰/۵میشه حکم رشد گرفت برای انتخاب زندگی با مادرش؟از کجا باید بفهمم کهبه اون بلوغ و فهم رسیده که حکم‌رشد بگیره ممنون

 • ایا دختری ک ب سن 15 سالگی نرسیدع و پدر و مادر ان ها از هم جدا شده اند و پدر برای اذن ازدواج حاضر نمیشود میتواند برای ازدواج حکم رشد بگیرد؟

 • سلام
  وقت بخیر
  دختری هستم ۳۰ساله که کارمند رسمی ارگانی دولتی میباشم و از نظر مالی کاملا مستقل هستم پدری دارم که از نظر روانی دچار مشکل هست و متاسفانه برای مداوا اقدامی نمیکنه و ‌نود درصد اطرافیان مشکلشون رو میدونن. مدام به دلایل کاملا بی منطق خاستگارای من و خواهرم رو رد میکنه.باتوجه به اینکه نیاز شدید به ازدواج دارم از راه حلال
  آیا برای ازدواج بدون رضایت ایشون احتیاج به حکم رشد دارم و اگر بله ،چه اقدامی میتونم انجام بدم؟

  • سلام نیازی به حکم رشد نیست اما برای اخذ اجازه ازدواج میتونین از دادگاه خانواده محل سکونت اجازه بگیرید

   • سلام دختری ۲۳ساله هستم با پدر و نامادری زندگی میکنم،به علت مشکلات اعصاب و روان پدرم که با من بد رفتاری میکنه میخوام مستقل زندگی کنم.میخوام بدونم چه راهی هست که بتونم این کار رو بکنم و اینکه آیا دادگاه میتونه برای من حق و حقوقی از پدر بگیره؟؟؟

 • سلام ببخشید من ۱۷ سالمه برای حکم رشد اقدام کردم و ۱ ماه دیگه دادگاهمه شنیدم خیلی سخت صادر میشه و سوالات سختی قاضی میکنه بعد میشه با این حکم گواهینامه ماشین گرفت یا وقتی گرفتیم باید بریم؟ پزشک قانونی برای افزایش سن

   • سلام من 23 سالمه مقطع کارشناسیم رو هم تموم کردم خواستگاری داری ک خودمم دوسش دارم ولی پدرم ب بهونه ی این ک خواستگارم شغل دولتی نداره راضی ب این ازدواج نمیشه و ردشون کرده میخواستم بدونم دادگاه بهم حکم رشد برای اذن ازدواج میده؟برای حکم رشد پدر رو هم میخوان یا ن؟

 • سلام من 20 سالمه و تو خانواده در امان نیستم باید چیکار کنم آیا حکم رشد به درد من میخوره که بتونم جدا بشم از خانواده

 • سلام دختری هست۱۴ساله که با مادرش زندگی میکنه برای وام ازدواج پدرش نمیاد امضا کنه واسه حکم رشد هم اقدام کرده ولی بهش ندادن ایا راه دیگه ای هست که بتونه وام ازدواجشو بگیره با حکم رشد

 • سلام خسته نباشید … خواهرم ۱۴ساله هست میشه واسش حق رشد گرفت ؟
  پدرم فوت شده و نیاز به پول داریم قرار شده عموم سهم ارث پدرم از خانه پدریش رو از ما بخره اما دادگاه رای صادر کرده که باید حق صغیر الان پرداخت شه
  میشه راهنمایی کنید
  متشکرم

  • سلام بله میتونین حکم رشد بگیرین و اموال رو تقسیم کنید اگر نیازبه راهنمایی بیشتر دارید با مشاورین ما تماس بگیرید

 • سلام . برای ثبت اختراع باید حکم رشد بگیرم.باید به دادگاه امور حسبی در خیابان سئول برم یا دادگاه خانواده؟

 • سلام جناب دکتر مهری
  چنانچه فرد غیر رشید که خوانده دعوی مالی قرار گرفته است و در جلسه دادرسی حاضر نشود و عدم‌رشد وی توسط خوانده دیگر که حاضر است به اطلاع دادگاه برسد، دادگاه چه تکلیفی دارد؟
  میشه لطف کنید وکیل تحصصی پرونده حکم رشد هم به من معرفی کنید؟

  • سلام و عرض احترام

   صرف طرح دعوا علیه خوانده‌ای که خواهان از عدم‌اهلیت وی مطلع نبوده است، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراری که باعث مختومه نمودن شکلی پرونده شود، نمی‌باشد؛ بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاک ماده ۱۰۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ دادرسی را متوقف نماید؛ اما هرگاه خواهان، خوانده را محجور اعلام نموده باشد و یا از مفاد دادخواست و پیوست‌های آن معلوم باشد که به‌رغم اطلاع از عدم اهلیت خوانده، نام سرپرست قانونی وی را در دادخواست قید نکرده است، به نظر می رسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر نماید که این مورد تنها مصداق بند «د» ماده ۳۳۲ قانون یاد شده است.

   دفتر وکالت محمد رضا مهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *