ازدواج دائم

امروز درباره موضوع ازدواج دائم با شما همراهان همیشگی مهر پارسیان سخن خواهیم گفت.

ازدواج، آثاروتبعات حقوقی برای طرفین دارد و باپیشرفت های امروزی جوامع بشری وگاهی قصد آزار واذیت واستفاده نامناسب ازقوانین خانواده توسط مردان کشورهایی که قانون خانواده آن کشور حقوق بیشتری برای مردان درنظر گرفته است، باعث ضرورت اطلاع همگانی ازقوانین خانواده، احکام وقوانین ازدواج و طلاق، شرایط ضمن عقد ازدواج و سایر دانستنی های حقوق خانواده، شده است.

نکات مهم در موضوع ازدواج دائم

 • آیا باحقوق قبل از ازدواج آشنایی دارید؟ آیا آثار و تبعات عقد ازدواج را می دانید؟
 • نکاح درچه سنی برای دختر و پسر از نظر قانونی جایز است؟
 • در صورت عدم انجام تعهدات درزمان عقد ازدواج چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟
 • مسوول پرداخت خسارت انحلال و ابطال ازدواج کیست؟

فرصتی حاصل گشته تا بتوان از طریق تعمق در قوانین خانواده، توسط گروه وکلای مهریه سوالات حقوق خانواده شما عزیزان، درقالب سلسله مقالات حقوق خانواده، پاسخی در خور داده شود. با ما همراه باشید.

تعریف ازدواج

ایجاد تعهدی دو طرفه برای دونفر غیر همجنس ودارای اراده که به بلوغ شرعی و قانونی وعقلی رسیده اند، برای ادامه زندگی وحیات درکنارهم برای همیشه یامدت مشخصی راکه حق لذت جنسی، جسمی وروحی ازیکدیگر وقبول تعهدات قراردادی را می دهد، ازدواج نامیده می‌شود.

وقوع هرعقدی نیاز به اراده واختیار ودارابودن شرایط خاص دارد که با داشتن شرایط عمومی، محقق خواهد شد. عقد نکاح یا عقد ازدواج هم ازاین قاعده مستثنی نیست ونیاز به اراده و همچنین بیان اراده دارد تادر شکل یک تعهد قانونی ورسمی، بروز وجلوه کند.

ازدواج دائم

وقتی طرفین درباره اصل ازدواج بایکدیگر به نتیجه رسیدند، یکی ازانواع ازدواج ها راانتخاب می‌کنند. ازدواج معمولا درمعنی عرفی به ازدواج دائم اطلاق می‌شود و ازدواج دائم یاازدواج همیشگی، نوعی از ازدواج است که درزمان عقد نکاح وجاری شدن آن، زمان مشخصی برای طول این رابطه درنظر گرفته نمی‌شود وبرای همیشه، طرفین قصد همراهی و زندگی باهم رادارند.

شرایط ازدواج

ازدواج دارای شرایطی است که باید درطرفین وجود داشته باشد تاعقد ازدواج آنها، صحیح باشد. این شرایط عبارتند از:

 • تساوی طرفین درجنسیت

   • اگر دونفر که قصد ازدواج بایکدیگر رادارند، همجنس باشند، یعنی هردو مرد یا هردو زن باشند، از منظر قوانین ایران، این ازدواج باطل است. امکان اجراوثبت صیغه ازدواج بین دوهمجنس به هیچ عنوان وجود ندارد. هرچند بسیاری ازکشورها از جمله انگلستان وهلند، ازدواج بین دوهمجنس را به رسمیت شناخته اند، امااین ازدواج در حقوق وجامعه ایرانی خلاف عفت عمومی ونظم عمومی و همچنین خلاف قانون است. در صورتی که شخص خنثی، تمایل به تغییر جنسیت داشته باشد، پس ازاخذمجوز لازم ازدادگاه خانواده جهت انجام عمل جراحی تغییر جنسیت وانجام عمل جراحی وخروج از خنثی بودن ویا جنسیت قبلی، امکان ازدواج دارد واین ازدواج با هم جنس، محسوب نمی‌شود. برای اشخاصی که مشکلی از نظر فیزیکی وجنسی ندارند، امکان تغییر جنسیت وجود ندارد که درمقاله تغییر جنسیت مفصل به آن پرداخته ایم.
 • اراده طرفین برای ازدواج
   • شرط اساسی دیگر برای صحیح بودن ازدواج، وجود اراده ازدواج درطرفین باشخص معین می‌باشد. علاوه بر داشتن قصد ازدواج، این قصد باید باالفاظ صریح توسط طرفین، بیان شودبه نحوی که رافع شک وشبهه باشد. اگر اشتباهی درشخص مورد قبول برای ازدواج پیش آمده باشد یااشتباه دروصف طرف مقابل باشد در واقع اگر زن وشوهر به نحوی که رافع اشتباه باشد به یکدیگر معرفی نشده باشند، عقد ازدواج باطل است.
 • بیان اراده ازدواج به صراحت
   • هردونفری که قصد ازدواج بایکدیگر رادارند، لازم است درمقام ایجاب وقبول یعنی دادن پیشنهاد وپذیرفتن دیگری به صراحت، اراده خود مبنی برازدواج را بیان نمایند. لزومی به گفتن وبیان اراده باالفاظ خاص ویا به زبان عربی نیست بلکه قصد وارده به شرط صراحت، باهرزبانی قابل بیان است.
 • ثبت ازدواج دائم
   • مطابق قانون حمایت خانواده مصوب سال 91، ثبت ازدواج دائم، یکی ازوطایف مرد است واگر ازدواج دائم توسط مرد به ثبت رسمی نرسد، علاوه بر اجبار او به ثبت ازدواج دائم، مجازات زندان ویا جزای نقدی هم در انتظار اوست.

ویژگیهای ازدواج

ازدواج به عنوان یک قرارداد

بحث های متعدد ومتنوعی در حقوق خانواده همه کشورها، مطرح است که ماهیت ازدواج چیست؟ بعضی از مکاتب حقوقی، علاوه بر عقد دانستن نکاح، نوعی آثار قراردادی نبز برنکاح، بارمی نمایند. ورود زوجین به ازدواج، بنا به تصمیم شخصی آنهاست ولی آثارحقوقی وتعهدات مابین آنها، کاملا قهری است و امکان فرارازتعهدات ازدواج، وجود ندارد.

اما اسلام ومکتب شیعه، ازدواج را پیمانی محکم می داندکه بسیار قوی تر ازسایر قرادادها وعقود است. هرچند موضوع عقد ازدواج، به سختی درغالب عقود قرار می گیرد، اما بسیاری از ویژگیهای یک عقد دو طرفه رادارد و به عنوان منشا تعهدات پذیرفته شده است.

قرار گرفتن ازدواج در احوال شخصیه

احوال شخصیه در حقوق تعریف خاصی ندارد ومی‌توان به عنوان ویژگی منحصر به فرد هریک ازافراد جامعه، تعریف شود. در حقوق ایران، ازدواج و طلاق، درزمره احوال شخصیه قرارگرفته اند. براساس احوال شخصیه، ایرانیان درهرکجای دنیا که باشند، تمامی امور شخصی ایشان براساس قوانین ایران جاری وساری خواهد بود. و خارجی های مقیم ایران هم دراحوال شخصیه خود می‌توانند ازقوانین کشور متبوع خود پیروی نمایند. افراد دارای تابعیت مضاعف یا به اصطلاح دوتابعیتی، مشکل پیش آمده دراحوال شخصیه را از طریق تعارض قوانین، حل خواهند کرد.

اقلیت های دینی پذیرفته شده درایران نیز دراحوال شخصیه، می‌توانند ازآداب ورسوم مذهب خود تبعیت نمایند وهیچ منع قانونی ندارد. درباره حقوق اقلیت های دینی درایران، به تفصیل درمبحث خود، سخن گفته شد.مسائل مربوط به احوال شخصیه غیر شیعه ویا اقلیت های مذهبی، امکان طرح درمراجع اختصاصی همان مذهب رادارند و در دادگاه‌های ایران قابل اجراست.

ازدواج به عنوان یک عقد غیر انتفاعی

مسلما در ازدواج دائم، هدف اولیه واساسی وبلکه ثانوی، نمی‌تواند مبتنی بر نفع مالی باشد. هرچند ممکن است وضعیت مالی طرف مقابل درانتخاب همسر دائم موثر باشد اما نمی‌توان گفت که هدف از ازدواج رسیدن به مال است. هرچند که حقوق مالی زن در ازدواج دائم، توسط قانونگذار پیش بینی شده است اما این از آثار ازدواج دائم است. حقوق مالی زوجه، مانند مهریه، نفقه، اجرت المثل می‌باشد.

بعضی ازدواج را عقدی انتفاعی ومادی دانسته اند که زن درقبال دریافت حقوق مالی، تمتع جنسی خود را به مرد واگذار می نماید. به مظر نمی رسد که این دیدگاه صحیح باشد چراکه ازدواج دائم بدون ذکر مهریه صحیح است ولی دربیع بدون ثمن، اصلا عقدی صورت نپذیرفته است پس قیاس عقد ازدواج باعقد بیع یاعقد اجاره به نظر جایگاهی ندارد وازدواج صرفا یک عقد است وتعهداتی برای طرفین به بار می آورد که ذکر آن گذشت.

باعقد ازدواج دائم برای طرفین حق لذت جنسی ایجاد می‌شود

یکی از مهم ترین اهداف ازدواج، می‌تواند، قصد لذت بردن جنسی طرفین ازیکدیگر می‌باشد. برطرف کردن نیازهای جنسی متقابل زن وشوهر، باعث استحکام ودوام خانواده خواهد شد. انجام رابطه جنسی طبق فیلم های پورن، نمی‌تواند حق لذت جنسی محسوب شود. هرچند مرد و زن حق دارند هرنوع لذتی رااز یکدیگر ببرند اما این لذت بردن، لذت متعارف و بارضایت است. نه وادار کردن زن یا مرد به انجام اعمالی که مخالف تعالیم  واخلاق حسنه است.

صرف رضایت طرفین باعث صحت عقد ازدواج می‌شود

ازدواج درفقه شیعه تشریفات زیادی ندارد وصرف رضایت طرفین وخالی بودن از موانع ازدواج وابراز وبیان قصد ونیت واجرای صیغه ازدواج دائم، برای زناشویی کافی است. هرچند که الزلم دربه ثبت رساندن عقد ازدواج دردفاتر رسمی ازدواج براساس قانون حمایت خانواده برگرده مرد نهاده شده وضمانت اجرای تخلف ازاین تعهد حبس و جزای نقدی است، اما عدم ثبت ازدواج دائم دردفترازدواج رسمی، خللی درصحت عقد ازدواج نداشته وفقط ضمانت اجرای کیفری برای شوهر و الزام وی به ثبت ازدواج دائم دردفتراسناد رسمی ازدواج دارد.

آثار ازدواج دائم

 • به محض وقوع عقد ازدواج به نحو صحیح، درمهریه های عند المطالبه، زن مالک مهریه می‌شود.
 • مرد مکلف به تامین نفقه همسر می‌شود.
 • طرفین ملزم به رعایت ادب واحترام همسر وحسن رفتار باهمسر می باشند.
 • حق لذت بردن جنسی برای طرفین ایجاد می‌شود مگر اینکه زن بخواهد از حق حبس استفاده کند.

مشاوره حقوقی درباره ازدواج دائم

موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهرپارسیان، از زمان تاسیس و راه اندازی این موسسه، با تشکیل گروه تخصصی حقوق خانواده و مطالعات خانواده، همواره کمک حال عزیزان و هم وطنان در مسائل مربوطه به حقوق خانواده می‌باشد.

برای دریافت مشاوره کیفری با وکیل پایه یک دادگستری و عضو گروه وکلای مهر، همه روزه از ساعت‌های 19 الی9 و پنجشنبه‌ها 15 الی9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

 • 021-88799562
 • 021-88795408
 • 021-88796143
 • 09121281014
 • 09120067665

تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.

 • 09120067669

موسسه حقوقی مهر پارسیان

4 دیدگاه

 • سلام من همسرم بیمار روانی و هروقت نزدیک من شروع میکنه من کتک زدن تا حدی که 2 بار 3 تا از دندون های من شکستن و از این کار لذت میبره و من مجبور به تمکین میکنه بعدش من دیگه خسته شدم و اومدم خونه پدرم ولی کارت بانکی ایشون دستم و من مخارج خودم و پسر 3 ساله ام از همین پولی که ایشون میدن چون خودم درامدی ندارم حتی همسرم تو بیمارستان اعصاب روان پرونده پزشکی داره الان رفتن از من شکایت کردن ایا ممکن دادگاه من مجبور به زندگی و رابطه داشتن با ایشون کنه ؟

  • سلام دوست عزیز
   بر طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ((اگر زن بتواند ثابت کند زندگی مشترک او با شوهر ضرر مالی، شرافتی یا بدنی به همراه دارد، دادگاه او را محکوم به تمکین نخواهد کرد که در این صورت تمکین نکردن باعث از بین رفتن نفقه نمی‌گردد.))

 • سلام من سوالی از شما داشتم
  ۳ ماه قبل از طریق پسر خاله ام در آلمان آقایی به من معرفی شدن برای عقد و من عکس های ایشون دیدم و قرار شد ما عقد کنیم و ایشون بیاد ایران برای بردن من و بعد عقد ایشون که اومدن اصلا من تعجب کردم چون هیچ شباهتی نداشتن به اون آدم تو عکس و متوجه  شدیم اون عکس های برادرشون بوده آیا من میتونم کاری انجام بدم؟ 

  • سلام وقت شما بخیر
   اگر اشتباهی در شخص مورد قبول برای ازدواج پیش آمده باشد یا اشتباه در وصف طرف مقابل باشد، در واقع اگر زن و شوهر به نحوی که رافع اشتباه باشد به یکدیگر معرفی نشده باشند، عقد ازدواج باطل است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.