جرم انتقال مال غیر

جرم انتقال مال غیر

جرم انتقال مال غیر


بهترین وکیل در تهران در این نوشتار به بررسی جرم انتقال مال غیر پرداخته است.

چنانچه در این زمینه نیازمند اخذ مشاوره هستید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمائید.

بررسی ماهیت، ارکان، مجازات و مرجع صالح رسیدگی به جرم انتقال بدون مجوز مال متعلق به ­غیر

یکی از جرائم مهم علیه اموال و مالکیت اشخاص که علاوه ­بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به­ هم می‌ زند و خسارت­ های مادی به قربانی جرم وارد می‌ کند، جرم انتقال بدون مجوز مال غیر است، که قانون­گذار ضمن جرم انگاری، آن را طبق ‌قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر سال 1308 یکی از صور خاص کلاهبرداری دانسته و از آن جایی که حق مالکیت افراد و تسلط آن‌ ها بر اموال خویش به رسمیت شناخته شده است، لذا انتقال مال غیر و دخالت در فروش آن، اطلاع از عدم تعلق مال به فروشنده و انجام معامله و حتی آگاهی مالک از انتقال بدون مجوز مال خویش و عدم اطلاع به اداره ثبت، دادگاه و حتی خریدار نیز جرم تلقی و در قانون برای آن مجازات‌ هایی تعیین شده است.

ربودن طفل توسط پدر یا مادر

جرم انتقال بدون مجوز مال متعلق به­ غیر

جرمی است که فردی مال دیگری را بدون اذن و اجازه‌ مالک مورد معامله قرار داده و به دیگری منتقل نماید، چه از این راه منفعتی کسب شود، خواه منفعتی کسب نشود.

ارکان جرم انتقال بدون مجوز مال متعلق به­ غیر

 • رکن قانونی

 1. قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر، عین یا منفعت باشد را بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار‌ محسوب و طبق قانون محکوم  و مجازات می‌شود و هم­چنین انتقال‌ گیرنده نیز اگر در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد به جرم کلاهبرداری محکوم و مجازات خواهد شد.

 1. قانون ثبت اسناد و املاک

هر کس به­ موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (‌اعم از منقول و یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد ‌نسبت به­ همان عین یا منفعت به­ موجب سند رسمی معامله یا تعهد معارض با حق مزبور نماید، به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص جرم انتقال مال غیر با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

 • رکن مادی

الف – رفتار مرتکب

عنصر مادی جرم انتقال مال غیر همان فروش آن به دیگری و یا هرگونه معامله یا عملیاتی که موجب انتقال مالکیت آن به دیگری شود، است.

ب – موضوع جرم

موضوع جرم اموال غیرمنقول است.

پ – اوضاع و احوال جرم

منظور از انتقال در جرم انتقال مال غیر، انجام عمل حقوقی است، به­ تعبیر دیگر برای تحقق این جرم بنا به­ لزوم باید معامله‌‌ ای وجود داشته باشد و صرف جا به‌ جایی فیزیکی وجوه نقد یا سایر اموال منقول موجب تحقق این جرم نمی‌ شود.

ارث زن از اموال شوهر در قانون جدید

ت – تعلق مال موضوع جرم به دیگری

رکن مادی اساسی این جرم، تعلق مال به­ دیگری است، بنابراین حتی اگر فردی با تصور اینکه مال مورد معامله متعلق به دیگری است، اقدام به معامله نماید، اما بعد ها کاشف به­ عمل آید که مال به­ نحوی، برای مثال از طریق توارث متعلق به خودش می‌ باشد، جرم انتقال مال غیر محقق نمی‌ شود.

 • رکن معنوی

عنصر معنوی جرم انتقال مال غیر سوءنیت و قصد انتقال مال با هدف سلب مالکیت صاحب آن و رسیدن ضرر به او می‌ باشد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص جرم انتقال مال غیر با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

مجازات جرم انتقال مال غیر

الف. مجازات انتقال دهنده

 • طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مرتکب به مجازات ذیل محکوم خواهد شد؛
 • اگر مرتکب از شخص عادی باشد؛
 • حبس از 1 تا 7 سال،
 • پرداخت جزای نقدی معادل مالی که أخذ شده،
 • رد مال به صاحب آن،
 • جبران خسارت وارده بر مدعی خصوصی.
 • اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد؛
 • حبس از 2 تا 10 سال،
 • پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده،
 • رد مال به صاحب آن،
 • انفصال ابد از خدمات دولتی،
 • جبران خسارت وارده بر مدعی خصوصی.
 • طبق قانون ثبت اسناد و املاک مرتکب به مجازات ذیل محکوم خواهد شد؛

– حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال.

ب. مجازات انتقال­ گیرنده

طبق ‌قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، انتقال­ گیرنده نیز در حکم کلاهبردار و به مجازات انتقال دهنده محکوم خواهد شد، مشروط به داشتن علم و آگاهی نسبت به اینکه مال متعلق به غیر از انتقال­ دهنده است و از روی عمد و قصد معامله را انجام بدهد.

 1. طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مرتکب به مجازات ذیل محکوم خواهد شد؛
 • اگر مرتکب از شخص عادی باشد؛
 • حبس از 1 تا 7 سال،
 • پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده،
 • رد مال به صاحب آن،
 • جبران خسارت وارده بر مدعی خصوصی.
 • اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد؛
 • حبس از 2 تا 10 سال،
 • پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده،
 • رد مال به صاحب آن،
 • انفصال ابد از خدمات دولتی،
 • جبران خسارت وارده بر مدعی خصوصی.
 1. طبق قانون ثبت اسناد و املاک مرتکب به مجازات ذیل محکوم خواهد شد؛
 • حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال.
مجازات شرب خمر

جرم معاونت مالک در انتقال بدون مجوز مال

اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا 1 ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال­ گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌ اسناد یا دفتر دادگاه­ عمومی یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد، هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلف اند، در‌ مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا شود مکلف است در ظرف 3 ماه انتقال‌ گیرنده یا قائم‌ مقام قانونی او را فوق از مالکیت‌ خود مستحضر نماید.

مجازات جرم معاونت مالک در انتقال بدون مجوز مال

طبق قانون مجازات اسلامی مجازت معاونت در انتقال بدون مجوز مال مرتکب به مجازات 1 تا 2 درجه پایین‌ تر از مجازات جرم ارتکابی که طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و قانون ثبت اسناد و املاک به حبس تعزیری درجه 4 است، محکوم خواهد شد. (حبس تعزیری در 5 یا 6)

جهت دریافت مشاوره در خصوص جرم انتقال مال غیر با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

مرجع صالح رسیدگی به جرم انتقال بدون مجوز مال متعلق به­ غیر

مرجع صالح تعقیب و تحقیق مرتکب یا مرتکبان ­جرم انتقال بدون مجوز مال متعلق به­ غیر دادسرای عمومی ‌و انقلاب محل وقوع مال غیرمنقول است و دادگاه کیفری 2 که دادسرای عمومی‌ و انقلابی که دادسرا در معیت آن است، دادگاه صالح رسیدگی و صدور حکم مجازات مرتکب یا مرتکبان است.

اعتیاد همسر به تماشای فیلم پورن

قابل گذشت­ بودن جرم انتقال بدون مجوز مال متعلق به­ غیر

طبق قانون مجازات اسلامی جرم انتقال بدون مجوز مال متعلق به­ غیر از جرائم قابل گذشت محسوب می­ گردد و تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی خصوصی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌ شود.

امکان تحقق جرم انتقال بدون مجوز مال مشاع

طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص انتقال بدون مجوز سهم متعلق به یک شریک توسط شریک دیگر، اگر چه انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکا نافذ نیست، ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد، به سبب اینکه سوءنیت نداشته جنبه کیفری ندارد و در غیر این­ صورت انتقال­ مال­ غیر تلقی می‌ شود.

همانطور که ملاحظه نمودید، پرونده ‌های حقوقی/کیفری پیچیدگی ­های زیادی دارند. با بهره ‌گیری از وکلای با تجربه‌ و مجرب موسسه حقوقی مهر پارسیان می ­توانید، در این خصوص گام موثری در رسیدن به هدف نهایی (پیروزی در پرونده خود) برداشته باشید. وکلای مبرز موسسه حقوقی مهر پارسیان، در حوزه دعاوی انتقال مال غیر، با کلیه قوانین موجود و مربوط آشنایی کاملی دارند و به دلیل همین شناخت و تسلط، پس از بررسی پرونده یک راهکار مناسب جهت رسیدن به هدف نهایی، یعنی پیروزی انتخاب نموده و شما را در کلیه مراحل دعاوی خود، با مشاوره و راهنمایی موثرشان، همراهی می ­نمایند. مطمئن باشید با انجام این امر شانس پیروزی در پرونده مذکور چند برابر خواهد شد و از این بابت خیالتان راحت خواهد بود.

جهت دریافت مشاوره در خصوص جرم انتقال مال غیر با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل جرم انتقال مال غیر در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری متانکلائی) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری متانکلائی وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری متانکلائی

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معرفی بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
معرفی بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
معرفی بهترین وکیل فرجام خواهی

امتیاز دهی به مقاله

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *