خلع ید شوهر از ملک مشترک

خلع ید شوهر از ملک مشترک


خلع ید شوهر از ملک مشترک بحث امروز است.

زمانی که ازدواج کردیم، قرار بر این شد که همسرم نصف منزل مسکونی را در زمان خریداری به عنوان مهریه به نام من کند. ایشان بعد از ازدواج به تعهد خود عمل کرد. اما متاسفانه اکنون از هم جدا شدیم و همسرم نصف منزل مسکونی را به من نمی دهد. او در منزل مسکونی مشترک ساکن است و حتی حاضر به فروش آن هم نیست.

می خواهم یا پول ملکم را پس بدهد یا باقی ملک را به من بفروشد و یا آن را از من بخرد.

راهکار حقوقی بنده چیست؟

این سوالی است که یکی از مراجعین به دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل تخصصی ملک در تهران از وی پرسید.

مشاوره حقوقی طلاق خلع

در ادامه امکان طرح دعاوی در خصوصی خلع ید شوهر از ملک مشترک و یا هر شریک مشاعی دیگری را بررسی می کنیم.

با گروه وکلای تخصصی ملک در تهران و سایر شهرها عضو موسسه حقوقی مهر پارسیان همراه باشید.

در مواردی پیش می‌آید که زوجه تقاضای خلع ید شوهر از ملک مشترک را دارد که در این مورد زن ابتدا باید دادخواستی مبنی بر خلع ید به طرفیت همسر خود ارائه کند تا مسئله در دادگاه مورد بررسی و صدور حکم قرار گیرد. ما هم در این مقاله قصد داریم تا موضوع خلع ید شوهر از ملک مشترک را با شما عزیزان مورد تحلیل قرار دهیم. پس لطفا با ما همراه باشید.

وکیل برگرداندن مهریه‌ی بخشیده شده

سوالات مهم

1 .  خلع ید به چه معناست؟
2 . خلع ید شوهر از ملک مشترک در چه مواردی صورت می‌گیرد؟
3 . بهترین وکیل خلع ید شوهر از ملک مشترک کیست؟
4 . آیا قبل از اثبات مالکیت امکان طرح دعوی خلع ید هست؟

معنی و مفعوم خلع ید چیست؟

معنی خلع ید به این صورت می‌باشد که تسلط و تصرف فردی بر چیزی یا مالی از بین برود.

دعوای خلع ید در مواردی اقامه می‌شود که مالک اصلی مال غیرمنقول مثل خانه، زمین و یا مغازه، به طرفیت متصرف غیرقانونی ملک خود، مطرح می‌کند و تقاضای جلوگیری از تصرف غیرمجاز ملک توسط متصرف را از دادگاه صالح عنوان می‌کند تا ملک از تصرف متصرف خارج گردد و به مالک اصلی تحویل داده شود.

طرح دعوا در این مورد به این صورت انجام می‌گیرد که مالک اصلی مال غیرمنقول با به همراه داشتن سند مالکیت، به دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول مراجعه می‌کند و با تنظیم و ارائه دادخواست و طرح دعوی خلع ید بر علیه متصرف، خواستار دریافت حق خود می‌شود.

پس معنی خلع ید، به این صورت می‌باشد که مالک ملک، خواستار رفع تصرف دیگری را از ملک خود باشد.

دعوای خلع ید در ملک مشاع 

اگر ملکی بین چند نفر مشاع باشد و بعضی از مالکین مشاع، ملک را به صورت اختصاصی تصرف کنند، سایر مالکین می‌توانند دعوای خلع ید به طرفیت شرکایی که ملک را به صورت اختصاصی تصرف کرده‌اند نیز مطرح کنند. این دعوا باید در دادگاه محل وقوع ملک مطرح شود و همچنین دادخواست باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به طرفیت متصرف ثبت شود.

دعوای خلع ید به معنای اعم آن شامل ۳ دسته از دعاوی می‌شود:

پس گرفتن ملک توسط مرد پس از انتقال به همسر

1) خلع ید به معنای اخص یا‌‌ همان دعوای مالکیت که در آن مالک ملک، تقاضای رفع تصرف متصرف از ملک خود را می‌کند.

وکیل پرونده استرداد جهیزیه و هدایا

2) دعوای تخلیه ید که مبنای آن قراردادی می‌باشد که بین خواهان و خوانده وجود دارد، مالکیت نداشتن خوانده بر ملک در این دعوا مورد نزاع است ولی در عوض، قانونی بودن تصرف خوانده بر آن ملک مورد قبول طرفین دعوا است و خواهان مدعی این است که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد و یا قانون است و تصرف باید از آن رفع شود و پایان یابد.

3) مورد آخر دعوای تصرف است که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق می‌باشد و مطرح شدن آن ممکن است به صورت کیفری و یا حقوقی باشد.
خلع ید شوهر از ملک مشترک

قوانین مربوط به خلع ید 

در ادامه قصد داریم تا مرور کوتاهی بر قوانین مربوط به مبحث خلع ید، با شما عزیزان داشته باشیم.

ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی 

در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ‌ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.

‌ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی

اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین‌یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (‌مامور اجرا) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در‌صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

تبدیل طلاق خلع به طلاق رجعی

ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی 

هر‌گاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به او ‌دسترسی نباشد دادورز (‌مامور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیب زیر عمل می‌کند:

حق حبس زن

1) اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها سپرده می‌شود.

2) اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آن‌ها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های مربوط به‌صندوق دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب آن مسترد گردد.

3) در مورد سایر اموال دادورز (‌مامور اجرا) آن‌ها را در‌‌ همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاهداشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت‌ می‌دارد.

مراحل اجرای حکم خلع ید از ملک مشاعی

ماده ۳۱۳ قانون مدنی 

هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح‌ یا درخت میتواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر این که به اخذ قیمت تراضی نمایند.

ماده ۳۱۴ قانون مدنی 

اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین‌ باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.

ماده ۳۱۵ قانون مدنی 

غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.

دعوای تصرف عدوانی علیه سرایدار

ماده ۵۸۱ قانون مدنی 

تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

ماده 582 قانون مدنی 

شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.

وکیل خانواده در گیشا

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که فقط شخص مالک می‌تواند علیه متصرف دعوای خلع ید مطرح کند و این دعوا از هر کسی غیر از مالک به هیچ عنوان قابل قبول نمی‌باشد. پس اگر مالک، سند مالکیت نداشته باشد نمی‌تواند دعوای خلع ید مطرح کند و اگر چنین دعوایی را هم مطرح کند دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد کرد.

در این مورد، هنگامی که مالک واقعی ملک، سند مالکیت نداشته باشد، باید ابتدا دعوایی جهت اثبات مالکیت خود مطرح کند و سپس بعد از آنکه مالکیتش در آ‌ن دعوا اثبات شد، با استناد به رای دادگاه در دعوای اثبات مالکیت خود، می‌تواند دعوای خلع ید را مطرح کند.
خلع ید شوهر از ملک مشترک

ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی 

دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت ازحق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

پس در خصوص این دعوا، دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع ملک مورد تصرف می‌باشد.

هر یک از مالکین مشاعی می‌تواند خلع‌ید شریک را از دادگاه تقاضا کند که دراین صورت از کل ملک، خلع‌ید به عمل می‌آید و تصرف هر کدام از مالکین منوط به تراضی آنها خواهد بود.

وصول مهریه از اجرای ثبت

پس گرفتن ملک مشاع از شریک متصرف امکان پذیر است.
هیچ شریکی ملکی حق استفاده به تنهایی از ملک را ندارد.
در ماردی که امکان تقسیم ملک مشاع وجود ندارد دادگاه حکم به فروش آن می دهد.
دستور فروش ملک مشاع قابل اعتراض است.
اگر نیاز به وکیل قوی در زمینه خلع ید از ملک دارید.
تاکنون با وکلای مختلف برای خلع ید شوهر از ملک مشاع کار کرده و به نتیجه نرسیده اید.
نیاز به مشاوره حقوقی فوری آنلاین با بهترین وکلای ملکی در تهران دارید.

آیا شاغل شدن زن در گروی رضایت شوهر است

همین الان با دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمد رضا مهری بهترین وکیل ملکی در تهران تماس بگیرید.

راههای تماس شبانه روزی با برترین گروه وکلای ملکی در تهران

021-88663925
021-88663926

تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی دعاوی املاک شراکتی

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص خلع ید ملک مشاع

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی دعاوی ملک مشترک
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
خلع ید شوهر از ملک مشترک
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر دعاوی ملکی در تهران
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور در پرونده ملکی
بهترین وکیل فرجام خواهی پرونده ملکی و خلع ید
نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

حقوق و تکالیف زوجحقوق و تکالیف زوجهنکات حقوقی و کیفری

خلع ید از ملک مشاعخلع ید چقدر زمان میبردخلع ید در صلاحیت کجاستخلع ید شوهر از ملک مشترکخلع ید فرع بر مالکیت استخلع ید مشاعیخلع ید مشاعی چیستخلع ید ملکخلع ید ملک مشاعیوکیل ملک دکتر مهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *