وکیل تخصصی اعسار

وکیل تخصصی اعسار

وکیل تخصصی اعسار


با معرفی وکیل تخصصی اعسار همراه شما هستیم.

در قوانین ایران در چندین مبحث، صحبت از اعسار به میان آمده است.

اما موضوع اعساری که در این بحث به آن خواهیم پرداخت اعسار از پرداخت محکوم به مالی است.

در واقع بنا به حکم دادگاه خانواده و یا دادگاه حقوقی ممکن است که شخصی محکوم به پرداخت مالی شود.

اگر شخص محکوم امکان پرداخت یکجای محکوم به را نداشته باشد، باید دادخواست اعسار از پرداخت یکجای محکوم به تقدیم دادگاه حقوقی نماید.

نوع دیگری از اعسار، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است.

اعسار از پرداخت جزای نقدی هم در موارد پرونده های کیفری کاربرد دارد.

با دفتر وکالت و امور حقوقی خانواده محمدرضا مهری متانکلائی جهت اطلاع از شرایط دعوای اعسار همراه باشید.

جهت دریافت مشاوره از وکیل تخصصی اعسار با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

 لایحه  اعسار مطلق

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان (شعبه مرجوع الیه)

(از طریق شعبه 1 شورای حل اختلاف)

سلام علیکم –  با احترام اینجانب به عنوان تجدیدنظر خواه در برابر تجدیدنظر خوانده خانم …. و در اعتراض به رای مندرج در دادنامه شماره 100183 مورخ 13/03/1399  تصدیری از شعبه مشعر در فوق به تاریخ ابلاغ 21/03/1399

متضمن: صدور حکم بر تعیین و تقسیط اقساط مهر از 5 ماه به 6 ماه

به استناد الف/ ج / هـ  شقوق ذیل ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی خاطر عالی را بدور از حشو و زواید مستحضر میدارد رای تجدیدنظر خواسته به دلایل و جهات مشروحه آتی الذکر از صدر تا ذیل نواقص قانونی را واجد بوده و در ارکان خالی از اعتبار تشخیص و مآلاً واجب النقض است چه پذیرش استدلال محکمه بدوی بیش از حد انصاف، بدور از حقیقت می باشد و قبول آن هم از طریق حکمت و هم سبیل معرفت بر قوه تصور ثقیل می آید، به نظر این کمترین، قلم همواره در کنار حقیقت آرام می گیرد و لا غیر.

بهترین وکیل خانواده منطقه 5

مقارن این حال و از باب نیک اندیشی و اخذ نتیجه مطلوب تر مطالب ذیل از برای ترضـیه خاطر تنسیـق خواهد شـد ان شاءا..ّ. که  فرصت مطالعه نصیب و در مجموع مقبول افتد.

اولا: آنچه این کمترین در دادخواست تقدیمی تشریح و تنجیز نموده بودم با آنچه به عنوان رای صادر گردیده متفاوت است زیرا:

اینجانب تقاضای (اعسار مطلق) از پرداخت اقساط معوقه و آتیه مَهر تجدیدنظر خوانده را مطرح و دلایل متقن برای آن از جمله اعزام به پزشکی قانونی ارائه نموده ام و لکن در رای تجدیدنظر خواسته، بجای رسیدگی به (اعسار مطلق)، به (تعدیل و تقسیط مهریه) پرداخته که اصولا جزء خواسته و مورد درخواست خواهان نخستین نبوده است.

ثانیا: عامل اصلی تفویت قوای کار اینجانب، شخص تجدیدنظر خوانده بوده که با فریب دستگاه قضائی از دو مرجع مطالبه مهریه نموده و مرجع دوم، بدون توجه به پذیرش اعسار اینجانب و صدور گواهی پرداخت پیش قسط و اقساط ماهیانه بطور مرتب از سوی مرجع نخستین، به درخواست تجدیدنظر خوانده، مرا زندانی نموده و بیش از 6 ماه بی گناه در زندان باقی ماندم تا وقتی شکایت انتظامی علیه قاضی متخلف صدور گرفت، به ناچار اینجانب از زندان رهائی یافته، لکن از اثرات ابتلاء به بیماری در زندان بهره مند شده، بنحوی که توان کار را از دست داده و به شدت بیمار هستم.

ثالثا: دلایل بیماری مبسوط در پرونده موجود و تقاضای اعزام اینجانب به پزشکی قانونی جهت اثبات ادعا، کماکان مورد درخواست می باشد.

بنائا به مراتب و معنونه در فوق:

رسیدگی و نقض حکم تجدیدنظر خواسته و سپس صدور حکم بر اعسار مطلق بدلیل تفویت قوای کار و بروز بیماری صعب العلاج مورد استدعاست.

تست الکل و اثبات شرب خمر

با تشکر و تجدید احترام

تجدیدنظر خواه

لایحه دفاعیه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

ریاست محترم شعبه … دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان …

سلام علیکم – با احترام به وکالت از ناحیه خوانده  در برابر دعوی خواهان آقای‌… به خواسته بدوا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله نخستین به تاریخ رسیدگی …. به ساعت … صبح به کلاسه …. بدینوسیله و در مقام دفاع افکار عالی را به آگاهی می رساند، دعوی پیش گفته، اعتبار قانونی را واجد نمی باشد.

اولا: خواهان اعسار به تکلیف قانونی مقرر در مواد هشتم و نهم قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، در مورد اینکه دعوی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول بطور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی داده، به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند که در مانحن فیه خواهان فقط به ذکر شماره حساب اکتفاء نموده است.

(استعلام گردش بانکی یک ساله خواهان مورد تقاضاست)

مضافا شهود باید از  وضعیت فرد مدعی اعسار اطلاع کافی داشته باشند و منشاء اطلاعات خود در ماده (9) را قید نمایند که در مانحن فیه چنین نشده و شهود مطالبی بطور کلی و نه به صورت مصداقی بیان نموده اند.

ثانیا: صرف نظر از این که دلیل اثباتی خواهان یعنی استشهادیه مذکور مطابق با ماده 506 قانون آئین دادرسی مدنی تنظیم نشده است.

جهت دریافت مشاوره از وکیل تخصصی اعسار با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

مشخصات شغل، وسیله امرار معاش مدعی اعسار و مبلغ مورد ادعا و منشاء اطلاعات و مشخصات کامل شهود در آن قید نگردید.

صرفا اعلام شده است «معتمدین و مطلعین استشهاد و استعلام می دارند…» که دلالت بر این دارد، امضاء اشخاص و شهودی که ذیل استشهادیه بدون توجه به ماهیت موضوع و اثر ادعا و به صورت رسم القباله ای بوده است ضمن اینکه در استشهادیه اساسا میزان هزینه دادرسی حال قید نگردیده است و این امکان وجود دارد که مبلغ هزینه دادرسی مبلغی ناچیز در برابر توان مالی باشد که خواهان توانایی پرداخت آن را داشته باشد… یا مبلغی قابل توجه باشد، لذا چگونه شهود شهادت بر اعسار فردی می دهند بدون اینکه میزان دین را بدانند و شهادت مطلق و کلی به صورت مذکور در هیچ امری بدون اطلاع از موضوع دقیق آن پذیرفته نیست و فاقد هرگونه اثر اثباتی می باشد.

مطالبه مهریه به نرخ روز از ضامن

ثالثا: تنها دلیل مدعی اعسار، شهادت شهودی است که به موجب استشهادیه منضم به دادخواست تقدیمی خواهان، گواهی بر اعسار و عدم ملائت مدعی اعسار (از پرداخت هزینه دادرسی) داده اند؛ دفاع موثر، مستلزم بررسی دقیق استشهادیه تقدیمی خواهان است؛ زیرا مقنن برای تنظیم استشهادیه در باب اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در ماده ۵٠۶ قانون آئین دادرسی مدنی و در باب اعسار در مادتین (8) و (9) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، شرایطی را مورد پیش بینی قرار داده است که عدم رعایت آن شرایط از ناحیه خواهان و گواهان وی در مقام تنظیم استشهادیه از موجبات رد دعوی اعسار خواهد بود.

 در واقع شهود امضاء کننده استشهادیه موضوع ادعای اعسار باید:

1-  بر نحوه امرار معاش مدعی اعسار تصریح کنند.

2- بر میزان درآمد مدعی اعسار آگاهی و در استشهادیه بدان اشاره نموده باشند.

3- منشاء اطلاعات خویش در مورد وضعیت مالی مدعی اعسار را بیان کنند.

4- بر میزان مبلغی که نسبت به آن ادعای اعسار شده آگاه و در اسشتهادیه بدان دقیق اشارت نموده باشند.

5- تعداد شهود تعرفه شده در استشهادیه کمتر از دو نفر  بی طرف و آگاه نباشند.

6- هویت و اقامتگاه شهود در استشهادیه معین باشد.  تمامی این شرایط مصداق قواعد آمره در جریان دادرسی بوده و عدم رعایت آن ها از موجبات رد دعوی اعسار خواهان محترم به علت عدم رعایت تشریفات آمره قانونی خواهد بود.

متاسفانه خواهان با زیاده خواهی از پرداخت حق و حقوق بیت المال نیز مستنکف است در حالی که بیش از … میلیون ریال حقوق مستمرا در حال دریافت است.

ازدواج با زن شوهردار

(عندالزوم استعلام از بیمه تامین اجتماعی مورد درخواست است)

مستدعی است پس از تعیین تکلیف در مورد اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی، فرصت دفاع در شکل و ماهیت دعوی در جلسه اول داده شود.

بنائا به مراتب و معنونه در فوق، رد اعسار مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

جهت دریافت مشاوره از وکیل تخصصی اعسار با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

دفتر وکالت وکیل آنلاین تخصصی اعسار

دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمدرضا مهری متانکلائی بنا به مقتضیات روز جامعه تصمیم به اجرایی کردن سریعتر پروژه استارت آپ وکیل در ایران نموده است.

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمدرضا مهری متانکلائی با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

شرایط تنصیف مهریه زن باکره

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

در صورت نیاز به خدمات مشاوره حقوقی، تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست و شکوائیه های حقوقی، تنظیم قرارداد های حقوقی، مالیاتی و اداری با دفتر حقوقی محمدرضا مهری متانکلائی تماس بگیرید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل تخصصی اعسار در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری متانکلائی) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری متانکلائی وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری متانکلائی

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معرفی بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
معرفی بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
معرفی بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (27 امتیاز)

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *