وکیل تخصصی اعسار

وکیل تخصصی اعسار


با معرفی وکیل تخصصی اعسار همراه شما هستیم.

در قوانین ایران در چندین مبحث، صحبت از اعسار به میان آمده است.

اما موضوع اعساری که در این بحث به آن خواهیم پرداخت اعسار از پرداخت محکوم به مالی است.

در واقع بنا به حکم دادگاه خانواده و یا دادگاه حقوقی ممکن است که شخصی محکوم به پرداخت مالی شود.

اگر شخص محکوم امکان پرداخت یکجای محکوم به را نداشته باشد، باید دادخواست اعسار از پرداخت یکجای محکوم به تقدیم دادگاه حقوقی نماید.

نوع دیگری از اعسار، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است.

اعسار از پرداخت جزای نقدی هم در موارد پرونده های کیفری کاربرد دارد.

با دفتر وکالت و امور حقوقی خانواده محمد رضا مهری جهت اطلاع از شرایط دعوای اعسار همراه باشید.

 لایحه  اعسار مطلق

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان (شعبه مرجوع الیه)

(از طریق شعبه 1  شورای حل اختلاف)

سلام علیکم –  با احترام اینجانب  بعنوان تجدید نظر خواه در برابر تجدید نظر خوانده خانم …. و در اعتراض به رأی مندرج  در دادنامه شماره 100183 مورخ 13/3/99  تصدیری از شعبه مشعر در فوق بتاریخ ابلاغ 21/3/99

متضمن :  صدور حکم بر تعیین و تقسیط اقساط مهر از 5 ماه به 6 ماه

به استناد الف/ ج / هـ  شقوق ذیل ماده 348 ق.آ.د.م. خاطر عالی را بدور از حشو و زواید مستحضر می دارد رأی تجدید نظر خواسته بدلایل و جهات مشروحه آتی الذکر از صدر تا ذیل نواقص قانونی را واجد بوده و در ارکان خالی از اعتبار تشخیص و مآلاً واجب النقض است چه پذیرش استدلال محکمه بدوی بیش از حد انصاف ، بدور از حقیقت می باشد و قبول آن هم از طریق حکمت و هم سبیل معرفت بر قوه تصور ثقیل می آید ، بنظر این کمترین ، قلم همواره در کنار حقیقت آرام می گیرد و لا غیر .

مقارن این حال و از باب نیک اندیشی و اخذ نتیجه مطلوب تر مطالب ذیل از برای ترضـیه خاطر تنسیـق خواهد شـد ان شاءا..ّ. که  فرصت مطالعه نصیب و در مجموع مقبول افتد.

وکیل تخصصی اعسار

اولاً : آنچه این کمترین در دادخواست تقدیمی تشریح و تنجیز نموده بودم با آنچه بعنوان رأی صادر گردیده متفاوت است زیرا :

اینجانب تقاضای (اعسار مطلق) از پرداخت اقساط معوقه و آتیه مَهر تجدید نظر خوانده را مطرح و دلایل متقن برای آن از جمله اعزام به پزشکی قانونی ارائه نمود ه ام و لکن در رأی تجدید نظر خواسته ، بجای رسیدگی به ( اعسار مطلق ) ، به ( تعدیل و تقسیط مهریه ) پرداخته که اصولاً جزء خواسته و مورد درخواست خواهان نخستین نبوده است .

ثانیاً : عامل اصلی تفویت قوای کار اینجانب، شخص تجدید نظر خوانده بوده که با فریب دستگاه قضائی از دو مرجع مطالبه مهریه نموده و مرجع دوم ، بدون توجه به پذیرش اعسار اینجانب و صدور گواهی پرداخت پیش قسط و اقساط ماهیانه به طور مرتب از سوی مرجع نخستین ، به درخواست تجدید نظر خوانده، مرا زندانی نموده و بیش از 6 ماه بی گناه در زندان باقی ماندم تا وقتی شکایت انتظامی علیه قاضی متخلف صدور گرفت ، به ناچار اینجانب از زندان رهائی یافته ، لکن از اثرات ابتلاء به بیماری در زندان بهره مند شده ، بنحوی که توان کار را از دست داده و به شدت بیمار هستم .

ثالثاً : دلایل بیماری مبسوط در پرونده موجود و تقاضای اعزام اینجانب به پزشکی قانونی جهت اثبات ادعا ، کماکان مورد درخواست می باشد.

بنائاً به مراتب و معنونه در فوق :

رسیدگی و نقض حکم تجدید نظر خواسته و سپس صدور حکم بر اعسار مطلق بدلیل تفویت قوای کار و بروز بیماری صعب العلاج مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

تجدید نظر خواه-

لایحه دفاعیه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

ریاست محترم شعبه … دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان …

سلام علیکم – با احترام به وکالت از ناحیه خوانده  در برابر دعوی خواهان آقای‌… بخواسته بدواً اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله نخستین بتاریخ رسیدگی …. به ساعت …صبح به کلاسه ….بدینوسیله و در مقام دفاع افکار عالی را به آگاهی می رساند ، دعوی پیش گفته ، اعتبار قانونی را واجد

نمی باشد .

اولاً: خواهان اعسار به تکلیف قانونی مقرر در مواد هشتم و نهم قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، در مورد اینکه دعوی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح ، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی داده ، به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند که در مانحن فیه خواهان فقط به ذکر شماره حساب اکتفاء نموده است .

( استعلام گردش بانکی یک ساله خواهان مورد تقاضاست )

مضافاً شهود باید از  وضعیت فرد مدعی اعسار اطلاع کافی داشته باشند و منشاء اطلاعات خود در ماده (9) را قید نمایند که در مانحن فیه چنین نشده و شهود مطالبی به طور کلی و نه به صورت مصداقی بیان نموده اند .

ثانیاً: صرف نظر از این که دلیل اثباتی خواهان یعنی استشهادیه مذکور مطابق با ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم نشده است.

مشخصات شغل، وسیله امرار معاش مدعی اعسار و مبلغ مورد ادعا و منشاء اطلاعات و مشخصات کامل شهود در آن قید نگردید.

صرفاً اعلام شده است « معتمدین و مطلعین استشهاد و استعلام می دارند …» که دلالت بر این دارد ، امضاء اشخاص و شهودی که ذیل استشهادیه بدون توجه به ماهیت موضوع و اثر ادعا و به صورت رسم القباله ای بوده است ضمن اینکه در استشهادیه اساساً میزان هزینه دادرسی حال قید نگردیده است و این امکان وجود دارد که مبلغ هزینه دادرسی مبلغی ناچیز در برابر توان مالی باشد که خواهان توانایی پرداخت آنرا داشته باشد … یا مبلغی قابل توجه باشد ، فلذا چگونه شهود شهادت بر اعسار فردی می دهند بدون اینکه میزان دین را بدانند و شهادت مطلق و کلی به صورت مذکور در هیچ امری بدون اطلاع از موضوع دقیق آن پذیرفته نیست و فاقد هرگونه اثر اثباتی می باشد.

ثالثاً: تنها دلیل مدعی اعسار، شهادت شهودی است که به موجب استشهادیه منضم به دادخواست تقدیمی خواهان، گواهی بر اعسار و عدم ملائت مدعی اعسار (از پرداخت هزینه دادرسی) داده اند؛ دفاع مؤثر، مستلزم بررسی دقیق استشهادیه تقدیمی خواهان است؛ زیرا مقنن برای تنظیم استشهادیه در باب اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در ماده ۵٠۶ قانون آیین دادرسی مدنی و در باب اعسار در مادتین (8) و (9) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، شرایطی را مورد پیش بینی قرار داده است که عدم رعایت آن شرایط از ناحیه خواهان و گواهان وی در مقام تنظیم استشهادیه از موجبات رد دعوی اعسار خواهد بود.

وکیل تخصصی اعسار

 در واقع شهود امضاء کننده استشهادیه موضوع ادعای اعسار باید:

1-  بر نحوه امرار معاش مدعی اعسار تصریح کنند.

2- بر میزان درآمد مدعی اعسار آگاهی و در استشهادیه بدان اشاره نموده باشند.

3- منشاء اطلاعات خویش در مورد وضعیت مالی مدعی اعسار را بیان کنند.

4- بر میزان مبلغی که نسبت به آن ادعای اعسار شده آگاه و در اسشتهادیه بدان  دقیق اشارت نموده باشند .

5- تعداد شهود تعرفه شده در استشهادیه کمتر از دو نفر  بی طرف و آگاه نباشند.

6- هویت و اقامتگاه شهود در استشهادیه معین باشد.  تمامی این شرایط مصداق قواعد آمره در جریان دادرسی بوده و عدم رعایت آنها از موجبات رد دعوی اعسار خواهان محترم بعلت عدم رعایت تشریفات آمره قانونی  خواهد بود.

متأسفانه خواهان با زیاده خواهی از پرداخت حق و حقوق بیت المال نیز مستنکف است در حالیکه بیش از … میلیون ریال حقوق مستمراً در حال دریافت است.

( عندالزوم استعلام از بیمه تأمین اجتماعی مورد درخواست است )

مستدعی است پس از تعیین تکلیف در مورد اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی ، فرصت دفاع در شکل و ماهیت دعوی در جلسه اول داده شود .

بنائاً به مراتب و معنونه در فوق :

رد اعسار مورد استدعاست   با تشکر و تجدید احترام

دفتر وکالت وکیل آنلاین تخصصی اعسار

دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری بنا به مقتضیات روز جامعه تصمیم به اجرایی کردن سریعتر پروژه استارت آپ وکیل در ایران نموده است.

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

در صورت نیاز به خدمات مشاوره حقوقی، تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست و شکواییه های حقوقی، تنظیم قرارداد های حقوقی، مالیاتی و اداری با دفتر حقوقی محمد رضا مهری تماس بگیرید.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین تخصصی اعسار در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663628

021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی اعسار تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل تخصصی اعسار تهران

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران

5/5 - (27 امتیاز)

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.