موارد سقوط مجازات زنا

بهترین وکیل خانواده در این نوشتار به بررسی موارد سقوط مجازات زنا پرداخته است.

چنانچه در این زمینه نیازمند اخذ مشاوره هستید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمائید.

موارد سقوط مجازات زنا

تعیین مجازات برای جرایم در قانون مجازات اسلامی ایران از یک تقسیم بندی به جرائم تعزیری و جرائم حدی می‌ باشد. برای بعضی از جرائم به صورت مستقیم در فقه اسلامی مجازات تعیین شده و این مجازات قابل تبدیل و تقلیل نیست.

در بعضی موارد مجازات های تعزیری قابل تعلیق و تبدیل هستند و مجازات های حدی به شرط احراز تو به از سوی حاکم قابل اسقاط می باشند. موارد سقوط مجازات حد زنا در اسلام، توسط دپارتمان حقوق کیفری گروه وکلای مهر در موسسه حقوقی و پژوهشی محمدرضا مهری متانکلائی وکیل پایه یک دادگستری مورد کنکاش قرار گرفته که نتیجه آن را مطالعه خواهید فرمود.

طبق ماده 221 قانون مجازات اسلامی جدید:«زنا عبارت است از؛ جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.» مجازات قانونی زنا نیز طبق همین قانون، 100 ضربه شلاق حدی است.

 ماده 224 اشعار می دارد:«حد زنا در موارد زیر اعدام است؛ الف) زنا با محارم نسبی. ب) زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ) زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت) زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی، که موجب اعدام زانی است.»  اکنون پس از تعریف قانونی جرم زنا و بیان مجازات، به موارد سقوط مجازات زنا که اعدام است می پردازیم.

جهت دریافت مشاوره در خصوص موارد سقوط مجازات زنا با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

 آیا امکان سلب شدن مجازات اعدام از جرم زنا برای شخص مرتکب وجود دارد؟ یا به هیچ وجه امکانپذیر نیست؟ موارد سالب مجازات یعنی علل و عواملی که طبق قانون موجب می شوند در شرایطی خاص، مجازات جرم ارتکابی انجام نپذیرد یا از اعدام تبدیل به مجازاتی غیر از مجازات سلب حیات شود، چیست؟ در باب موارد سقوط مجازات کیفری زنا چند سوال مطرح می‌ شود:

مجازات جرم ارتشاء

موارد قانونی سالب مجازات زنا

یکی از موارد قانونی سقوط مجازات اعدام در جرم زنا، توبه و عفو می‌ باشد که به توضیح آن ها می پردازیم:

 توبه؛ چنانچه متهم جرم زنا توبه نماید و توبه وی واقعی باشد و مقام قضایی تشخیص دهد که تو به متهم واقعی و از روی پشیمانی و ندامت و اصلاح قلبی اوست، طبق ماده 114 قانون مجازات اسلامی جدید، توبه متهم را پذیرفته و مجازات اعدام از او ساقط و سلب می‌ شود. (طبق ماده 114 قانون مجازات اسلامی، هرگاه در جرائم موجب حد متهم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌ شود.) اما چنانچه مرتکب تنها ادعای توبه کرده باشد و پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب، تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیف در نظر گرفته شده، ملغی و مجازات اجرا می‌ گردد. (ماده 117 قانون مجازات اسلامی 1392)

 عفو؛ همانطور که در مورد توبه مرتکب جرم زنا بیان شد، عفو او نیز مطابق شرایط خاص قانونی میتواند از موارد سالب مجازات زنا باشد. استناد قانونی شمول عفو نیز ماده 219 و بند آخر ماده 114 قانون مجازات اسلامی جدید می‌ باشد. ماده 219 قانون مجازات می گوید:«دادگاه نمیتواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق توبه و عفو، به کیفیت مقرر در این قانون قابل اسقاط، تبدیل یا تغییر است.» بند آخر ماده 114 نیز می گوید:«در صورت توبه مرتکب، حتی پس از اثبات جرم، دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.»

دیه سقط جنین بر عهده چه کسی می‌باشد؟

اعمال قاعده دراء در سلب مجازات زنا

 در پاسخ باید گفت طبق ماده 120 و 121 قانون مجازات اسلامی جدید، اعمال قاعده دراء جایی است که در وقوع جرم یا برخی از شرایط آن یا در هر یک از شرایط مسئولیت کیفری، شبهه یا تردید ایجاد شود و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، که در این موارد این قاعده اجرا شده و حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌ شود. در مورد زنا باید اشاره کرد که هرگاه در تحقق عناصر مجرمانه جرم زنا شک و تردید شود و در ماهیت وقوع آن شک وجود داشته باشد، اعمال قاعده دراء میتواند سالب مجازات زنا باشد. مانند: اتهام زنا به زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت ناشی از نکاح موقت وجود دارد و صرفا وجود آن را اظهار می‌ کنند و بدون اینکه مانعی برای محرمیت بین آن ها وجود داشته باشد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص موارد سقوط مجازات زنا با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

تاثیر جنون و اکراه به عنوان سالب مجازات زنا

در مورد جنون باید گفت که جنون قبل از صدور حکم و جنون پس از صدور حکم در جرائم موجب حد آثار متفاوتی دارد اما در هر دو صورت، جنون باعث سقوط حد نمی‌ باشد و از موارد سقوط مجازات زنا نیست. مستند آن تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی جدید است که می گوید؛ «هرگاه مرتکب یکی از جرائم موجب حد، پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود، حد ساقط نمی شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی، در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تاخیر می افتد، نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد مانند: قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.»

وکیل خانواده در فرانسه

در مورد اکراه نیز باید گفت که اکراه نمیتواند بطور کلی از موارد سالب مجازات زنا باشد و تنها تاثیر آن این است که در صورت توبه، مجازات اعدام را تبدیل به حبس یا شلاق تعزیری می نماید. چنانچه در تبصره 2 ماده 114 قانون مجازات اسلامی آمده است:«در زنا و لواط هرگاه جرم، به عنف، یا اکراه انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده، به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آن ها محکوم می‌ شود.»

تاثیر مستی در سقوط مجازات زنا

برخی معتقدند که طبق ماده 154 قانون مجازات اسلامی، در زنا نیز مانند دیگر جرائم، مستی میتواند از عوامل رافع مسئولیت کیفری باشد و چنانچه مستی به حدی باشد که مرتکب حین ارتکاب جرم، به کلی فاقد اختیار شده باشد میتواند با تسامح، در کنار توبه و عفو، از موارد سالب مجازات زنا باشد. اما عده ای دیگر از حقوقدانان بر این عقیده اند که در موارد سلب مجازات، تنها باید به نص صریح قانونی توجه کرد و با شرایطی خاص و ویژه، تنها تو به و عفو را از موارد سالب مجازات زنا دانست.

صغر سن به عنوان سالب مجازات زنا

چون مجازات زنا اعدام می‌ باشد و از طرفی افراد نابالغ به مجازات اعدام محکوم نمی شوند؛ میتوان صغر سن را به نوعی سالب مجازات زنا دانست و مرتکب نابالغ را طبق تبصره 2 ماده 221 قانون مجازات اسلامی به مجازاتی دیگر محکوم کرد. متن تبصره 2 ماده 221 چنین است؛«هرگاه طرفین یا یکی از آن ها نابالغ باشد، زنا محقق است، لکن نابالغ مجازات نمی‌ شود و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می‌ گردد.»

جهت دریافت مشاوره در خصوص موارد سقوط مجازات زنا با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

بهترین گروه حقوقی در ایران

چنانچه سوال یا ابهاماتی در باب موارد سالب مجازات زنا دارید یا می خواهید بدانید بهترین وکلای کشور در این زمینه چه کسانی هستند و از مشاوره و راهنمایی آن ها بهره مند شوید، با موسسه حقوقی و داوری بین‌ المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان تماس حاصل بفرمایید.

وکیل خانواده ایرانیان آمریکا

نشانی موسسه حقوقی مهر پارسیان

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9

تلفن های تماس موسسه حقوقی مهر پارسیان

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام

09120067664

09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دپارتمان حقوق کیفری گروه وکلای مهر

امتیاز دهی به مقاله

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *