مهریه عندالمطالبه

مطالبه مهریه، طبق قانون حمایت خانواده و سایر قوانین مدون درجمهوری اسلامی ایران، راه‌های گوناگونی دارد. یکی از برترین حقوق مالی زوجه که در اسلام تعیین شده وسنت های جامعه ایرانی نیز برآن مهر تایید زده است، مهریه یا کابین است.

در شرایط عادی، معمولا بانوان ایرانی، اقدام به مطالبه ووصول مهریه نمی نمایند اما وقتی، شوهر، با بدرفتاری یا عدم رعایت حقوق زن، با داشتن حق طلاق، عرصه را بر همسرش تنگ می نماید، مطالبه مهریه، اولین راهکار برای همسر خشمگین است تا با درتنگنا قراردادن مرد ازطریق وصول مهریه، مرد را وادار به پذیرش خواسته هایش نماید.

غفلت زن از حقوقی که به موجب قانون مدنی وقانون حمایت ازخانواده برای وی درنظر گرفته شده است والبته سودجویی عده ای از دلال های دادگستری جهت کسب سود ومنفعت، استفاده از ابزار مهریه عندالمطالبه ومطالبه قانونی مهریه عندالمطالبه، جهت تسلیم نمودن شوهر می‌باشد.

این راه هرچند کاملا قانونی است ولی دراخلاق وعرف زناشویی، در این گونه موارد، امکان بازگشت به زندگی مشترک را به دلیل کدورت های عمیق پیش آمده تا حدی دشوار خواهد نمود.

سقوط اخلاق درخانواده ها، دوری همسران ازیکدیگر ومشکلات جوامع مدرن امروزی، باعث اتخاذ تصمیم های غلط در مشکلات خانوادگی شده است.

نکات مهم در تشریح موضوع مهریه عندالمطالبه

  • مهریه چیست و مهریه عندالمطالبه به چه معناست؟
  • آیا هر زمان امکان مطالبه و وصول مهریه عندالمطالبه وجود دارد؟
  • مستثنیات دین درمهریه عندالمطالبه چیست؟
  • آیا مرد می‌تواند با وجود عندالمطالبه بودن مهریه، همسرش را بدون پرداخت مهریه و با تقسیط مهریه طلاق دهد؟
  • تعیین بخشی ازمهریه به عنوان عندالمطالبه وبخشی دیگر به عنوان عندالاستطاعه مجاز است؟
  • وکیل متخصص وصول مهریه چه ویژگیهایی دارد؟

مهریه عندالمطالبه

واژه عندالمطالبه، به معنی مهریه‌ای است که هر زمان زوجه اراده نماید می‌تواند آن را مطالبه نموده و حتی تازمان پرداخت آن، تن به عمل زناشویی نداده واصطلاحا از حق حبس استفاده نماید.

معنی طلب واضح و روشن است و عند نیز در زبان عربی و در این واژه به معنی هنگام و موقع به کار برده شده است. جوانی که فاقد درآمد و دارایی است و با قبول تعهد سنگین و مهریه عند المطالبه، اقدام به ازدواج می نماید باید توجه داشته باشد که ضمانت اجرای عدم پرداخت مهریه عندالمطالبه، میله های زندان و حبس به دلیل عدم پرداخت مهریه می‌باشد.

بحث عدم ضمانت مهریه سنگین در پایداری روابط زوجین، هر چند بین همه مردم پذیرفته شده است، اما اغلب مردم به خاطر نپرداختن مبلغ ناچیز حق مشاوره حقوقی خانواده، آسانترین چاره را در تعیین مهریه سنگین جهت ضمانت دوام زندگی مشترک می یابند.

به راستی چه مبلغی از مهریه های سنگین و نامتعارف، قابل وصول است؟

موضوع تعیین مهریه تا 110 سکه چیست و آیا مبنای قانونی دارد؟

واقعیت این است که هر میزان مهریه که بین طرفین تعیین شود، مورد حمایت و قبول قانون است، اما درجایی که زوج مهریه عندالمطالبه را پرداخت نمی نماید و راهی برای اجبار وی به پرداخت و یا معرفی اموال نیست، بنا به درخواست زوجه یا وکیل زوجه، تا پرداخت مهریه به میزان 110 سکه یا اثبات اعسار و یا جلب رضایت همسرش، فقط بابت 110 سکه حبس می‌شود و در صورت پرداخت این مبلغ، مابقی مبلغ، ضمانت اجرای کیفری ندارد، ولی در صورتی که اموال مرد تکافوی پرداخت همه مبلغ مهریه مورد توافق را بدهد، تمام مهریه قابل وصول است.

 

پیشنهاد تعیین دو نوع مهریه

بهترین راه برای تعیین مهریه قابل وصول، تعیین مهریه به دو روش می‌باشد. امکان تعیین بخشی از مهریه و پرداخت فی المجلس وبخشی دیگر ازمهریه در ذمه مرد وجود دارد که به نظر نگارنده بهترین نوع تعیین مهریه می‌باشد. مثال: تعیین ده سکه طلای تمام، به عنوان مهریه‌ای که درهنگام عقد پرداخت می‌شود وصد سکه باقیمانده نیز بر ذمه زوج باشد. یا ازابتدا ترتیب پرداخت مهریه واقساط آن بین طرفین معین شود تا نگرانی ازاین بابت برای هیچ کدام از طرفین، وجود نداشته باشد.

مهریه عندالمطالبه و حق حبس

حق حبس یعنی بعد از ازدواج به معنی مصطلح، زن از انجام وظایف زناشویی وتسلیم برای رابطه جنسی تا زمان پرداخت مهریه خودداری نماید.

در مهریه عندالاستطاعه گفته شد که امکان اعمال حق حبس از سوی زوجه وجود ندارد ولی در مهریه عندالمطالبه با توجه به اینکه اختیار تعیین زمان مطالبه مهریه با زن است و به محض وقوع عقد زن مالک مهریه می‌شود، زن می‌تواند از تسلیم برای رابطه زناشویی، در صورتی که تاکنون انجام نشده است خودداری کند.

اگر یکبار نزدیکی از جلو یا عقب انجام شده باشد، حق حبس زن ساقط می‌شود و امکان اعمال حق حبس وجود ندارد.

تعیین داورجهت توافق در مهریه

تعیین مهریه در ازدواج دائم، ضرورتی ندارد اما در ازدواج موقت عدم تعیین مهر و یا شرط عدم مهر، موجب بطلان ازدواج موقت می‌شود.

تعیین داور جهت تعیین میزان مهریه بعد ازعقد دائم امکان پذیراست و طرفین می‌توانند هنگام عقد ازدواج یا بعد از آن ویا هنگام بروز مشکل و اختلاف، موضوع اختلاف خانوادگی را به داوری بسپارند. انتخاب داور یا داوران با رضایت طرفین، برشخص یا موسسه داوری، و یا امکان اختیار تعیین داور را می‌توان به دادگاه صالح داد.

تبدیل مهریه عندالاستطاعه به عندالمطالبه

بعد ازعقد ازدواج، می‌توان مهریه‌ای را که عندالاستطاعه تعیین شده بود، با توافق وتراضی طرفین به عندالمطالبه تبدیل نمود. این قرار در چارچوب ماده ده قانون مدنی قرار می‌گیرد و لازم الاتباع است.

در صورت تبدیل مهریه عندالاستطاعه به عندالمطالبه، تمامی آثار ونتایج مهریه عندالمطالبه برآن بار می‌شود.

وصول مهریه عندالمطالبه

وصول مهریه عندالمطالبه، بسته به اراده زوجه می‌باشد. هرزمان زوجه مهریه خود رامطالبه نماید، مرد مکلف به پرداخت مهریه می‌باشد. بهترین راه وصول مهریه، توافق مابین زوجین است تا در نحوه پرداخت ومدت زمان پرداخت مهریه وقفه ای صورت نگیرد.

راه‌های وصول مهریه عندالمطالبه

همانطور که عرض شد بهترین راه وصول مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه، توافق زوجین می‌باشد. اما قانونگذار، درمواردی که بین طرفین در پرداخت و وصول مهریه اختلافی پیش می آید راه‌هایی برای وصول مهریه پیش بینی کرده است که عبارتند از:

مراجعه به اجرای اسناد رسمی

در این فرض که بنا برمفاد قانون ششم برنامه توسعه کشور، از ابتدای تیر ماه 1396الزامی شده است، برای مطالبه مهریه، ابتدا، زوجه ویا وکیل وی مکلف به مراجعه به دفتر ازدواج محل وقوع عقد و درخواست از سردفتر اسناد طلاق برای صدور اجراییه می باشند.
دفتر ازدواج، پس ازصدور اجراییه مفاد ان را به زوج، ابلاغ می نماید تا نسبت به پرداخت مهریه اقدام نماید ومدارک جهت تشکیل پرونده اجرایی توسط وکیل زوجه به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت، ارسال می‌شود.
اداره اجرا نیز، مراتب را به زوج ابلاغ می نماید تا نسبت به پرداخت مهریه ظرف ده روز اقدام نماید و درغیر این صورت نسبت به شناسایی وتوقیف اموال بدهکار بامعرفی ذینفع اقدام خواخد نمود. درمهریه عندالمطالبه امکان درخواست ممنوع الخروجی زوج نیز وجود دارد.

مراجعه به دادگاه خانواده

در صورت به نتیجه نرسیدن اقدامات اجرای ثبت دروصول مهریه، پس ازاقدامات لازم قانونی، زوجه می‌تواند جهت وصول مهریه، درمهریه های عندالمطالبه به دادگاه خانواده مراجعه نماید.
شروع رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست ومستندات انجام می‌شود ودادگاه باتعیین وقت رسیدگی، طرفین راجهت رسیدگی دعوت می نماید.

مراجعه به شورای حل اختلاف جهت وصول مهریه

در صورتی که مبلغ مهریه کمترازبیست میلیون تومان باشد، واداره اجرای ثبت موفق به شناسایی مالی از زوج نشود، زوجه یا وکیل وی می‌توانند، باتقدیم دادخواست به شورای حل اختلاف، مهریه را مطالبه نمایند. هزینه دادرسی درشورای حل اختلاف، نصف هزینه‌های دادرسی دادگاه درموارد مشابه می‌باشد.

مدارک لازم جهت وصول مهریه عندالمطالبه

  • سند ازدواج ویا رونوشت سند ازدواج که از دفتر ازدواج تهیه می‌شود.
  • شناسنامه وکارت ملی زوجه.
  • دادخواست مطالبه مهریه ویا درخواست مطالبه مهریه از دفتر اسناد رسمی ازدواج.
  • وکالتنامه وکیل.

وکیل متخصص وصول مهریه

مزیت انتخاب وکیل در پرونده‌های حقوقی برکسی پوشیده نیست. پرونده‌های خانواده با توجه به ظرافت های خاص موجود در این گونه پرونده ها و لزوم تسریع در روند پرونده‌های خانواده، در صورت انتخاب وکیل خانواده و یا مشاوره حقوقی باوکیل متخصص خانواده، مسلما بار روانی و فشارهای روحی ناشی از مراجعه به دادگاه را از طرفین کم خواهد کرد.

وکیل متخصص وصول مهریه، شرایط خاصی نیاز ندارد و کلیه وکلای پایه یک دادگستری، امکان مشاوره و قبول وکالت در پرونده‌های خانواده را دارند.

گاهی اوقات، زوجین، مقیم خارج از کشور هستند و تمایل به طرح و پیگیری پرونده در محاکم ومراجع ایران را دارند، در این حالت با توجه به انتخاب وکیل، لزومی به حضور طرفین در دادگاه وجود ندارد و امکان انجام امور از طریق وکیل وجود دارد. موسسه حقوق و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با تشکیل گروه تخصصی حقوق خانواده، به دلیل اهمیت بالای پرونده‌های خانواده، امکان مشاوره حقوقی مناسب در دعاوی خانواده و پیشگیری از اختلافات احتمالی خانوادگی موکلین را دارد.

گروه وکلای مهر، آماده ارائه خدمات حقوقی ومشاوره ای خانواده به هم وطنان درسراسر دنیا می‌باشد. شبکه گسترده همکاران وکیل گروه وکلای مهر، امکان تعیین دو وکیل پایه یک دادگستری به صورت همزمان برای هر پرونده خانواده با پرداخت یک هزینه را دارد.

021-88795408
021-88796143
09120067665
در خارج از ساعات اداری اعلام شده و جهت مشاوره آنلاین نیز می‌توانید از طریق تکمیل فرم از طریق سایت گروه وکلای مهر اقدام فرمایید.
دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل و مشاور حقوقی خانواده