ازدواج مجدد

امروز با موضوع ازدواج مجدد با شما هستیم.

مسیر زندگی زوجین، گاهی با تنش هایی همراه می‌شود که عدم ابتلا به آنها، قابل پیشگیری و پیش بینی است. عدم رضایت جنسی زوجین از یکدیگر، می‌تواند یکی از موانع ادامه زندگی مشترک باشد.

حق طلاق برای زن، در صورت عدم رضایت جنسی از شوهر، در غالب شروط ضمن عقد ازدواج و عسر وحرج زوجه، پیش بینی شده است.

اما گاهی اوقات، طرفین، تمایلی به برهم زدن زندگی مشترک ندارند و نارضایتی و عدم برآورده کردن نیازهای جنسی شوهر، توسط زن، باعث صدور اجازه ازدواج مجدد برای مرد از سوی دادگاه خانواده می‌باشد.

شرایط ازدواج مجدد مرد

ازدواج مجدد مرد متاهل ممنوع است ولی این ممنوعیت با استثنایاتی مواجه است که در قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 به شرح زیر تعریف کرده است:

موارد مجاز بودن ازدواج مجدد مرد

 • با اخذ رضایت از همسر اول، مرد می‌تواند ازدواج مجدد نماید.
 • در صورت عدم ایفای وظایف زناشویی از سوی زن، مرد می‌تواند جهت ازدواج مجدد اقدام نماید.
 • در صورت عدم تمکین زن و اثبات آن درمحکمه و صدور رای قطعی وعدم امکان الزام زن به تمکین، مرد می‌تواند نسبت به ازدواج مجدد اقدام نماید.
 • مبتلا شدن زن به دیوانگی و یا بیماریهایی که به دشواری معالجه می شوند از دیگر موارد حق ازدواج مجدد مرد است.
 • مبتلا شدن زن به هرنوع اعتیاد مضر به خانواده.
 • ترک نمودن زندگی مشترک توسط زن بدون دلیل موجه.
 • محکومیت کیفری زن به مجازات مغایر با مناسبت های خانواده.
 • نازا بودن زن.
 • در صورتی که زن غایب مفقودالاثر شود.

اجازه ازدواج مجدد مرد، در قانون جدید حمایت خانواده ذکر نشده وفقط مرجع صالح جهت رسیدگی به دادخواست ازدواج مجدد، دادگاه خانواده معرفی شده است اما طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، اخذ اجازه ازدواج مجدد ازدادگاه که در قانون حمایت خانواده سال 1353 آمده است نسخ نشده وهمچنان به قوت خود باقی است.

الزام شوهر به ثبت ازدواج مجدد

در صورتی که مردی، امکان طلاق همسر اول خود را نداشته باشد وشروع به رابطه با زن دیگری نموده باشد، براثر شرایط اجتماعی ونیاز به درکناررهم بودن، گاهی طرفین با توجه به طولانی بودن نسبی صدور رای اجازه ازدواج مجدد مرد وعدم امکان اخذ رضایت همسر اول، به صورت پنهانی ازیکی از راه‌های زیر اقدام به ازد.واج با خانم مورد نظر نموده وتاوان تحمل حبس یا پرداخت جزای نقدی را نیز به جان می خرد.

ازدواج موقت

راه اول وآسان که تبعات کیفری نیز در صورت عدم ثبت رسمی ندارد، ازدواج موقت با همسر دوم، بدون ثبت رسمی ازدواج است. ثبت رسمی ازدواج موقت دوم، الزامی نیست اما در صورت بارداری زوجه یا شرط ضمن عقد، مبنی بر ثبت آن، الزامی شده و درحمایت ماده 49 قانون حمایت خانواده، دارای ضمانت اجرای کیفری می‌شود.

ازدواج عادی

در این حالت، مرد و زن بارعایت کامل مسائل شرعی، اقدام به ازدواج دائم با یکدیگر واجازه ولی دختر نموده و با توجه به اینکه ازدواج دوم مرد بدون حکم دادگاه قابل ثبت رسمی نیست، زن به دادگاه خانواده مراجعه نموده و دادخواست الزام شوهر به ثبت رسمی ازدواج دوم را تقدیم می نماید.

با توجه به شهادت شهود و اقرارشوهر مبنی بروقوع ازدواج دائم، دادگاه حکم به الزام زوج به ثبت ازدواج دائم صادر نموده وجهت تعیین مجازات زوج، به دلیل عدم ثبت ازدواج دائم، وی را به دادسرا معرفی می نماید.

در این حالت زن اول، چاره ای جز کنار آمدن با موضوع و یا  مطالبه مهریه و طلاق و یا  ادامه زندگی مشترک را ندارد.

امکان ازدواج مجدد زن

زن شوهردار به هیچ عنوان امکان ازدواج مجدد ندارد. ازدواج مجدد زن شوهردار براساس قانون، باطل است و در صورت وقوع نزدیکی، این عمل درحکم رابطه نامشروع و زنا می‌باشد.

زنان، فقط در صورت فوت همسر، انحلال و بطلان نکاح، فسخ نکاح و طلاق و سپری شدن عده، امکان ازدواج مجدد را دارند.

ازدواج مجدد زن مطلقه

ازدواج مجدد زن مطلقه، پس ازطی شدن عده طلاق ازدواج دائم وعده انقضا یا بذل ازدواج موقت، باهرمردی که خالی ازموانع نکاح باشد، مجاز است. هر چند که مشاورین روانشناسی، ازدواج مجدد زن یا مرد بلافاصله بعد از طلاق را توصیه نمی‌کنند اما از نظر قانونی هیچ منعی برای ازدواج مجدد زن مطلقه وجود ندارد.

ازدواج مجدد زن بیوه

زنان بیوه و شوهر مرده ای که عده وفات همسرشان به واسطه انقضا مدت عده و یا وضع حمل در زنان باردار، به سر آمده است، اجازه ازدواج مجدد دارند و هیچ منعی وجود ندارد.

دادخواست اجازه ازدواج مجدد

جهت اخذ اجازه ازدواج مجدد برای مردان، صدور حکم اجازه ازدواج مجدد ازسوی دادگاه خانواده ضروری است. به هیچ عنوان امکان ثبت ازدواج مجدد بدون حکم دادگاه وجود ندارد و اگر سردفتر اسناد رسمی ازدواج، بدون حکم دادگاه صالح اقدام به ثبت ازدواج مجدد مرد نماید با ضمانت اجرای کیفری ماده 56  قانون حمایت خانواده و محرومیت از اشتغال به سردفتری رو به  رو خواهد شد.

حق طلاق برای زن در صورت ازدواج مجدد مرد

ازدواج مجدد مرد، تحت شرایط خاصی موجب استفاده زن از وکالت طلاق مندرج درعقدنامه می‌شود. اگر ازدواج مجددمرد، به حکم دادگاه و دراثر اثبات عدم تمکین زن از شوهر، باشد برای زوجه حق و وکالتی بایت طلاق متصور نیست، اما اگر ازدواج مجدد مرد فقط به دلیل تنوع طلبی و بدون توجیه باشد، وکالت طلاق مندرج در قباله ازدواج برای زن محقق می‌شود.

تفاوتی در آثار ازدواج مجدد مرد به عقد دائم ویا نکاح منقطع یا صیغه وجود ندارد و در هر صورت ازدواج مجدد صورت گرفته است.

ازدواج موقت مرد متاهل

همانگونه که قبلا هم به عرض رسید، ازدواج مجدد چه دائمی‌باشد و چه موقت، باعث ایجاد وکالت درطلاق برای زوجه می‌باشد. البته تحقق این شرط در صورتی است که بند مرتبط درعقدنامه، با امضا زوج رسیده باشد.

اما اینکه آیا ازدواج مجدد مرد به صورت نکاح منقطع، نیاز به اذن دادگاه و یا رضایت همسر اول دارد یا خیر، مسلما پاسخ مثبت است و بدون رعایت شرایط قانونیف مسلم است که برای همسر اول حق طلاق به وکالت از زوج ایجاد می‌شود.

اما با توجه به عدم الزام ثبت ازدواج موقت در دفاتر رسمی ازدواج، اثبات اینکه مرد به نکاح منقطع یا صیغه، ازدواج مجدد نموده است، کمی مشکل به نظر می رسد.

در هرصورت ازدواج مجدد مرد متاهل به صورت صیغه، منع قانونی و شرعی ندارد.

مزایای داشتن وکیل در پرونده ازدواج مجدد

در صورتی که زوجه از همسرش تمکین خاص نکند وحاضر به انجام عمل زناشویی نباشد و مرد نیز به این دلیل به عسر وحرج بیفتد، امکان اخذ مجوز ازدادگاه جهت ازدواج مجدد مرد وجود دارد. وکیل متخصص امور خانواده، امکان ارائه صحیح مشاوره حقوقی برای اخذ اجازه ازدواج مجدد را دارد.

به طور مثال فرض بفرمایید زوجه با استفاده از حق حبس، تا زمان پرداخت مهریه از وقوع رابطه زناشویی جلوگیری نموده واین امر مسقط نفقه نیز نمی‌باشد، در این فرض تکلیف چیست؟

ویا اینکه بیماری پوستی غیر مسری زن، باعث عدم رغبت مرد درایجاد رابطه جنسی است، ملاحظه میفرمایید که علم حقوق خانواده پیچیدگیهای خاص خود راداردو امکان تسلط همه جانبه افراد غیر حقوقی به همه قوانین نیست.

پس بهترین راه انتخاب وکیل خانواده جهت پرونده‌های خانواده است تا از این گذر، سریعتر به نتیجه مورد نظر نایل شد.

مدارک لازم جهت دادخواست ازدواج مجدد

 • رای قطعی الزام به تمکین زوجه
 • سند ازدواج
 • کارت ملی
 • دادخواست اجازه ازدواج مجدد

مشاوره حقوقی درباره ازدواج مجدد

گروه وکلای مهر، وابسته به موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با ارائه راهکاری نو در زمینه علوم حقوق و تخصصی کردن وکالت، اقدام به تشکیل دپارتمانهای تخصصی حقوق نموده است.

دپارتمان تخصصی حقوق خانواده، با تحقیق و بررسی آخرین قوانین ومقررات مربوط به خانواده و مشکلات مبتلابه حوزه خانواده، سعی در ارائه راهکاری نوین در عرصه حقوق خانواده دارد. همین حاالا جهت مشاوره حقوقی با وکلای خانواده با ما تماس بگیرید.

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان، متشکل از وکلای پایه یک دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، قضات بازنشسته و اساتید برتر حقوق در ایران، آماده پذیرش کلیه دعاوی عزیزان در پرونده های خانواده، کیفری، حقوقی و ثبتی می باشد.

جهت انتخاب بهترین وکیل در ایران، و مشاوره با همکاران موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 9 الی 18 و پنج شنبه از ساعت 9 الی 14 با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

 • 021-88795408
 • 021-88796143
 • 09120067665

در خارج از ساعات اداری اعلام شده و جهت مشاوره آنلاین نیز می‌توانید از طریق تکمیل فرم از طریق سایت گروه وکلای مهر اقدام فرمایید.

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان

6 دیدگاه

 • سلام وقت بخیر
  من همسرم از داشتن رابطه با من امتناع میکنن و کلا انگار مشکل دارن ایا من می تونم ازدواج مجدد انجام بدم ؟ یا حتما باید ایشون طلاق بدم ؟

  • سلام دوست عزیز
   مطابق قانون: در صورت عدم تمکین زن و اثبات آن در محکمه و صدور رای قطعی و عدم امکان الزام زن به تمکین، مرد می‌تواند نسبت به ازدواج مجدد اقدام نماید. شما باید درخواست الزام به تمکین بدهید و در صورت امتناع ایشان و صدور رای قاضی، شما امکان ازدواج مجدد دارید.

  • سلام دوست عزیز
   ازدواج مجدد مرد به صورت نکاح منقطع، نیاز به اذن دادگاه و یا رضایت همسر اول دارد، و بدون رعایت شرایط قانونی مسلم است که برای همسر اول حق طلاق به وکالت از زوج ایجاد می‌شود.

 • سلام من تازه بعد چند سال  از ازدواجم  متوجه شدم خانومم به ماده شبیه به گل اعتیاد دارن و کلا نمی‌خوان ترک کنن و زندگیشون داشته باشن بناش ناسازگاری  من میخوام مجدد ازدواج کنم آیا ممکن؟

  • سلام وقت شما بخیر
   بله. از مواردی که قانون این اجازه را صادر نموده مبتلا شدن زن به هر نوع اعتیاد مضر به خانواده میباشد. ولی باید از طریق دادگاه و با اثبات این قضیه، از دادگاه اجازه برای ازدواج دوم کسب نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.