با بررسی شرایط تنصیف مهریه زن باکره توسط وکیل خانواده همراه شما هستیم.

تعیین مهریه در ازدواج دائم و موقت قوانین متفاوتی دارد.

عقد نکاح دائم بدون تعیین مهریه صحیح است اما عقد ازدواج موقت بدون تعیین مهریه باطل خواهد بود.

به محض اینکه عقد نکاح به نحو صحیح منعقد شد، زن مالک مهر است و می تواند هر تصرفی که بخواهد در آن داشته باشد.

اما استحقاق بر مهریه کامل زمانی است که زن به تمکین و رابطه زناشویی تن داده باشد.

اگر زوجه از حق حبس خود استفاده کند، موضوع مطالبه کل مهریه به وی حق خواهد داد تا تمامیم هریه ما فی القباله را وصول نماید.

اما در صورت عدم تمکین بعد از وصول مهریه باید نصف آن را به شوهر مسترد کند.

در این نوشتار وکیل تخصصی خانواده عضو دفتر حقوقی و  وکالت محمد رضا مهری با بررسی شرایط تنصیف مهریه زن باکره پاسخگوی سوالات حقوقی شما خواهد بود.

سوالات قابل طرح در بررسی شرایط تنصیف مهریه زن باکره

در چه صورت زن باید نصف مهریه را به شوهر بازگرداند؟

بهترین وکیل خانواده جهت مشاوره شرایط تنصیف مهریه زن باکره کیست؟

آیا امکان تهاتر مهریه با بدهی زن وجود دارد؟

برای جستجوی وکیل خانواده در تهران چه باید کرد؟

نمونه رای شرایط تنصیف مهریه زن باکره

رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم (م. ز.) با وکالت خانم( ب. ف.) به طرفیت آقای (ح. ع.) فرزند (الف.) به خواسته مطالبه مهریه اش به تعداد 250 سکه بهارآزادی و هزینۀ یک سفر حج عمره مقوم به مبلغ (000/000/51) ریال با توجه به اینکه طبق سند نکاحیه پیوست میزان صداق خواهان مطابق با خواسته اش بوده و خوانده ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است، چون تنصیف مهریه زن باکره در زمان طلاقش لحاظ می شود؛ لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 1082 قانون مدنی خوانده را محکوم به پرداخت تعداد 250 سکه بهارآزادی و یک سفر عمره به عنوان اصل خواسته بابت مهریه مشارٌالیها در حق خواهان می نماید.

این رأی حضوری بوده و در ظرف مهلت قانونی، قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.

رئیس شعبۀ 270 دادگاه خانواده تهران – رضا پور خیری

رای دادگاه تجدید نظر شرایط تنصیف مهریه زن باکره

در خصوص اعتراض و تجدیدنظر خواهی آقای (ح. ع.) به طرفیت خانم (م. ز.) نسبت به دادنامه شماره 404- 30/3/91 اصداری از شعبۀ 270 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مهریه در حق همسرش محکوم گردیده است، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته، مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظر خواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نمی باشد؛ در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید.

رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبۀ 11 دادگاه تجدید نظر استان تهران –  مستشاردادگاه  فرهبد –  علی محمد

شرایط تهاتر دین مهریه

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.ش. به طرفیت آقای ن.م. به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه به مبلغ دویست میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، بدین توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی بیان داشته است:«خوانده از بابت ودیعه اجاره مبلغ /000/000/200ریال به اینجانب مدیون می‌باشد، و علی‌رغم مراجعات مکرر از پرداخت آن امتناع و استنکاف می‌نماید.

لذا نظر به انتقال ذمه مشارٌالیه و به استناد ماده198قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای محکومیت خوانده به شرح خواسته با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه رادارم.» خوانده در جلسه مورخ 18/2/1391 دادگاه اظهار داشت:

«اینجانب پس ازکسراجاره بهای متعلقه به عین مستأجره، مبلغ یک صدوبیست میلیون ریال را به حساب سپرده دادگستری واریز کرده‌ام..» و خوانده اقدام خود مبنی بر کسر اجاره‌بها از ودیعه را به عرف مستند نموده است.در حالی که درقرارداداجاره فی‌مابین، توافقی در خصوص کسر اجاره بها از ودیعه، در صورت عدم پرداخت اجاره‌بها مشهود نیست. لذا دادگاه با وارد دانستن دعوی خواهان و رد دفاعیات خوانده مبنی بر کسر مبلغ هشتاد میلیون ریال از مبلغ ودیعه خواهان بابت اجاره بها به جهت عدم تصریح در قرارداد و اینکه تهاتر، به‌عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نیازمند حکم از مرجع صلاحیتدار است و اشخاص نمی‌توانند بدین سبب، ذمه خود را بری نمایند.

افزون بر این، اقدام خوانده جهت دریافت اجاره‌بها، نیازمند اقامه دعوی و وجود حکم از مراجع صلاحیتدار است.

بنا به مراتب، دادگاه ضمن رد دفاعیات خوانده و با وارد دانستن دعوی خواهان و با استناد به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده موصوف را به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال به‌عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ/000/000/4 ریال به‌عنوان هزینه دادرسی حق خواهان محکوم و اعلام می‌دارد.

خوانده مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق خواهان است.

میزان خسارت توسط واحد اجرای احکام تا روز اجرای حکم و بر اساس نرخ شاخص سالیانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران احتساب و از محکومٌ‌علیه وصول و به محکوم له ایصال خواهد شد.

رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران – دهقانی

رای دادگاه تجدید نظر

رأی دادگــاه

تجدیدنظرخواهی آقای ن.م. از دادنامه شماره 255 ـ 24/4/91 صادره از شعبه 12 دادگاه حقوقی تهران که طی آن تجدیدنظرخواه در ارتباط با دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته صدور حکم محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/200 ریال و فروع دعوی محکوم شده است با لحاظ محتویات پرونده وارد و موجه نبوده و دادنامه صادره براساس مستندات مندرج در آن به نحو صحیح صادر گردیده و خالی از اشکال است و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تطبیق ندارد لذا با رد اعتراض به عمل آمده دادنامه بدوی را وفق ذیل ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه

فقیه محمّدی – غنچه

وکیل جهت مشاوره شرایط تنصیف مهریه زن باکره

خدمات تخصصی گروه وکلای خانواده تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای خانواده در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل شرایط تنصیف مهریه زن باکره

قبول وکالت در پرونده طلاق توافقی و طلاق یک طرفه

قبول وکالت در مطالبه و وصول مهریه

قبول وکالت در پرونده حضانت فرزند

تنظیم دادخواست جهت دعاوی خانواده

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه خانواده

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی خانواده در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی خانواده تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص خانواده تهران

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه خانواده تهران

حقوق مالی زوجهمهریه

شرایط تنصیف مهریه زن باکره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *