نمونه نمونه دادخواست ، لایحه و شکواییه نفقه را برای شما مخاطبان گرامی در این نوشتار قراردادیم.

بعضا دیده شده است در برخی از سایت‌ها نمونه دادخواست‌ها و لوایح را به اسم دادخواست تنظیمی می‌فروشند و صرفا به جای گذاری نام طرفین دعوی اکتفا می‌نمایند.

حال آنکه هر دعوی شرایط خاص خود را دارد و باید نسبت به شرح ماوقع لایحه تنظیم شود.

شایان ذکر است پیش از تنظیم دادخواست و یا لایحه و شکواییه نیاز است که با وکیل متخصص مشاوره بشوید تا وکیل بتواند از تمام نکات لازم برای رسیدن به مقصود حقیقی شما کمال بهره را ببرد.

هرگز گول تبلیغات فضای مجازی برای این نحوه تنظیم لایحه را نخورید.

موسسه حقوقی مهرپارسیان سعی داشته است تا نمونه دادخواست‌ها و لوایح حقوقی و کیفری را به جهت بالا بردن آگاهی مخاطبین و نمایش توانمندی های وکلای حاذق موسسه بر روی سایت ارایه نماید.

لذا به هیچ عنوان پیشنهاد نمی‌گردد که بدون مشاوره با وکیل از نمونه لوایح به عنوان نسخه‌ای ثابت استفاده نمایید.

این پندار که قاضی لایحه را نمی‌خواند و یا دادخواست را نمی‌خواند باوری غلط است، پس این مرحله از دعاوی را جدی بگیرید و تنظیم این قبیل موارد را به متخصصین امر بسپارید.

در موسسه حقوقی مهرپارسیان لوایح توسط توانمندترین وکلایی که دارای سوابق قضاوت در دادگستری هستند تنظیم می‌گردد.

برخی برای صرفه جویی مالی به دنبال تنظیم لوایح توسط عریضه نویس و .. هستند متاسفانه بارها به کرات دیده‌ایم عریضه نویسان سرنوشت پرونده را به بدترین شکل ممکن رقم زده‌اند.

مطالب مهم نمونه دادخواست، لایحه و شکواییه نفقه

  • در دادخواست نفقه چه چیزهایی باید بنویسیم؟
  • بهترین وکیل برای گرفتن نفقه را از کجا پیدا کنیم؟
  • نفقه کیفری چیست؟

نمونه دادخواست نفقه        

خواهان: رقیه                      

خوانده: محمد  

خواسته مطالبۀ نفقه معوقه و آتی ایام زوجیت از تاریخ وقوع عقد (21/2/1388)الی (1/4/93) فعلا مقوم به 000/000/ ریال با جلب نظرکارشناس

2-خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل                                                                              

دلایل:کپی مصدق نکاحنامه شماره دفتر رسمی ازدواج شماره تهران

شرح دادخواست

با سلام واهدای تحیّات ؛ احتراماً معروض می‌دارم:

1-برابر سند نکاحیه شماره — دفتر رسمی ازدواج شماره تهران در تاریخ 21/2/1388 علقه زوجیت فی مابین موکله وخوانده محرز و مسلم می باشد

2-برابر با اظهارات موکله، خوانده محترم از تاریخ ازدواج تا کنون هیچگونه نفقه به مشارالیها پرداخت ننموده است.

لذا از مقام محترم قضایی درخواست نفقه معوقه و آتی بانضمام کلیه خسارات قانونی من جمله هزینه های دادرسی ،حق الوکاله وکیل ،دستمزد کارشناس و …… مستدعی است.

 با تجدید احترام

نمونه لایحه حقوقی نفقه

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه — دادگاه عمومی خانواده شهید محلاتی تهران

با سلام و اهدای تحیات؛ احتراماً اینجانب با تقدیم وکالتنامه شماره ملصق به تمبر مالیاتی(مضبوط در پرونده) ضمن معرفی خویش به سمت وکیل خانم رقیه موضوع کلاسه پرونده به شماره (و به شماره بایگانی شعبه) که برای یوم جاری ساعت 13:00وقت رسیدگی مقررگردیده؛در تکمیل دادخواست تقدیمی مطالب ذیل را معروض می دارم:

موکله به موجب سند نکاحنامه شماره -دفتر اسناد رسمی ازدواج شماره -تهران در مورخه 21/2/1388 با مهریه 106 قطعه سکه تمام بهار ازادی به عقد دائم زوجیت خوانده در آمده است.

پس از استنکاف از پرداخت مهریه و جری تشریفات قضایی منتهی به صدور دادنامه قطعی شماره از شعبه محترم دادگاه خانواده تهران شهید باهنر له موکله صادر شد.

(کپی مصدق دادنامه به پیوست لایحه تقدیم حضور می گردد)

در این راستا مع الاسف خوانده محترم به سبب در تنگنا و عسرت گذاردن موکله، مشارالیها را مورد ضرب وشتم و آزارهای بدنی گذاشته که دادنامه قطعی شماره — از شعبه محترم —- دادگاه کیفری 2 تهران موید این مدعاست.

(کپی مصدق دادنامه به بپیوست لایحه تقدیم حضور می باشد)

متعاقبا به جهت فرار از دین و عدم پرداخت مهریه کلیه اموال خود را بعضا به نامهای فرزندان صغیر خود نموده است.

(کپی مصدق انتقال پلاک ثبتی —بخش هفت تهران به پیوست لایحه تقدیم حضور می گردد)

خودروی سواری اسپورتیج را در تاریخ 15/11/92 به صورت صوری به خواهرزاده خود منتقل نموده است.

(کپی مصدق استعلام راهور ناجا مبنی بر فک پلاک خودروی موصوفه که بنام خواهان بوده است به پیوست لایحه تقدیم حضور می باشد)

در نهایت در اثر متواری بودن خواهان به سبب استنکاف از پرداخت دین قطعی خود (مهریه ) ودیه محکوم شده است.

(ضرب وجرح بدنی موکله ) متعاقباً خوانده در یک عملکرد ناگهانی وفوری ظرف چند ساعت که موکله جهت امور روزمره به خارج از منزل رفته پس از مراجعه به منزل مشترک به نشانی خاقانی پلاک 71 مواجه با درب آکاردونی نصب شده وتعویض قفلهای درب ورودی می شود.

(کپی مصدق صورتجلسه نصب درب آکاردونی وگزارش پلیس 110مبنی بر ممانعت از ورود موکل به منزل مشترک به پیوست لایحه تقدیم حضور است ).

موکله ناگزیر طرح شکایت کیفری مبنی بر ممانعت از اعمال حق در شعبه اول دادیاری دادسرای ناحیه 4 رسالت تحت کلاسه 9300می شود.

بدین سبب قرار تامین کیفری علیه خوانده صادر و منجر به صدور قرار مجرمیت و متعاقبا کیفر خواست گردید.

به شعبه 1103دادگاه عمومی جزایی شهید مدرس تهران ارجاع شده است (کپی مصدق قرار مجرمیت به پیوست لایحه تقدیم حضور می باشد).

با عنایت به اینکه نشوز و عدم تمکین موکله که در همین شعبه محترم؛توسط خوانده (محمد) تحت کلاسه پرونده 9309 (به شماره بایگانی شعبه 930) مطرح رسیدگی بوده است.

متعاقبا توسط آن قاضی بصیر منتهی به صدور دادنامه شماره 9309970 له موکله گردیده (بطلان دعوی ) که کپی مصدق دادنامه اصداری به پیوست لایحه تقدیم حضور می‌باشد.

نمونه دادخواست ، لایحه و شکواییه نفقه

موافق قواعد فقهی مِن جمله؛ اصلِ عدم،که دلالت بر عدمِ پرداخت نفقه توسط خوانده محترم می نماید.

مضافاً آنکه به دلیل دادنامه های اصداری و قرائن حاکم بر پرونده و مانع شدن از ورود به منزل مشترک، طرفین در زیر یک سقف زندگی مشترکی را ندارند.

که خود دلالت بر عدمِ پرداخت نفقه توسطِ خوانده مینماید.

بناءً علی هذا صدور حکم موافق ستون خواسته با جلب نظر کارشناس بعلاوۀ خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل ،دستمزد کارشناس و … مورد استدعاست.

با تجدید احترامات فایقه

نمونه شکوییه ترک انفاق

شاکی: رقیه کاظمی ،

مشتکی عنه: محمد مهرابی ،

اتهام:   ترک انفاق

دلایل: 1-عندالاقتضاءتحقیقات محلی و شهادت شهود- محتویات پرونده کلاسه به شماره 2/1/6110/93 مطروحه در شعبه 13 بازپرسی دادسرای ناحیه

تاریخ ومحل وقوع جرم: 21/10/1392 –تهران، خ دماوند،

دادستان محترم عمومی و انقلاب دادسرای ناحیه

با سلام و اهدای تحیّات؛

احتراماً اینجانب رقیه کاظمی به استناد یک جلد نکاحنامه به شماره دفتر رسمی ازدواج شماره تهران( که کپیه مصدق آن پیوست شکواییه تقدیم حضور است) در تاریخ 21/2/1388به عقد نکاح دائم آقای محمد مهرابی (مشتکی عنه ) در آمده ام.

با عنایت به طرح دادخواست مطالبۀ مهریه در شعبه 282 دادگاه عمومی (خانواده) مجتمع قضایی شهید باهنر تهران و محکومیت نامبره به پرداخت مهریه مندرج در سند نکاحنامه؛ مشارُالیه از دی ماه سال گذشته (1392) تا کنون از پرداخت نفقه استنکاف ورزیده و همین طور کلیۀ اموال خود را نیز جابه جا کرده است.

شکایتی پیرامون بزۀ معامله به قصد فرار از دین در شعبه 13 بازپرسی محترم همین دادسرا تحت کلاسۀ 1/9/6110/93 مطرح رسیدگی و بعلّت متواری بودنِ نامبرده پروندۀ مارالذکر مفتوح می باشد.

علی ایُ حال ،نظر به تحقیقات مقدماتی صورت پذیرفته در پروندۀ مذکور، مشتکی عنه ،فراری می باشد و از پرداخت نفقه خودداری می‌نماید.

مستدعی است در صورت امکان،تحقیقاتِ مقدماتیِ این بزه نیز به همان بازپرسی ارجاع تا روند تحقیقات مقدماتی تسریع گردد.

در پایان خواهشمند است مشتکی عنه را تحت تعقیب قرار داده و مشارالیه را به سزای اعمال مجرمانه خود رسانید.

متعاقباً دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم حضور می گردد.

با تجدید احترام

نمونه دادخواست ، لایحه و شکواییه نفقه

مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در نمونه دادخواست، لایحه و شکواییه نفقه

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه 19 الی9 و پنجشنبه‌ها 15 الی 9

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

شماره موبایل وکیل تخصصی خانواده

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

نشانی دفتر وکالت تخصصی خانواده در تهران

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران

حقوق و تکالیف زوجهمقالات حقوق خانواده

لایحه و شکواییه نفقهنمونه دادخواستنمونه دادخواست نفقهنمونه شکواییه نفقهنمونه لایحه نفقه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *