وکیل در اندرزگو ، وکیل خانواده در اندرزگو ، وکیل طلاق در اندرزگو


امروز با معرفی وکیل در اندرزگو ، وکیل خانواده در اندرزگو ، وکیل طلاق در اندرزگو همراه شما هستیم.

مجتمع قضایی خانواده شماره دو تهران، مرجع صالح رسیدگی به دعاوی خانواده در منطقه یک تهران است.

مجتمع شورای حل اختلاف شماره 25 تهران نیز به عنوان مرجع تخصصی به پرونده های خانواده در صلاحیت این شورا، واقع در میدان ونک تهران، صلاحیت رسیدگی به پرونده های مرتبط در اندرزگو را دارد.

دعاوی مانند استرداد جهیزیه و توقیف آن، مطالبه نفقه حقوقی ایام گذشته زوجه، مطالبه نفقه از فرزند توسط پدر و مادر در صلاحیت شوراست.

ضمنا مطالبه مهریه کمتر از بیست میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارد.

وکیل خوب خانواده در اندرزگو در این نوشتار به بررسی صلاحیت های دادگاه خانواده خواهد پرداخت.

جرایم کیفری علیه خانواده و همسر نیز قابل رسیدگی در دادسرای ناحیه یک تهران است.

سوالات متداول

  • برای جستجوی بهترین وکیل طلاق در محدوده اندرزگو چه باید کرد؟
  • مراجع رسیدگی به اختلافات خانوادگی در شمال تهران کدامند؟
  • برای استرداد هدایای نامزدی و جهیزیه چه اقدامی لازم است؟

آیا می توان وجه پرداختی بابت ملک را به عنوان تهاتر مهریه محاسبه نمود؟

?تاریخ رای نهایی: 1392/03/11 ?شماره رای نهایی: 9209970222600363

نمونه رای بدوی در عدم پذیرش تهاتر در پرداخت مهریه زوجه

در خصوص دادخواست تقدیمی از طرف خانم ز.ز. فرزند م. با وکالت آقای ر.ک. و آقای م. هـ. به طرفیت آقای س.ر. فرزند س. با وکالت آقای ع. ش. به خواسته مطالبه مهریه به میزان 600 عدد سکه تمام بهار آزادی به انضمام خسارات دادرسی دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ازجمله فتوکپی مصدق سند نکاحیه که مبین احراز رابطه زوجیت خواهان و خوانده و اشتغال ذمه خوانده می‌باشد.

و از طرف دیگر وکیل خوانـده اذعـان نمــوده است که مـوکل در سال 87 مبلـغ 37 میلیون تومان جهت خرید یک باب آپارتمان پرداخت‌ نموده است.

و همچنین آپارتمان دیگری در سال 91 به‌مبلغ شصت‌ویک میلیون تومان طی دو فقره چک پرداخت‌ نموده است که چک اولی که در مبایعه‌نامه مبلغ سی‌ویک میلیون در مبایعه‌نامه قید گردیده و چک دوم که بابت باقیمانده مبلغ مبایعه‌نامه می‌باشد رسید از موکل دریافت نموده که رسید از فروشنده ارائه گردیده است.

لهذا تقاضای تهاتر مبالغ پرداختی با تاریخ پرداخت را درخواست نمــوده است.

دادگاه با توجــه به مطالب معنونه فوق با تـوجه به اینکه موضوع خواسته مطالبه 600 عدد سکه تمام بهار آزادی بوده است و صرف‌نظر از صحت‌وسقم مطالب اعلامی از طرف وکیل خوانده با عنـایـت به اینکه در خصوص صحت اظهارات وکیل خوانده باید گفت:

مبالغی را که خوانده ادعای پرداخت به زوجه نموده وجه نقد بوده است.

درصورتی‌که خواسته خواهان مطالبه عین 600 سکه تمام بهار آزادی می‌باشد.

به‌عبارت‌ دیگر سکه و وجه نقد دو جنس متفاوت می‌باشند و از یک جنس نمی‌باشند و هرکدام دارای شرایط خاص می‌باشنـد.

حسب مقررات قانونی زمانی تهاتر را می‌تواند اجرا نمود که موضوع تهاتر حداقل از یک جنس باشد.

ملاحظه می‌گردد وجه نقد و سکه از یک جنس نمی‌باشند لهذا دادگاه دفاعیات خوانده و وکیلش را مؤثر در موضوع تشخیص نمی دهد.

لذا مستنـداً به مواد 296 و 1078 و 1082قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را محکوم ‌به پرداخت 600 عدد سکه تمام بهار آزادی به‌عنوان مهریه و حق‌الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی که در اجرا قابل‌ محاسبه می‌باشد و مبلغ 000/166/1ریال به‌عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

?رئیس شعبه 239دادگاه عمومی حقوقی تهران

نمونه رای دادگاه تجدید نظر در تایید عدم پذیرش تهاتر در پرداخت مهریه

تجدیدنظرخواهی آقای س.ر. به طرفیت خانم ز.ز. با وکالت آقای م.هـ. از دادنامه شماره 9109970200902122 مورخ 27/12/1391 شعبه محترم 239 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به‌موجب آن حکم به محکومیت خوانده بدوی (تجدیدنظرخواه) به پرداخت شش‌صد عدد سکه تمام بهار آزادی به‌عنوان مهریه و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی که در اجرا قابل‌محاسبه می‌باشد و پرداخت مبلغ 000/166/1 ریال به‌عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان بدوی (زوجه تجدیدنظر خوانده) به شرح توضیحات داده ‌شده در دادنامه موصـوف صادر گردیـده وارد نمی‌باشـد.

زیـرا رأی بر‌اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست.

استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح است.

تجدیدنظرخواه دلیل یا دلیلی که موجبات نقض یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده است.

لذا بنا به‌مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترضٌ‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید.

رأی دادگاه به‌موجب ماده 365 قانون فوق‌الذکر قطعی است.

 ?رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

مجازات دروغگویی خواستگار در رابطه با تجرد چیست؟

 ?چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال ان فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از ان‌ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.

فصل نوزدهم قانون مجازات اسلامی به جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی می‌پردازد.

ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی

بیان می‌دارد هرگاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که درعده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.

ماده ۶۴۴ می‌افزاید کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

۱- هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد.

۲- هر کسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود تزویج نماید در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد.

ماده ۶۴۷ تصریح می‌کند چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل:

داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال ان فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از ان‌ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.

آیا والدین می‌توانند توافق نمایند که حضانت فرزندان اعم از دختر یا پسر تا زمان رسیدن به سن رشد، به عهده مادر باشد؟

✅نظریه مشورتى شماره ۳۴۴۱/۷ – ۱۳۸۶/۵/۲۷

با توجه به اینکه حضانت هم حق والدین است و هم تکلیف آنان و طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی هر یک از والدین می‌تواند، حق حضانت خود را با توافق به دیگری واگذار کند.

 این قرارداد که نوعی عقد می‌باشد وفق ماده ۱۰ قانون مدنی لازم‌الوفاء است.

بنابراین با توجه به مقررات قانونی که اولویت حضانت با مادر است، ممکن است، حضانت فرزندان اعم از دختر یا پسر تا هفت سال یا بعد آن تا زمان رسیدن به سن رشد طبق توافق به عهده مادر گذاشته شود.

آدرس دادگاه خانواده محدوده بلوار اندرزگو

تهران- ولنجک- میدان یاسمن- بلوار عدالت- مجتمع قضایی خانواده شماره دو تهران.

آدرس شورای حل اختلاف خانواده اندرزگو

تهران- میدان ونک- ضلع شمالشرقی- ساختمان سابق دادگاه خانواده دو ونک- مجتمع شماره 25 شورای حل اختلاف خانواده تهران.

آدرس دادسرای خانواده اندرزگو

تهران- خیابان شریعتی- پل صدر- کوچه الهیه- دادسرای ناحیه یک شمیران تهران.

وکیل خوب خانواده در اندرزگو

وکیل طلاق توافقی با هزینه مناسب شمال تهران.

بهترین وکیل طلاق یکطرفه در اندرزگو

بهترین وکیل پایه یک دادگستری جهت مشاوره پرونده خانواده

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری.

مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، از خدمات دفتر وکالت مهر است.

روزها و ساعات تماس با دفتر وکیل محمدرضا مهری

روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15

تلفن های هماهنگی مشاوره با برترین وکلای دادگستری ایران

021-88663628

021-88799562

021-88795408

021-88796143

شماره موبایل وکیل خوب خانواده در اندرزگو

09120067664

09120067665

09120067669

مشاوره رایگان حقوقی صرفا برای مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی امکان پذیر است.

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران

آدرس مراجعآدرس مراجع قضاییحقوق و تکالیف زوجهطلاق توافقی

بهترین وکیل خانوادهدفتر وکالت خانواده شمال تهرانده وکیل برتر خانواده در تهرانمشاوره حقوقیوکالت تخصصی خانواده تهرانوکیل خانوادهوکیل خانواده در اندرزگووکیل در اندرزگووکیل طلاق در اندرزگووکیل مهریه در اندرزگو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *