طلاق به درخواست مرد

امروز با موضوع طلاق به درخواست مرد با شما هستیم.

طبق قانون مدنی ایران وقانون حمایت خانواده، درخواست وحق طلاق درایران، بامرد است. مرد هرزمان که بخواهد، می‌تواند همسر خود را طلاق دهد.

علیرغم تغییرات زیاد واساسی در قانون حمایت خانواده، مرد، همچنا بدون اینکه ملزم به اعلام دلیل خاصی باشد، می‌تواند درخواست طلاق همسرش را به دادگاه خانواده تقدیم نماید.

رعایت شرایط قانونی درطلاق به درخواست مرد، هم ازسوی قانونگذار، الزامی غیر قابل اغماض برشمرده شده است. اما گاهی اوقات، درخواست طلاق ازسوی مرد، ناشی ازسورفتار زوجه می‌باشد که آثاری نیز درپی دارد و به آنها خواهیم پرداخت.

نکات مهم موضوع طلاق به درخواست مرد

 • در صورتیکه مرد، متقاضی طلاق باشد، چه حقوق وتکالیفی دارد؟
 • آیا فقط اراده مرد جهت طلاق زن، کافی است یاطلاق به درخواست مرد، شرایطی دارد؟
 • در صورت وقوع طلاق به درخواست مرد، حق وحقوق زوجه چیست وچگونه ادا می‌شود؟
 • تعیین داور، چه زمانی ازسوی دادگاه صورت می پذیرد؟
 • آیا در پرونده طلاق به درخواست مرد، مهریه قابل تقسیط است و یا باید یکجا پرداخت شود؟
 • حقوق مالی زوجه در پرونده طلاق به درخواست مرد، چیست؟
 • طول زمان دادرسی ودادگاه در پرونده طلاق به درخواست مرد، چه مدت است؟

در مقاله طلاق به درخواست مرد، سعی شده تابه صوت جامع و مانع، تمامی مسائل مربوط به طلاق به درخواست مرد، به صورت کاملا کاربردی، جهت ارتقا سطح سواد حقوقی خانواده های محترم، مطرح شده و تا حد ممکن، پاسخ سوالات احتمالی شماعزیزان، تقدیم شود.

دادخواست طلاق به درخواست مرد

ثبت صیغه طلاق و جاری کردن آن بدون مراجعه به دادگاه خانواده و اخذ حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش، حسب مورد، جرم است، مردی که بدون داشتن حکم طلاق، با تبانی سردفتر رسمی طلاق، اقدام به مطلقه نمودن همسر خود نماید

طبق قانون حمایت خانواده، مرتکب جرم شده و زوج و سردفتر به مجازات مقرر در قانون، محکوم خواهند شد. یکی از الزامات قانون مدنی و قانون حمایت خانواده در پرونده‌های طلاق به درخواست مرد، مراجعه مرد به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست طلاق به درخواست زوج، می‌باشد.

هرچند در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، مرد ملزم به بیان دلیل موجهی برای طلاق زن نیست، اما این امر مانع از حضور مرد در دادگاه و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش، جهت اجرای صیغه طلاق نیست.

دادخواست طلاق به درخواست مرد، به طرفیت همسرش، به دادگاه خانواده محل سکونت همسرش، تقدیم می‌شود ودادگاه شروع به رسیدگی خواهد کرد.

شروع رسیدگی در دادگاه و ارجاع به داوری

پس ازوصول پرونده به شعبه دادگاه خانواده، در صورت تکمیل بودن دادخواست و برگ های ضمیمه و پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی، قاضی دادگاه، دستور تعیین وقت رسیدگی به درخواست طلاق مرد را صادر می نماید.

با توجه به اینکه در پرونده‌های طلاق به درخواست مرد و طلاق به درخواست زن، طبق آیه شریفه قرآن و قانون حمایت خانواده، ارجاع به داوری، جهت احتمال حل و فصل اختلاف پیش آمده ضرورت دارد، قرار ارجاع امر به داوری، طبق الزام قانون حمایت خانواده، صادر می‌شود و به طرفین پرونده ابلاغ می‌شود تاظرف یکهفته، نسبت به معرفی داور، با دارا بودن شرایط داوری، به دادگاه اقدام فرمایند.

شرایط داور در پرونده‌های خانواده

 • حداقل سن سی سال.
 • متاهل بودن داور. (خویشاند محرم زن، اگر سابقه تاهل داشته وحال بنا به دلایلی متاهل نباشد، قابل پذیرش است).
 • حتی الامکان از خویشاوندان باشد. (در صورت عدم وجود اقارب، امکان معرفی داور غریبه وجود دارد.)
 • آشنا به مسائل اجتماعی، خانوادگی وشرعی.

پس از معرفی داور، از طرف زوجین، داگاه به داوران ابلاغ می‌کند تاظرف بیست روز، با تشکیل حداقل دو جلسه، سعی در رفع خصومت و حل اختلاف نمایند و در غیر این صورت، نظر خود را مبنی بر امکان ادامه زندگی مشترک یا غیر آن به صورت مکتوب، به دادگاه ارائه نمایند.

در صورت عدم معرفی داور از سوی زوجین یا یکی از آنها، ظرف مهلت مقرر، داور از سوی دادگاه با هزینه مرد، تعیین می‌شود.

دادگاه، پس ازدریافت نظر داوران، طبق نظر آنها رای صادر می نماید و در صورت عدم پذیرش نظر داوران، با ذکر دلیل، و با رد نظریه داوران، رای مقتضی صادر می نماید.

اما در هر صورت امکان رد درخواست طلاق مرد، به استناد نظر داوران، برای دادگاه مجاز نیست. موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، آماده ارائه خدمات داوری خانواده می‌باشد.

لازم به ذکر است که داوری در اختلافات خانواده، تفاوت اساسی با داوری در قراردادها دارد. داور در پرونده‌های خانواده حق تصمیم‌گیری و صدور رای ندارد.

طلاق به درخواست مرد، به دلیل سوء رفتار زن

قبلا به عرض شما رسید که طلاق به درخواست مرد، نیاز به دلیل ندارد. اما گاهی اوقات اگر درخواست طلاق از طرف مرد به دلیل بدرفتاری یا عدم ایفای تعهدات زن باشد، آثار مالی و حقوقی خاص خود را در پی خواهد داشت.

در یکی از شروط سند ازدواج قید شده است که اگر طلاق به دلیل بدرفتاری یا تخلفات زن نباشد، مرد در هنگام طلاق، مکلف است نصف دارایی خود را که در ایام زندگی مشترک به دست آورده است، به زن تملیک نماید.

برای اجرای این بند از عقدنامه، دادگاه باید احراز نماید که طلاق به چه دلیلی ازسوی مرد، درخواست شده است. اما اثر مالی بعدی، پرداخت نحله به زن می‌باشد که در صورت عدم تقصیر وتخلف زن که منجر به درخواست طلاق از سوی مرد شده است، با رعایت وضع مالی مرد و خدماتی که زن در منزل شوهر انجام داده، مبلغی ازبابت بخشش، به زن پرداخت می نماید. در اینجا نیز اهمیت مشخص شدن دلیل درخواست طلاق، هویدا می‌شود.

تعیین تکلیف چگونگی پرداخت حقوق مالی زن

زمانی که مرد، اراده خود رابرای طلاق دادن زن اعلام می نماید، باید برای پرداخت حقوق مالی زن، تمهیداتی بیاندیشد ونسبت به امور زیر، تعیین تکلیف نماید:

مهریه

پس ازانعقادعقد ازدواج، زن مالک مهریه می‌شود واگر تازمان درخواست طلاق ازسوی مرد، تکلیف مهریه مشخص نشده باشد، طبق قانون لازم است که در این باره تعیین تکلیف شود.

آیا در پرونده طلاق به درخواست مرد، امکان تقسیط مهریه، وجود دارد؟

در این پرونده ها اگر مرد مدعی اعسار از پرداخت یکجای مهریه باشد، دادگاه در این مورد هم تصمیم‌گیری خواهد نمود و در صورت اثبات اعسار ازپرداخت یکجای مهریه، تعیین تکلیف نحوه پرداخت و تقسیط مهریه، حکم لازم را صادر خواهد نمود.

جهیزیه

هرچند تامین اثاث منزل، که بخشی ازنفقه زن می‌باشد، به عهده شوهر است، اما درخانواده های ایرانی و بسیاری از ممالک دنیا، مرسوم است که دختر در هنگام ازدواج اثاث البیت را با خود به همراه می آورد.

معمولا لیست جهیزیه مشخص است و اقلامی که توسط دختربه منزل شوهر آورده شده، طبق سیاهه موجود است. در صورت درخواست زوجه، تمامی این اموال تحت عنوان استرداد جهیزیه، به وی مسترد می‌شود اما استفاده ازجهیزیه و کهنه شدن آن، مجوزی برای مطالبه خسارت از این بابت نیست.

نصف دارایی

به شرط اینکه درخواست طلاق از سوی مرد، ناشی ازتخلف و بدرفتاری زن نباشد، و شرط مندرج در عقدنامه توسط زوج، به امضا رسیده باشد، داراییهای بعد از ازدواج که به اموال مرد اضافه شده است، به نسبت مساوی، بین زوجین، تقسیم می‌شود. شرط تنصیف دارایی واجرای آن، درمقاله مفصلی توضیح داده شده است.

نحله

درمواردی که طلاق به درخواست مرد باشد، واین درخواست طلاق، ناشی از بدرفتاری یا عدم انجام تعهدات ازسوی زن نباشد، و همچنین، مبلغی بایت اجرت المثل، ازسوی زن دریافت نشده باشد، دادگاه بابت اموری که زن درخانه شوهر و به دستور وی باقصد عدم تبرع، انجام داده است، مبلغی را به عنوان بخشش، تعیین می نماید که مرد مکلف به پرداخت آن می‌باشد..

نفقه

در صورت تمکین خاص زن در امور زناشویی، واستحقاق دریافت نفقه و همچنین عدم پرداخت نفقه ایام گذشته، هنگام درخواست طلاق ازطرف مرد، دادگاه حکم به پرداخت نفقه گذشته، صادر خواهد کرد.

اما اگر زوجه باردار باشد، نفقه تا زمان زایمان به وی تعلق می گیرد واگر طلاق رجعی بوده و زن دارای عده باشد، پرداخت نفقه ایام عده نیز بامرد است.

اجرت المثل

اموری که زن درمنزل شوهر انجام می دهد، به شرط داشتن هر سه شرط، موجب محکومیت شوهر به پرداخت اجرت المثل، درهنگام درخواست طلاق، می‌باشد.

این شرایط عبارتند از، کارانجام شده توسط زن، ازوظایف وی نباشد، قصد تبرع یا کار رایگان نداشته باشد، انجام کارها به دستور زوج انجام شده باشد.

این امور اگر درعرف ورویه جاری اجتماع، دارای دستمزدی برای انجام باشند، دادگاه طبق نظرخود و یا با جلب نظر کارشناس، حکم به پرداخت آن می دهد.

صدور گواهی عدم امکان سازش واجرای صیغه طلاق به درخواست مرد

باوصول نظریه داوران و تعیین تکلیف درباره حقوق مالی زوجه، نوبت به صدور رای دادگاه می رسد. در این مرحله، با توجه به مسائل گفته شده در بالا، در گواهی عدم امکان که توسط قاضی دادگاه و با مشاوره مشاور قضایی خانواده، صادر خواهد شد، تکلیف همه امور مالی و غیر مالی مشخص خواهد شد.

پرداخت مطالبات وحقوق مالی زوجه، قبل از اجرای صیغه طلاق انجام می‌شود.

اما اگر زوجه، رضایت به اجرای صیغه طلاق بدون پرداخت حقوق مالی بدهد، منع قانونی ندارد ویادرمواردی که دادگاه اعسار زوج راپذیرفته باشد، قبل از پرداخت حقوق مالی، اجرای صیغه طلاق طبق دستور دادگاه، امکان پذیر است.

حضانت فرزندان مشترک ونحوه ملاقات آنها، و سایر امور مربوطه، درگواهی عدم امکان سازش، قید می‌شود.

پس ازصدور گواهی عدم امکان سازش وقطعیت آن، ظرف سه ماه باید این گواهی جهت اجرای صیغه طلاق، به دفتر رسمی طلاق، ارائه شود و ثبت طلاق نیز باید ظرف سه ماه از تاریخ تقدیم گواهی، انجام شود.

اگر زوجه حاضر به حضور در دفتر طلاق و اجرای صیغه طلاق نشود، سردفتر، مراتب را به طرفین ابلاغ می‌کند که ظرف یکهفته از تاریخ ابلاغ، در دفتر طلاق حضور یابند و نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام نمایند.

در صورت عدم حضور زوجه، زوج راسا و یا توسط وکیل، طلاق را جاری نموده ومراتب توسط سردفتر به اطلاع زوجه خواهد رسید.

مزایای داشتن وکیل در پرونده طلاق به درخواست مرد

داشتن وکیل متخصص درهرامری از امورحقوقی، باعث سرعت بخشیدن درروند انجام کار وجلوگیری ازاتلاف وقت و هزینه رادرپی دارد.  همراهی وکیل متخصص طلاق به درخواست مرد، جنبه های مثبتی دارد کهه به آنها می پردازیم:

 • تنظیم صحیح دادخواست ولوایح حقوقی وتشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی به درخواست طلاق مرد.
 • تسریع درروند تکمیل پرونده و تعیین وقت رسیدگی.
 • عدم نیاز به حضور موکل، درهیچ یک ازمراحل رسیدگی.
 • اجرای رای طلاق، بدون نیاز به حضور مرد.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده طلاق به درخواست مرد

 • شناسنامه وکارت ملی متقاضی.
 • عقدنامه یا رونوشت مصدق آن که ازدفتر ازدواج مربوطه تهیه می‌شود.
 • وکالتنامه وکیل دادگستری (در صورت داشتن وکیل).
 • دادخاست طلاق به درخواست مرد و پرداخت هزینه‌های دادرسی.

خدمات موسسه مهر پارسیان در پرونده طلاق به درخواست مرد

موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با در اختیار داشتن وکلای پایه یک دادگستری و دارای سابقه انجام پرونده‌های خانواده، درسراسر ایران و پذیرش وکالت پرونده‌های ایرانیان خارج از کشور، در پرونده‌های خانواده و کلیه پرونده‌های حقوقی و کیفری، امکان ارائه خدمات مشاوره حقوقی طلاق به درخواست مرد، قبول وکالت در پرونده طلاق به درخواست مرد، و اجرای رای دادگاه جهت ثبت و اجرای طلاق به درخواست مرد و معرفی داور خانواده را دارد.

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان، متشکل از وکلای پایه یک دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، قضات بازنشسته و اساتید برتر حقوق در ایران، آماده پذیرش کلیه دعاوی عزیزان در پرونده های خانواده، کیفری، حقوقی و ثبتی می باشد.

جهت انتخاب بهترین وکیل خانواده در ایران، و مشاوره با همکاران موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 9 الی 18 و پنج شنبه از ساعت 9 الی 14 با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

 • 021-88795408
 • 021-88796143
 • 09120067665

در خارج از ساعات اداری اعلام شده و جهت مشاوره آنلاین نیز می‌توانید از طریق تکمیل فرم از طریق سایت گروه وکلای مهر اقدام فرمایید.

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان

6 دیدگاه

 • با سلام و احترام. من و همسرم سه ساله که ازدواج کردیم، اما به دلیل ناسازگاری و بدرفتاری های خانمم و عدم رابطه، تصمیم به درخواست طلاق گرفتم. مهریه همسرم 214 سکه است و من یک آپارتمان 150 متری و یک خودرو ایرانی دارم که هر دو را در زمان مجردی خریده ام. ضمنا 20 عدد هم سکه طلا دارم که از درآمد خودم خریده ام و همسرم در جریان است. خودم هم فرهنگی هستم و درآمد ماهانه ام 9 میلیون تومان است. لطفا راهنمایی کنید که اگر درخواست طلاق از سوی من باشد، آیا همسرم می تواند خانه و ماشینم را به عنوان مهریه اش توقیف کند یا اینکه آن جزو مستثنیات دین حساب میشود و مهریه تقسیط می گردد؟ ممنون

  • با سلام و وقت بخیر.
   در صورتی که شما متقاضی طلاق باشید، باید امادگی پرداخت حقوق مالی زوجه را مثل نفقه تا پایان عده، اجرت المثل دوره زوجیت، جهیزیه، و مهریه را داشته باشید. البته در صورتی که همسرتان حقوق مالی خود را بخواهد، شما مکلف به پرداخت مهریه و نفقه و اجرت المثل هستید. در صورتی که نداشته باشید میتوانید تقاضای اعسار کنید. ماشین چه قبل و چه بعد ازدواج داخل مستثنیات نیست. در هر صورت قابل توقیف می‌باشد. تمام وجوهات بانکی قابل توقیف هست‌. اما موضوعی دیگر این هست که اگر شما متقاضی طلاق باشید، زن تا نصف اموالی که بعد ازدواج مرد بدست اورده می‌تواند شریک باشد . و چون شما مالی بعد ازدواج نداشته اید مشکلی ندارید. در مورد حقوق هم مشکلی ندارید مگر زن بجای عین سکه بخواهد یک چهارم حقوقتان را توقیف کند. و البته این نکته را باید در نظر گرفت متراژ بالای 100 متر جز مستثنیات دین نمی‌باشد. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور خانواه و طلاق جناب آقای علی مهری وکیل پایه یک دادگستری با شماره 09120067661 تماس حاصل فرمایید.

  • سلام دوست عزیز
   یکی از الزامات قانون مدنی و قانون حمایت خانواده در پرونده‌های طلاق به درخواست مرد، مراجعه مرد به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست طلاق به درخواست زوج، می‌باشد. هرچند در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، مرد ملزم به بیان دلیل موجهی برای طلاق زن نیست، اما این امر مانع از حضور مرد در دادگاه و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش، جهت اجرای صیغه طلاق نیست.

 • سلام من میخوام همسرم طلاق بدم چون هیچ تفاهمی در هیچ زمینه ای ما باهم نداریم و عقد کرده هستیم رابطه ای هم نداشتیم مهریه خانم ۲۰۰ سکه است و میدونم ۱۰۰ شکه بهشون تعلق میگیره که من توان پرداخت یک جا اون ندارم میتوانم تقاضا اعسار بدم

  • سلام وقت شما بخیر
   در این پرونده ها اگر مرد مدعی اعسار از پرداخت یکجای مهریه باشد، دادگاه در این مورد هم تصمیمگیری خواهد نمود و در صورت اثبات اعسار از پرداخت یکجای مهریه، تعیین تکلیف نحوه پرداخت و تقسیط مهریه، حکم لازم را صادر خواهد نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.