دریافت خسارات دوران نامزدی

استرداد هدایای نامزدی

استرداد هدایای نامزدی در صورت به هم خوردن توافقات طرفین بین نامزدی و عقد نکاح، یکی از مسائل مورد ترافع،نحوه استرداد هدایای نامزدی است. از ... مطالعه مقاله