خیانت در امانت قیم

قیم اتفاقی

امروز با موضوع نحوه انتخاب قیم اتفاقی با شما هستیم. حمایت و مراقبت قانون از اشخاص، محدود به منافع و اموال آنها نمی‌شود؛ بلکه این ... مطالعه مقاله