حضانت فرزندان

حضانت فرزندان

حضانت فرزندان

دغدغه بسیاری از زوجین به هنگام طلاق، حضانت فرزندان است. امروز با معرفی وکیل حضانت فرزند با شما هستیم. به سبب اهمیت این موضوع، مقاله ... مطالعه مقاله

تحویل فرزند

 تحویل فرزند یکی  از دعاوی مربوط به حقوق زوجین پس از طلاق است که در صلاحیت دادگاه خانواده قراردارد. با تشکیل کانون خانواده، زوج و ... مطالعه مقاله