بررسی وضعیت ارث جنین حاصل از لقاح مصنوعی

سهم ارث جنین

سهم ارث جنین تقسیم ارث متوفی با وجود جنین، چالشی است که قانون مدنی و فقه اسلام، پاسخ روشنی به آن داده است. ارث و ... مطالعه مقاله