آدرس مراجع قضایی

ایفای ناروا

ایفای ناروا

با بررسی نهاد ایفای ناروا و آثار ناشی از آن در نظام حقوقی ایران همراه شما هستیم. نهاد ایفای ناروا  بطور کلی افراد در روابط ... مطالعه مقاله
مجازات جرم ارتشاء

مجازات جرم ارتشاء

در این مقاله با بررسی مجازات جرم ارتشاء همراه شما هستیم. قانونگذار در تعیین مجازات جرم ارتشا یا رشوه گرفتن؛ به دلیل ارتباط با نظام ... مطالعه مقاله
قصور پزشکی

قصور پزشکی

در این مقاله به بررسی ماهیت، مصادیق و مرجع صالح رسیدگی به قصور پزشکی در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت. قصور پزشک به هر اتفاق ... مطالعه مقاله
مجازات شرب خمر

مجازات شرب خمر

 در مقاله مجازات شرب خمر به بررسی ماهیت، شرایط اثبات، مجازات و مرجع صالح رسیدگی به جرم شرب خمر خواهیم پرداخت. شرب خمر از اصطلاح­ ... مطالعه مقاله
جرم رشا و ارتشاء

جرم رشا و ارتشاء

با بررسی موضوع مجازات جرم رشا و ارتشاء همراه شما هستیم. بررسی ماهیت، شرایط تحقق، آثار، مجازات و مرجع صالح رسیدگی به جرم رشا و ... مطالعه مقاله