وکیل تجدید نظر خانواده شیراز

وکیل تجدید نظر خانواده شیراز

وکیل تجدید نظر خانواده شیراز


با معرفی وکیل تجدید نظر خانواده شیراز همراهتان هستیم.

شاید برای بسیاری از عزیزان این سوال پیش بیاید که برای جستجوی بهترین وکیل خانواده چه باید کرد. یکی از راههای انتخاب وکیل جویا شدن از دوست و آشناست. جستجوی وکیل تخصصی در موتور جستجوگر گوگل یکی دیگر از راههاست.

پیام رسان ها در فضای مجازی و انتقال تجربیات موکلین از وکلای سابق خود نیز روش دیگری برای تحقیق است. اما به نظر وکلای مهر پارسیان، بررسی سوابق و عملکرد وکیل است. برای نیل به این منظور امکان بررسی سوابق وکیل در دفتر وی وجود دارد.

گروه وکلای مهر پارسیان با داشتن بیش از 1000پرونده موفق خانواده در سال یکی از برترین موسسات حقوقی در ایران است.
در صورت نیاز به وکیل تجدید نظر خانواده شیراز با موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.

آیا زن می تواند اجاره منزلی که به نام اوست را از شوهر مطالبه کند؟

شرایط مطالبه اجرت المثل انجام امور منزل توسط زوجه چیست؟

احراز قصد عدم تبرع زوجه در مطالبه اجرت‌المثل

هرگاه زوجه قسم یاد کند از کارهایی که در منزل مشترک انجام داده قصد تبرع نداشته و زوج نیز این ادعا را رد نکند، زوجه مستحق اجرت المثل خواهد بود.

مستندات: ماده 336 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی: 9309980216800382

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/30

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست س.ف. ح. فرزند س. به طرفیت ک. ر. فرزند ح. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل 35 سال زندگی مشترک با جلب نظر کارشناس مقوم 51.000.000 بدواً‌ اعسار از هزینه دادرسی در مورد اعسار با توجه به اینکه خواهان در خصوص اثبات ادعای خود مبنی بر معسر بودن و عدم توانایی پرداخت هزینه دادرسی استشهادیه ضمیمه پرونده کرده است.

دادگاه با ملاحظه استشهادیه پیوست پرونده دعوی خواهان را مبنی بر اعسار از هزینه دادرسی به طور موقت محمول بر صحت تلقی به استناد مواد 504 و 511 و 506 و 513 و 514 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام می‌نماید اما در مورد اصل خواسته با توجه به اظهارات خواهان در دادگاه به شرح صورت‌جلسه مورخه 1393/06/16 در دادگاه نظر به اینکه ماده 336 قانون مدنی اشعار داشته هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عمل نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

به نظر این دادگاه خواهان مستحق اجرت‌المثل کارهای انجام شده در زندگی مشترک نمی‌باشد. زیرا کارهای انجام شده برحسب امر خوانده نبوده است. و در قالب قرارداد موجر و مستأجر هم نبود. لذا دادگاه با توجه به ‌مراتب فوق به استناد قانون یاد شده دعوی خواهان را وارد ندانسته درنتیجه حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره حضوری محسوب وفق مقررات ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی حقوقی تهران – حسن عموزادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان اجرت المثل زوجه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ف. ح. به طرفیت آقای ک. ر. نسبت به دادنامه شماره 955 مورخه 1393/6/16 صادره از شعبه 268 دادگاه خانواده که به موجب آن حکم به بی‌حقی دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اجرت‌المثل دوران زوجیت صادر شده است با توجه به محتویات پرونده به نظر دادگاه اعتراض وارد است به دلیل اینکه تجدیدنظرخواه با توجه به کارهایی را که در منزل مشترک انجام داده اعلام کرده قصد تبرع نداشته و قسم یاد کرده و تجدیدنظرخوانده نیز این ادعا را رد نکرده است و موضوع به کارشناس ارجاع شد و نظر کارشناس اعلام گردید تجدیدنظرخواه اعتراض کرده امر کارشناسی به هیئت سه‌نفره محول شد ولی تجدیدنظرخواه هزینه را با وجود ابلاغ پرداخت نکرده است.

لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض و نقض دادنامه مارالذکر به استناد ماده 336 قانون مدنی و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ ده (10) میلیون و یکصد هزار تومان اجرت‌المثل و نیز هزینه کارشناس و هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عبدالغفار آل حبیب – علی محمد علیخانی

مرجع تجدیدنظر احکام پرونده خانواده کجاست؟

اصل بر این است که اعتراض به حکم بدوی در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود. در بعضی از امور مهم طرفین علاوه بر تجدیدنظر خواهی امکان فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را دارند.

ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی

آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف- احکام:
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

ب- قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی‌باشد.

۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
۲- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

تصرف حقوق زن توسط شوهر

چنانچه شوهر شرط کند که زن در خانه شوهر شاغل شود و مزایا و حقوقش به اختیار شوهر باشد و بابت آن نیز تعهدی از زن بگیرد، آیا شوهر می‌تواند در آن تصرف داشته باشد؟

مطابق ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.
از جمله آثار این اصل نفی قیمومت و سلطه مرد بر دارایی زن می باشد.

مگر اینکه زوجین در این رابطه توافقی نموده باشند که تبعیت از توافق صورت گرفته بسیار بستگی به ماهیت حقوقی آن داشته؛ چه بسا مواردی که امکان برهم زدن توافق مزبور وجود داشته و زوجه از این حیث مسئولیتی نداشته باشد.

در ضمن اشتغال زوجه منوط به إذن شوهر نبوده تا در ازای آن حقوق وی را طلب نماید؛ بلکه زن می تواند در خارج از خانه کار نماید و شوهر صرفا در مواردی می تواند زوجه را از اشتغال منع نماید که شغل مزبور منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد.

حضانت فرزندان بعد از فوت پدر بر عهده کیست؟

مفهوم حضانت در عرف به معنای سرپرستی و نگهداری کودک توسط والدین است و در قانون مدنی نیز حق و تکلیف است که قانونگذار بر عهده والدین گذاشته است. یکی از مسائل مطرح شده در جامعه که قانونگذار هم صریحا به آن اشاره کرده موضوع حضانت فرزند پس از فوت پدر است.

از جمله موضوعات مطرح شده در رابطه با حضانت، حضانت فرزندان پس از فوت پدر است. در قانون مدنی به این مسئله مهم اشاره شده است. بر اساس ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.

با استناد به این که در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ذکر شده است:نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است. پس حضانت هم حق پدر و مادر است و هم تکلیفی است که به لحاظ قانونی بر عهده آنان قرار گرفته است و در صورتی که پدر کودک فوت کند، حضانت او بر عهده مادر است؛

بنابراین و با استناد به دو ماده فوق الذکر حتی اگر پدر برای فرزندش قیم تعیین کرده باشد، باز هم پس فوت او حضانت کودک یعنی نگهداری از وی با مادر او است. در نتیجه شخص دیگری غیر از مادر صلاحیت بر عهده گرفتن حضانت کودک را ندارد.

وکیل تجدید نظر خانواده شیراز

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معرفی بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
معرفی بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
معرفی بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (17 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.