بهترین مشاور حقوقی اجرای ثبت

بهترین مشاور حقوقی اجرای ثبت


با معرفی بهترین مشاور حقوقی اجرای ثبت در تهران همراه شما هستیم.

✅اهم نکات شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی

1⃣_در کلیه مواردی که صدور اجراییه با اداره ثبت محل می باشد متقاضی صدور اجراییه باید درخواست خود را همراه با مدارک و مستندات به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی محل تنظیم سند یا محل اقامت خود و نیز در خصوص چک محل وقوع بانک محال علیه ارائه نماید.

2⃣_سردفتر پس از احراز هویت و صلاحیت درخواست کننده مکلف است ظرف ۴۸ ساعت پس از ورود و تکمیل اطلاعات در سامانه اجرا و تبدیل مستندات و مدارک  به سند الکترونیکی آن را از طریق سامانه مذکور جهت صدور اجراییه به اداره اجرای ثبت محل ارسال نماید.

3⃣_شعبه اجرائیات ثبت مکلف است تقاضانامه صدور اجرائیه و مستندات ارسالی دفتر اسناد رسمی را بررسی و ظرف ۲۴ ساعت نسبت به تشکیل پرونده الکترونیکی و صدور اجراییه اقدام نمایند و یا در صورت مشاهده هر نوع نقص یا احراز عدم صلاحیت متقاضی برای صدور اجراییه مراتب را از طریق سامانه به دفترخانه اعلام و دفترخانه باید ظرف ۲۴ ساعت نسبت به رفع نقص اقدام یا مراتب را از طریق پیامک به متقاضی اعلام نماید.

بهترین مشاور حقوقی اجرای ثبت

4⃣_ارائه هرگونه درخواست پیگیری اقدامات اجرایی توسط طرفین پرونده صرفاً با استفاده از کد رهگیری پرونده از طریق پرتال سازمان یا دفترخانه مربوطه امکان پذیر خواهد بود و در صورت پیگیری از طریق دفترخانه سردفتر مکلف است ظرف ۲۴ ساعت تقاضای ذینفع را از طریق سامانه به اداره اجرا ارسال نماید.

5⃣_در مواردی که مطابق آیین نامه اجرا ذینفع نسبت به اقدامات اجرایی اعتراض داشته باشد باید در مهلت مقرر اعتراض خود را به دفترخانه مربوطه تسلیم نماید و سردفتر مکلف است فوراً اعتراض به اداره اجرا به طریق الکترونیک ارسال نماید.

🔹تاریخ ورود اعتراض به دفترخانه ملاک عمل اداره اجرا می باشد لیکن در موارد اضطراری به علت ضیق وقت و بیم تضییع، حق ارائه درخواست به ادارات اجرا بلامانع است.

🔹چنانچه سردفتر از پذیرش تقاضای صدور اجراییه امتناع می ورزد و رعایت مراتب و موارد تعیین شده را ننماید تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت.

💠مستندات لازم برای پذیرش درخواست اجرای اسناد لازم الاجرا (چک)از طریق دفترخانه به شرح ذیل است:

مدارک احراز هویت و سمت متقاضی

اصل و فتوکپی مصدق چک

🔵 اصل و فتوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه

 تقاضانامه تکمیل شده اجراییه

🔰درخواست اجرای چک از  دفاتر اسناد رسمی واقع در محل اقامت متعهدله (متقاضی) یا محل وقوع بانک محال علیه صورت می‌گیرد.

⚜️نکته : در مورد چک های صادره از شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور از دفاتر اسناد رسمی واقع در شهر تهران به عمل می آید .

🔰تقاضای اجراییه صرفاً علیه صادرکننده چک در صورت فوت علیه وراث وی قابل پذیرش است.

🔰در مورد چک های صادره از اشخاص حقوقی متقاضی می تواند هم علیه صادر کننده و هم صاحب حساب متضامناً درخواست اجراییه نماید.

🔰در صورت تعدد صاحبان حساب درخواست اجراییه چک فقط نسبت به شخص یا اشخاصی که برابر گواهینامه عدم پرداخت چک را امضا نموده اند قابل پذیرش است.

🔰دارنده چک که تقاضای پذیرش درخواست صدور اجراییه را دارد اعم از کسی که چک در وجه آن صادر شده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک در مورد چک های در وجه حامل است.

بهترین مشاور حقوقی اجرای ثبت

💠چک مورد تقاضا باید دارای شرایط ذیل باشد:

۱_از شعب بانکهای ایرانی یا شعبات در خارج از کشور صادر شده باشد.

⚜️نکته : چکهای موسسات اعتباری و مالی مجاز غیر بانکی قابل پذیرش نیست.

۲_ وعده دار نباشد.

۳_ از حیث مبلغ و تاریخ و سایر مندرجات آن مخدوش نباشد.

۴_ امضای ذیل چک با نمونه امضای موجود در بانک مطابقت نماید.

۵_ چک های صادره از اشخاص حقوقی دارای امضا و مهر شخص حقوقی باشد.

۶_درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و غیره در متن چک مانع از پذیرش نمی باشد.

💠گواهینامه عدم پرداخت چک باید حاوی شرایط زیر باشد:

◀️علت برگشت چک در گواهینامه عدم پرداخت قید شده باشد.

◀️گواهینامه عدم پرداخت دارای کد رهگیری و مهر و امضای مسئول صندوق و معاون بانک محال علیه باشد.

◀️مطابقت امضای چک با نمونه امضای  موجود در سوابق بانکی گواهی شده باشد.

◀️گواهینامه معارض نباشد.

🔰چنانچه بستانکار بانک یا مراجعی هستند که حق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را دارند علاوه بر قید اصل طلب و سود میزان خسارت تاخیر تادیه را نیز تا روز درخواست و از تاریخ درخواست به بعد طبق مقررات تصریح نمایند.

🔰میزان حق بیمه و حق الوکاله چنانچه وکیل متقاضی صدور اجراییه است در تقاضانامه قید شود.

📌اهم نکات شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی

📙 در کلیه مواردی که صدور اجراییه با اداره ثبت محل می باشد متقاضی صدور اجراییه باید درخواست خود را همراه با مدارک و مستندات به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی محل تنظیم سند یا محل اقامت خود و نیز در خصوص چک محل وقوع بانک محال علیه ارائه نماید.

📘سردفتر پس از احراز هویت و صلاحیت درخواست کننده مکلف است ظرف ۴۸ ساعت پس از ورود و تکمیل اطلاعات در سامانه اجرا و تبدیل مستندات و مدارک  به سند الکترونیکی آن را از طریق سامانه مذکور جهت صدور اجراییه به اداره اجرای ثبت محل ارسال نماید.

📗 شعبه اجرائیات ثبت مکلف است تقاضانامه صدور اجرائیه و مستندات ارسالی دفتر اسناد رسمی را بررسی و ظرف ۲۴ ساعت نسبت به تشکیل پرونده الکترونیکی و صدور اجراییه اقدام نمایند و یا در صورت مشاهده هر نوع نقص یا احراز عدم صلاحیت متقاضی برای صدور اجراییه مراتب را از طریق سامانه به دفترخانه اعلام و دفترخانه باید ظرف ۲۴ ساعت نسبت به رفع نقص اقدام یا مراتب را از طریق پیامک به متقاضی اعلام نماید.

بهترین مشاور حقوقی اجرای ثبت

📕 ارائه هرگونه درخواست پیگیری اقدامات اجرایی توسط طرفین پرونده صرفاً با استفاده از کد رهگیری پرونده از طریق پرتال سازمان یا دفترخانه مربوطه امکان پذیر خواهد بود و در صورت پیگیری از طریق دفترخانه سردفتر مکلف است ظرف ۲۴ ساعت تقاضای ذینفع را از طریق سامانه به اداره اجرا ارسال نماید.

📒 در مواردی که مطابق آیین نامه اجرا ذینفع نسبت به اقدامات اجرایی اعتراض داشته باشد باید در مهلت مقرر اعتراض خود را به دفترخانه مربوطه تسلیم نماید و سردفتر مکلف است فوراً اعتراض به اداره اجرا به طریق الکترونیک ارسال نماید.

◀️ تاریخ ورود اعتراض به دفترخانه ملاک عمل اداره اجرا می باشد لیکن در موارد اضطراری به علت ضیق وقت و بیم تضییع، حق ارائه درخواست به ادارات اجرا بلامانع است.

📓چنانچه سردفتر از پذیرش تقاضای صدور اجراییه امتناع می ورزد و رعایت مراتب و موارد تعیین شده را ننماید تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت.

🟧 مستندات لازم برای پذیرش درخواست اجرای اسناد لازم الاجرا (چک)از طریق دفترخانه به شرح ذیل است:

🟡  مدارک احراز هویت و سمت متقاضی

🟢 اصل و فتوکپی مصدق چک

🔵 اصل و فتوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه

🟣 تقاضانامه تکمیل شده اجراییه

🟨 درخواست اجرای چک از  دفاتر اسناد رسمی واقع در محل اقامت متعهدله (متقاضی) یا محل وقوع بانک محال علیه صورت می‌گیرد.

در مورد چک های صادره از شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور از دفاتر اسناد رسمی واقع در شهر تهران به عمل می آید.

🟦 تقاضای اجراییه صرفاً علیه صادرکننده چک در صورت فوت علیه وراث وی قابل پذیرش است.

در مورد چک های صادره از اشخاص حقوقی متقاضی می تواند هم علیه صادرکننده و هم صاحب حساب متضامناً درخواست اجراییه نماید.

🟥 در صورت تعدد صاحبان حساب درخواست اجراییه چک فقط نسبت به شخص یا اشخاصی که برابر گواهینامه عدم پرداخت چک را امضا نموده اند قابل پذیرش است.

🟧 دارنده چک که تقاضای پذیرش درخواست صدور اجراییه را دارد اعم از کسی که چک در وجه آن صادر شده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک در مورد چک های در وجه حامل است.

بهترین مشاور حقوقی اجرای ثبت

📚چک مورد تقاضا باید دارای شرایط ذیل باشد:

۱_از شعب بانکهای ایرانی یا شعبات در خارج از کشور صادر شده باشد.

◀️ چکهای موسسات اعتباری و مالی مجاز غیر بانکی قابل پذیرش نیست

۲_ وعده دار نباشد.

۳_ از حیث مبلغ و تاریخ و سایر مندرجات آن مخدوش نباشد.

۴_ امضای ذیل چک با نمونه امضای موجود در بانک مطابقت نماید.

۵_ چک های صادره از اشخاص حقوقی دارای امضا و مهر شخص حقوقی باشد.

۶_درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و غیره در متن چک مانع از پذیرش نمی باشد.

📚 گواهینامه عدم پرداخت چک باید حاوی شرایط زیر باشد:

◀️ علت برگشت چک در گواهینامه عدم پرداخت قید شده باشد.

◀️ گواهینامه عدم پرداخت دارای کد رهگیری و مهر و امضای مسئول صندوق و معاون بانک محال علیه باشد.

◀️ مطابقت امضای چک با نمونه امضای  موجود در سوابق بانکی گواهی شده باشد.

◀️ گواهینامه معارض نباشد.

✅ چنانچه بستانکار بانک یا مراجعی هستند که حق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را دارند علاوه بر قید اصل طلب و سود میزان خسارت تاخیر تادیه را نیز تا روز درخواست و از تاریخ درخواست به بعد طبق مقررات تصریح نمایند.

✅ میزان حق بیمه و حق الوکاله چنانچه وکیل متقاضی صدور اجراییه است در تقاضانامه قید شود.(رویه قضایی بانکی)

بهترین مشاور حقوقی اجرای ثبت

دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری بنا به مقتضیات روز جامعه تصمیم به اجرایی کردن سریعتر پروژه استارت آپ وکیل در ایران نموده است.

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

در صورت نیاز به خدمات مشاوره حقوقی، تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست و شکواییه های حقوقی، تنظیم قرارداد های حقوقی، مالیاتی و اداری با دفتر حقوقی محمد رضا مهری تماس بگیرید.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین ملکی در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران

بهترین مشاور حقوقی اجرای ثبت

021-88663925

021-88663926

021-88663628

021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی ملکی و حقوقی تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص ملکی و حقوقی تهران

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران

ازدواج موقتوکیل تخصصی خانواده

اجرای ثبت تهراناجرای ثبت چکاجرای ثبت کجاستاجرای ثبت مهریهبهترین مشاور حقوقی اجرای ثبت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *