وکیل پرونده رجوع از هبه

وکیل پرونده رجوع از هبه


با معرفی وکیل پرونده رجوع از هبه همراه شما خواهیم بود.

رجوع از هبه ملک توسط شوهر

معمولا در مراسم خواستگاری و بله برون، ممکن است خانواده طرفین تعهداتی را بپذیرند.

عمل به تعهدات توسط خانواده در صورتی قابل الزام است که صورتجلسه ای در بین باشد.

اما سوال اینجا پیش می آید که اگر پدر شوهر متعهد به صلح ملک به عروسش شود و به این تعهد عمل نکند چه اتفاقی ممکن است روی دهد؟

در پرونده پیش رو که توسط تیم تحقیقاتی دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی به عنوان وکیل تخصصی پرونده رجوع از هبه در تهران، تهیه شده است به بررسی موضوع رجوع از هبه توسط همسر خواهیم پرداخت.

آیا هدیه دادن زمین از طرف پدر شوهر به عروس با عقد صلح قابل استرداد است؟

در صورتی که بعد از هبه تغییراتی در مال ایجاد شود رجوع از هبه مقدور است؟

وضعیت تبدیل تعهد در مهریه وجه نقد یا سکه به جای ملک چگونه است؟

بهترین وکیل برای پرونده رجوع از هبه در تهران کیست؟

وکیل مطالبه مهریه از ورثه

چگونه می توان ثابت کرد که معالمه صورت گرفته و هبه ای در کار نیست؟

وکیل پرونده رجوع از هبه

نمونه رای دیوان عالی کشور با موضوع رجوع از هبه

✅ چکیده:

واگذاری مال به دیگری بدون تعیین ماهیت آن، نمی‌تواند صرفاً حمل بر هبه تلقی شود تا بتوان از آن قابلیت رجوع را استخراج نمود.

🔹شماره دادنامه قطعی :

9309970908500366

🔹تاریخ دادنامه قطعی :

1393/09/23

✅خلاصه جریان پرونده رجوع از هبه و الزام به تنظیم سند

در تاریخ 12/6/92 آقای ح.ن. وکیل دادگستری به وکالت از بانو ف.ز. دادخواستی به خواسته اثبات وقوع صلح مستند به سند عادی مورخه 17/3/1370 و الزام به انتقال رسمی ملک به طرفیت آقای ح.ن. به دادگاه عمومی بجنورد تسلیم و توضیح داده:

طبق سند عادی مذکور، خوانده 50 متر از ملک واقع در شهرک شاهد بجنورد را به نفع موکل صلح نموده که علیرغم تصرف چندین ساله موکل و همسر ایشان که مطابق سند فوق‌الذکر 50 متر دیگر را نیز به نفع وی صلح نموده، ولی حاضر به تنظیم سند رسمی ملک به نام موکله نبوده، لذا مستنداً به مواد 10 ، 752 الی 770 و 219 و220 و 1274 قانون مدنی تقاضای اثبات وقوع و الزام به تنظیم سند رسمی به میزان 50 متر مذکور با لحاظ خسارات دارد.

رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه مرقوم محول شده ‌است.

خوانده به شرح لایحه تقدیمی در پاسخ به دعوی اظهار داشته:

قباله مورد استناد خواهان فاقد قالب معینی است و معلوم نیست وکیل او عقد صلح را از کدام واژه یا عبارت کشف کرده‌ است؟

این قباله فاقد ارزش و اعتبار قانونی است.

خلع ید شوهر از ملک مشترک

برفرض محال که محتویات قباله را صلح بدانیم،

تعیین تکلیف ادعای صلح در پرونده رجوع از هبه

با توجه به اینکه در تاریخ 17/3/70 تنظیم شده و سند رسمی ملک در 22/9/73 به نام اینجانب صادر شده، سند رسمی حاکی از مالکیت من بعد از تنظیم قباله است و مطابق مواد 47 و 48 قانون ثبت، صلح‌نامه باید رسمی‌باشد و سند عادی قابل پذیرش نمی‌باشد. از طرفی ملک مورد نزاع در زمان تنظیم قباله 200 متر مربع بوده و سهم ادعایی خواهان در آن زمان 50 متر مشاع بوده و بعداً به دلیل تعرض خیابان قسمت زیادی از ملک در تعریض خیابان واقع و تخریب شد و مساحت باقیمانده آن 159 متر مربع می‌باشد که این تلف به نسبت با سهم همه شرکا کسر می‌گردد.

وکیل پرونده رجوع از هبه

پس از اخذ سند مالکیت برای خودم در ملک احداث بنا کرده‌ام که خواهان از بنا سهمی نمی‌برد و تقاضای صدور حکم به رد دعوی دارد.

«دادگاه پس از استماع توضیحات و مدافعات طرفین کفایت رسیدگی را اعلام و به لحاظ اینکه مستفاد از مفاد سند عادی این ‌است‌ که خوانده به مقدار یکصد متر مربع از زمین خود را به پسر و عروسش(خواهان) هبه کرده، با توجه به اینکه خوانده متعاقباً با ثبت ملک و اخذ سند رسمی مالکیت به نام خود در سال 72 عملاً از هبه سابق رجوع کرده ‌است، لذا حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌نماید.

خانم ف.ز. به رأی دادگاه اعتراض و درخواست فرجاخواهی تقدیم داشته و اعتراض‌های وی خلاصه این است که: دادگاه موضوع را هبه تلقی نموده و صدور سند مالکیت بنام خوانده را رجوع محسوب کرده، در حالیکه در سند قید شده:

مجازات جرم ازدواج پیش از سن قانونی

زمین با مشخصات مزبور واگذار گردیده

«و عرفاً و منطقاً جمله مزبور حاکی از صلح است که ماده 752 قانون مدنی مقرر می‌دارد صلح در مورد … معامله و غیر آن ممکن است و همچنین طبق ماده 757 همان قانون صلح بلاعوض نیز جایز است. در ما نحن فیه نیز پس از انعقاد قرارداد مزبور، حسب ماده 760 قانون مرقوم و ماده 219، عقد لازم بوده و به هم نمی‌خورد و مطابق مواد 220 و 225 قانون مدنی ملزم به تنظیم سند رسمی می‌باشد.

از سویی اخذ سند به نام خوانده را نمی‌توان رجوع دانست؛

زیرا حسب اظهار خوانده زمین پس از واگذاری آن به من و همسرم، در تصرف اینجانبان بوده و احداث بنا نیز صورت گرفته و طبق بند 4 ماده 803 قانون مدنی درصورتی‌که در عین موهوبه تغییر حاصل شود، رجوع ممکن نیست.

اگر موضوع هبه باشد، طبق بند 1 همان ماده چون متهب اولاً واهب بوده رجوع ممکن نیست.

لذا صرفنظر از نوع عقد، قدر متقین این است که عقد در قالب ماده 10 قانون مدنی صورت پذیرفت و بین طرفین لازم‌الاتباع می‌باشد. تقاضای نقض دادنامه را دارد.« فرجام‌خوانده نیز لایحه‌ای تقدیم داشته: »قرار شد بابت مهریه عروسم (فرجام‌خواه) زمین بدهم و حدود 50 متر زمین به او دادم که چون سند مالکیت نداشت، خانواده‌اش قبول نکردند و مبلغ 600 هزار تومان به عنوان مهریه به او دادم و موضوع زمین منتفی شد.

بعداً برای زمین سند مالکیت گرفتم و آن را ساختم و به او فروختم.

فرجام‌خواه در زمین بنا نساخته است، بنا را حدود ده سال پیش خودم ساختم و حالا ایشان با پسرم اختلاف پیدا کرده و ادعای زمین می‌کند و تقاضای رد فرجام‌خواهی را دارد. پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول گردیده است.

راه‌های نپرداختن مهریه

لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد.

✅رأی شعبه دیوان عالی کشور

پرونده رجوع از هبه ملک پدر شوهر

فرجام‌خواهی بانو ف.ز.نسبت به دادنامه شماره 700269-25/3/93 شعبه هفتم دادگاه عمومی بجنورد موجه به نظر می‌رسد و رأی دادگاه مواجه با اشکال است. زیرا به شرح نوشته مستند دعوی، خوانده اعلام می‌دارد که یکصد متر مربع از زمین ملکی خود را بالمناصفه (هر یک 50 متر مربع) به فرزند و عروس خود بانو ف.ز. واگذار کرده و نامبردگان اقرار به تصرف ملک کرده‌اند و سخنی از صلح یا هبه به میان نیامده تا بحث رجوع از هبه پیش آید؛ بلکه مالک مطابق مواد 10 و 1275 قانون مدنی در صورت فقدان موانع قانونی ملزم به انجام تعهد و مأخوذ به اقرار خود می‌باشد و ظاهراً معنایی که دادگاه به مستند مدرکیه داده با قصد و نیت طرفین منطبق به نظر نمی‌رسد.

لذا رأی دادگاه بر خلاف موازین قانونی صادر شده و طبق بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نقض و رسیدگی مجدد و صدور رأی مقتضی به شعبه دیگر دادگاه عمومی بجنورد محول می‌گردد.

🔹رئیس شعبه 25 دیوان‌عالی‌کشور – مستشار

وکیل پرونده رجوع از هبه

خدمات تخصصی گروه وکلای خانواده تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای خانواده در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل رجوع از هبه ملک از همسر

قبول وکالت در پرونده طلاق توافقی و طلاق یک طرفه

قبول وکالت در مطالبه و وصول مهریه

قبول وکالت در پرونده حضانت فرزند

نمونه رای استرداد هدایای دوران زوجیت

تنظیم دادخواست جهت دعاوی خانواده

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه خانواده

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی پرونده رجوع از هبه ملک همسر در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی رجوع از هبه تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص رجوع از هبه تهران

09120067664

09120067669

09121281014

وکیل پرونده رجوع از هبه

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه خانواده تهران

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *