با موضوع معرفی وکیل خانواده در هروی تهران همراه شما هستیم.

عدم پرداخت نفقه با توجه به مشکلات مالی پیش آمده در جامعه، موجب بروز اختلافات زیادی بین زوجین شده است. آگاهی از قوانین مرتبط با حقوق خانواده، به نوعی باعث کمتر شدن مراجعه به دادگاهها خواهد شد.

دادگاه خانواده مرتبط با محله هروی تهران، مجتمع قضایی شهید باهنر است.

این مجتمع قضایی که به بخش دادگاههای حقوقی و خانواده تقسیم می شود در قنات کوثر واقع شده است.

تعدادی از شعب دادگاه خانواده در این مجتمع قضایی مستقر هستند.

شورای حل اختلاف خانواده در شرق تهران نیز در همین مجتمع قضایی مستقر می باشد.

وکیل خانواده هروی در این نوشتار به بخشی از موضوعات مبتلا به خانواده خواهد پرداخت.

آیا عدم پرداخت نفقه در زمان عقد و قبل از ازدواج موجب حق طلاق خواهد شد؟

وکیل تخصصی طلاق و مهریه میدان هروی پاسخ می دهد:

در دوران عقد و پیش از عروسی از آنجایی زوجه عرفاً تمکین نمی‌نماید و مرد نیز عرفاً نفقه پرداخت نمی‌کند شرط نکاح نامه مبنی بر وکالت در طلاق زوجه در صورت ترک نفقه وی ظرف مدت شش ماه، موجب حق طلاق برای زن نخواهد بود.

🔹تاریخ رای نهایی:

1393/05/15

🔹شماره رای نهایی: 9309970906100288

✅خلاصه جریان پرونده

این است که آقای ه.ز. به وکالت از خانم م.ک. فرزند ح. 27 ساله  دادخواستی به خواسته‌ی صدور حکم بر اعمال اذن وکالت در طلاق به جهت تحقق بند ب از شرایط ضمن عقد (ترک انفاق) منضم به تصاویر اسناد هویتی و نکاحیه به‌طرفیت آقای م.ع. فرزند ح. 21 ساله  تقدیم دادگاه‌های عمومی  و اظهار داشته: که به دلالت رونوشت سند نکاحیه ارائه‌شده زوجیت بین متداعیین محرز است، خوانده ترک انفاق کرده و طی دادنامه شماره 00753-92/05/26 به پرداخت نفقه معوقه و جاریه محکوم‌شده اجرائیه نیز صادر ولی الزام مشارٌالیه به پرداخت نفقه ممکن نگردیده «دادنامه و اجرائیه پیوست است عضو ممیز» و حکم جلب وی صادرشده لذا شرط ضمن‌العقد محقق گردیده است.

لذا استدعای صدور حکم شایسته دارد.

پرونده بدواً جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شد.

وکیل خانواده در هروی

خواهان مُصر به اعاده پرونده به دادگاه ولی خوانده درخواست سازش و اصلاح فی‌مابین کرده است.

شورای حل اختلاف پرونده را اعاده و سهو قلم نیز عارض و قید کرده‌اند که خوانده اصرار به طلاق داشته است، ‌

پرونده واصل و به شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی ارجاع، وقت رسیدگی تعیین طرفین دعوت و جلسه رسیدگی با حضور متداعیین در تاریخ 92/12/06تشکیل وکیل خواهان اظهار داشته که موکله در تاریخ 90/07/07 با مهریه یک‌صد پنجاه قطعه سکه درآمده، ‌زوجین کلیه شرایط را امضاء و پذیرفته‌اند، مهریه عندالمطالبه بوده که اجرائیه صادرشده چون زوج دادخواست تقسیطش پذیرفته‌شده هر چهار ماه یک سکه می‌پردازد،

با توجه به محکومیت زوج به پرداخت نفقه و صدور اجرائیه و صدور حکم جلب وی شرط ضمن‌العقد محقق شده استدعای صدور حکم به اعمال اذن وکالت دارد.

خوانده دفاعاً اظهار داشته که مهریه را پرداخته و مطالبش را طی لایحه‌ای ارائه کرده است.

وکیل خواهان اظهار کرده ترک انفاق بیش از شش ماه بوده است.

پرداخت نفقه موجب از بین رفتن حق ایجاد شده نمی‌شود.

مطالب لایحه خوانده چنین است:

مدت 29 ماه است که عقد کرده‌ایم، هزینه مسافرت‌ها و پول‌توجیبی خانم را در این مدت داده‌ام وی از حق حبس استفاده کرده گرچه من برای پرداخت‌هایم رسید ندارم، مدت یک سال است که ایشان را ندیده‌ام جز در دادگاه به‌ هیچ‌ وجه حاضر به طلاق نیستم، ‌

مشارٌالیه آقای م.ط. را به‌عنوان وکیل معرفی کرده، دادگاه نیز قرار ارجاع امر به داور صادر کرده است.

زوج آقای ح.ع. و خانم خواهان آقای ه.م. را تعرفه و سپس با عزل وی آقای م.گ. را معرفی کرده نظریه داوران تکرار مطالب زوجین است و مطلبی که در حل مشکل کمکی بکند ندارد، تنها مطلب داور زوجه این است که زوجه غیر مدخوله است، ‌

دادگاه با وصول نظریه داوران ختم رسیدگی اعلام و با توجه بدین که نفقه مورد حکم پرداخت‌شده شرط ضمن عقد را محقق شده ندانسته و حکم بی‌حقی خواهان صادر کرده است،

‌این دادنامه عیناً در مرجع تجدیدنظر تأییدشده است، ‌

دادنامه در تاریخ 23/1/1393 ابلاغ و در تاریخ 10/2/93 از آن فرجام‌خواهی شده مطالب لایحه فرجام‌خواه چنین است: سردفتر شرایط ضمن‌العقد را به طرفین تفهیم کرده، ‌زوج به ترک انفاق و نفقه جاریه محکوم‌شده و الزام وی نیز ممکن نشده و پرداخت بعدی نیز مؤثر در قضیه نیست و موجب سلب حق نمی‌شود وکیل فرجام‌خوانده نیز لیست خرید طلاجات و هزینه‌های زوج برای زوجه را نگارش و به پرداخت نفقه توسط موکلش اشاره‌کرده است،

لوایح حین‌الشور قرائت می‌شود.

✅رای دیوان

نظر به اینکه عرف حاکم بر ازدواج قبل از انجام مراسم عروسی این است که زوجه خود را مکلف به تمکین نمی‌داند و زوج خود را مکلف به پرداخته نفقه با این وصف زوجه غیر مدخوله است و نفقه وی به‌موجب حکم محکمه پرداخت گردیده است، ‌لذا دادنامه به‌مقتضای محتویات پرونده و رعایت مقررات قانونی و تشریفات دادرسی صادرشده و مطالب فرجام‌خواه نیز تکرار مطالبی است که در مراحل دادرسی مطرح‌شده و مطلب مفید و جدیدی که موجب تخدیش اساس و مقتضی نقض آن گردد ارائه نکرده با احراز صحت استنباط دادرسان و اساس دادنامه فرجام‌خواسته با ردّ فرجام‌خواهی دادنامه فرجام‌خواسته را به استناد مادتین 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می‌نماید.

🔹مستشاران شعبه 1 دیوان عالی کشور

وکیل خانواده در هروی

مرجع رسیدگی به دادخواست طلاق در مناطقی که دادگاه خانواده ندارند

نظر به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391:

رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در حوزه‌های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد در صلاحیت دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی است، آیا دعاوی مربوط به گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج یا توافقی یا وکالتی نیز شامل این مورد است؟

پاسخ وکیل خانواده هروی تهران

کلمه «اصل»‌ مذکور در تبصره ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، با توجه به سابقه قانونگذاری علاوه برنکاح، ناظر بر اصل انحلال نکاح نیز است. منظور از دعاوی اصل انحلال نکاح، دعاوی مربوط به صحت یا بطلان طلاق یا فسخ نکاحی است که قبلاً‌ واقع شده، است. بنا به مراتب فوق در حوزه قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات قانون صدرالاشاره به کلیه امور و دعاوی خانوادگی از جمله طلاق یک‌طرفه مطروحه از ناحیه زوجه یا از ناحیه زوج و نیز طلاق توافقی رسیدگی می‌کند مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل انحلال آن اعم از اصل طلاق و فسخ نکاح.

حذف نام مرد از شناسنامه زن پس از طلاق یا فوت

حذف نام زوج از شناسنامه زوجه تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که در دوران عقد جدایی انجام شده باشد و دوشیزه بودن زوجه مطابق احکام قضایی و سند طلاق قابل استنباط باشد.

این در حالی است که مطابق اطلاق عبارت و قید باکره بودن باید اینطور نتیجه گرفت، زنانی که ازدواج دوم و سوم دارند و نیز افرادی که ازدواج اولشان می‌باشد؛ اما باکره نمی‌باشند، نمی‌توانند ازین مقرره استفاده نمایند.

اما در مورد حذف نام زن یا مردی که فوت نموده است باید بیان داشت:

که اگر همسر فردی فوت کند، در صورت ثبت شدن ازدواج، فرد می‌تواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به حذف نام همسر فوت شده از شناسنامه‌اش اقدام و نام همسر فوت شده را از شناسنامه‌اش حذف کند.

این در حالی است که عمده ایرادی را که می توان نسبت به این مقرره وارد نمود این می باشد که هیچ اشاره ای به فرزندان نشده است، چه اینکه مطابق اطلاق مقرره فوق حذف نام زن یا مرد از شناسنامه دیگری یا خود حتی در صورت وجود فرزند نیز امکان پذیر خواهد بود،

هرچند که نام پدر یا مادر در شناسنامه فرزندان درج خواهد شد.

محدودیت‌ها و مصونیت‌های قانونی که زنان ایرانی در زندگی مشترک با آن روبه‌رو هستند

نگاهی اجمالی به قوانین ازدواج و طلاق در ایران داشته باشیم و زنان را از موضع قانون نسبت به خودشان آگاه کنیم.

🔷حق ازدواج

یک دختر با سن قانونی برای ازدواج کردن، به اجازه پدر و یا قیم قانونی – جد پدری-  خود احتیاج دارد، این را ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی می‌گوید، البته در صورتی که زن پیش از این یکبار ازدواج کرده باشد این شرط درباره او صادق نیست.این ماده قانونی مصوباتی هم دارد، به طور مثال اگر پدر و یا ولی شما درباره عدم ازدواج شما با یک مرد علت موجهی نداشته باشد و برای دادگاه این امر مشخص شود، اینبار این وظیفه دادگاه است که شرایط عقد را با اطلاع به خانواده فراهم کند.

🔷مهریه برای تو

زن وظیفه ای برای کار کردن و کسب درآمد ندارد، این حرف قانون است. پس پر بیراه نیست اگر بگوییم، قانون در بعد مسایل مالی به نفع زنان به میدان آمده است. احتمالا جمله معروف مهریه حق زن است را شنیده‌اید. با نگاهی خوشبینانه می‌توان گفت: قانون برای جبران تمام کاستی‌هایی که در خودش داشته با سخت گرفتن قانون مهریه برای مرد در صدد جبران آن کاستی‌ها برآمده است.

ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی می‌گوید:

بلافاصله بعد از جاری شدن عقد، زن صاحب مهریه خود می‌شود،

ماده ۱۰۸۵ هم می‌گوید،

زن می‌تواند تا زمانی که مهریه به او تسلیم نشده، وظیفه‌ای را در زندگی مشترک و زناشویی خود انجام ندهد.

اما اگر مرد از تسلیم مهریه به زن امتناع کند و یا ادعا کند که توانایی در پرداخت آن ندارد، بازهم این وظیفه قانون است که وارد عمل شود، قانون در این موارد در ابتدا اموال مرد را توقیف می‌کند.

در صورت ادامه دعوا، امکان قسط بندی مهریه و یا حتی زندانی شدن مرد نیز وجود دارد!

وکیل خانواده در هروی

🔷از کشور خارج می‌شویم؟

صدور اجازه خارج شدن زن از کشور بر عهده شوهر است،

مادامی که زن در عقد دایم یک مرد باشد، نمی‌تواد بدون اجازه او از کشور خارج شود.

او حق دارد زن را ممنوع الخروج کند!

این قانون البته تبصره‌هایی دارد،

اگر زن قصد سفر زیارتی داشته و یا بخواهد برای تحصیل، مسابقه ورزشی، هنری و یا علمی از کشور خارج شود و همسر او را ممنوع الخروج کرده باشد، می‌تواند با مراجعه به دادگاه از دادستان بخواهد که درباره این مساله نظر دهد، اگر برای دادستان و قانون محرز شود که خروج زن از کشور به بنیان خانواده آسیبی نمی‌رساند تنها یکبار می‌تواند این حق را به زن بدهد که از کشور خارج شود.

البته معمولا این فرآیند زمانگیر است و طرفین به سازش با یکدیگر ترغیب می‌شوند.

البته یک زن می‌تواند در هر زمانی چه پیش از ازدواج و چه پس از آن، حق خروج از کشور را از همسر خود بگیرد.

البته باید توجه کرد که این مساله باید حتما ثبت کتبی شود.

🔷طلاق بگیریم یا نگیریم؟

”طلاقت می‌دهم”،

این دیالوگ پای ثابت بسیاری از فیلم‌های سینمایی دهه هفتاد و هشتاد بود، طلاق دادن فعلی است که در لغت نامه به مردان نسبت داده شده است، زیرا طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی جمهوری اسلامی، حق طلاق در دستان مرد است. مرد اما می‌تواند اجرای حق خود در طلاق را به زن وکالت دهد البته به شرطها و شروطها! دادن حق طلاق به زن یا باید در قباله ازدواج ثبت شود و یا  در دفتر اسناد رسمی، وکالت آن به زن داده شود. البته حق طلاق یک اختیاراتی برای مرد ایجاد می‌کند،

به طور مثال مرد می‌تواند قید کند که اگر همسرم مهریه خود را ببخشد، به او وکالت می‌دهم.

و یا فقط برای ۱۰ سال به او وکالت می‌دهم.

البته قانون آنقدرها هم بیرحم نیست،

در صورتی که مرد مبتلا به بیماری روانی باشد، معتاد باشد و یا به او نفقه پرداخت نکند و او را ضرب و شتم کند زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و ضمن محکوم کردن مرد، طبق قانون ازدواجش را فسخ کند و از همسرش جدا شود.

فرزند برای مادر، فرزند برای پدر

قانون مدنی به مادر اجازه می‌دهد که بعد از جدایی، فرزند دختر و پسرش را نزد خود نگاه دارد،

پس از آن قانون تعیین کرده، حضانت باید به پدر سپرده شود،

این در حالی است که اگر مادر اعتراض داشته باشد می‌تواند با ارایه مدارک لازم به دادگاه، عدم صلاحیت مرد را برای نگه داری فرزندانشان محرز کند.

جالب است بدانید که حق حضانت هم جزو حقوقی است که پیش از ازدواج  یا پس از آن زن می‌تواند از مرد بگیرد.

وکیل خانواده در هروی

🔷جانتان برای خودتان است

یکی دیگر از قوانینی که خوشبختانه به مرور زمان اصلاح شده است، اذن مرد برای عمل جراحی‌های زنان است.

پیشتر اینگونه بود که مرد باید برای عمل جراحی همسر خود در بیمارستان رضایت کتبی می‌داد.

اما این قاعده اکنون تغییر کرده است و  همراه درجه یک بیمار مانند، خواهر، برادر و یا حتی خود فرد باشد، می تواند رضایتنامه پیش از عمل جراحی را امضا کند و مسیولیت آن را به عهده بگیرد.

برای صحت و سقم این مساله کافیست به بیمارستان‌های اطراف محل زندگیتان رجوع کنید!

زن و مرد متفاوت هستند، این مساله بر هیچکدام پوشیده نیست،

اما این دلیلی بر متفاوت بودن حق و حقوقشان نیست،

به نظر می رسد که هم زنان و هم مردان این روزها از به این تفاوت ها پی بردند و در صدد تصحیح آن هستند،

به طور مثال فعالیتی که مردان برای قانونی شدن ورود زنان به ورزشگاه ها انجام می دهند می تواند یکی از همین مصادیق باشد. به طور کلی انتظار می رود که زنان این روزها بیشتر از گذشته مطالبه گر باشند و بیش از پیش برای حق و حقوق قانونی خود بجنگند و گاهی حتی در صدد تغییر و اصلاح قانون برآیند.

قوانین مالیات بر  انحصار وراثت

در قانون جدید نیازی نیست که همه دارایی‌های فرد فوت شده یکجا محاسبه و مالیات بر ارث یکجا پرداخت شود.

بلکه ورثه می توانند فقط مالیات بخشی از اموال و دارایی های متوفی رو که قصد فروش یا انتقالش رو دارند پرداخت کنند.

یعنی هر زمان که قصد فروش یا انتقال هر مالی را دارند فقط مالیات همان اموال را پرداخت کنند.

حذف نام زن از شناسنامه مرد بعد از فوت یا طلاق

✅پاسخ: چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه‌اش می‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.

🔹در رابطه با این مقرره توجه به چند نکته قابل توجه است:

حذف نام همسر اول از شناسنامه منوط به انتخاب همسر دوم و نیز ثبت رسمی ازدواج و ثبت نام ایشان در شناسنامه فرد است. بنابراین به صرف انتخاب همسر و معرفی آن نمی‌توان از این مقرره قانونی استفاده کرد.

اما در پاسخ معترضان به این مقرره باید بیان داشت که :

حذف نام از شناسنامه در این مورد صرفاً پس از وقوع ازدواج دوم و ثبت آن صورت می‌گیرد، لذا همسر دوم از ازدواج پیشین همسر خود مطلع خواهد شد.

🔹از طرفی دیگر اقدام به حذف نام همسر قبلی از شناسنامه علاوه بر کاهش بار روانی موجود، موجب ارائه راحت‌تر شناسنامه در جاهای مختلف است، چه اینکه عمدتاً مسائلی اینچنینی در زمره خصوصی ترین مسائل افراد است و دلیلی ندارد که همگان از آن‌ها با خبر باشند. این در حالی است که با صدور گواهی تجرد باید بیان داشت که زن و مرد پیش از ازدواج می‌توانند با اخذ گواهی تجرد از ازدواج قبلی همسر آینده خود مطلع شوند.

از اطلاق واژه همسر دوم باید اینطور نتیجه گرفت که استفاده از این مقرره صرفاً در مورد اختیار نمودن همسر دوم امکان پذیر خواهد بود و نه ازدواج‌های بعدی، اما به نظر می رسد که علی رغم نقص این مقرره در این خصوص بتوان در ازدواج های بعدی نیز از مزایای این مقرره قانونی استفاده کرد.

وکیل خانواده در هروی

خدمات تخصصی گروه وکلای خانواده تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای خانواده در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل خانواده در هروی

قبول وکالت در پرونده طلاق توافقی و طلاق یک طرفه

قبول وکالت در مطالبه و وصول مهریه

قبول وکالت در پرونده حضانت فرزند

تنظیم دادخواست جهت دعاوی خانواده

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه خانواده

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی خانواده در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل خانواده در هروی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل خانواده در هروی

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه خانواده تهران

حقوق کیفری خانوادهحقوق و تکالیف زوجحقوق و تکالیف زوجه

وکیل خانواده در هروی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *