معرفی وکیل خانواده اقدسیه و پاسخ به بعضی سوالات حقوقی خانواده موضوع بحث امروز است.

🔺مواردی که مردان می‌توانند از پرداخت نفقه خودداری کنند.

وکیل خانواده در اقدسیه توضیح می دهد.

🔸در قوانین مدنی و کیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه تاکید بسیاری شده است تا از طریق آن، مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی همسر خود باشند.

اما در مواردی نیز به آنان اجازه داده شده است که از پرداخت آن خودداری کنند.

🔸طبق ماده 1107 قانون مدنی،

نفقه عبارت است از نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و هر آنچه به صورت عادت یا احتیاج لازمه‌ زندگی وی باشد.

البته قانون میزان دقیقی برای نفقه مشخص نکرده است.

بلکه نفقه را بر مبنای نیاز‌های متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان و مکان زندگی زوجین دانسته است.

🔺مهمترین مورد برای ندادن نفقه به زن ماده‌ 1108 قانون مدنی است که می‌گوید:

هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.

🔸از جمله موارد تمکین، اقامت در اقامتگاه دایمی شوهر است.

یعنی زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی کند.

مگر در یک مورد استثنا و آن اینکه در عقد ازدواج شرطی غیر از آن شده باشد که زن در منزل دیگری یا خانه دیگری زندگی کند.

🔸اگر زن بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک کند و حتی در خانه پدر یا مادر خویش اقامت کند، مرد می‌تواند نفقه پرداخت نکند.

🔺مورد دیگر، الزام زن به حسن معاشرت با شوهر خویش است.

زنی که بدون دلیل موجه از تمکین خودداری کند، ناشزه یعنی نافرمان و خاطی نامیده می‌شود.

در این صورت علاوه بر اینکه مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود، می‌تواند طلاق وی را نیز از دادگاه تقاضا کند.

🔸سوءرفتار زن یا انتخاب شغلی مغایر با شئون اخلاقی و وظایف زناشویی و داشتن معاشران فاقد صلاحیت اخلاقی از دیگر موارد نشوز محسوب خواهد شد.

🔺طبق ماده 1113 قانون مدنی

در عقد منقطع، زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا اینکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

🔸نفقه تنها منحصر به زنی است که به عقد دایم درآمده است و در عقد یا ازدواج موقت زن مستحق نفقه نخواهد بود.

مگر اینکه در موقع عقد شرط شده باشد یا اینکه طرفین ابتدا با هم توافق کرده باشند.

نظافت منزل و طبخ غذا توسط زن مستحق اجرت المثل‌ایام زوجیت است.

چکیده توسط وکیل خانواده در اقدسیه

مراد از دستور زوج به‌عنوان شرط تعلق اجرت‌المثل فرمان صریح نیست.

بلکه درخواست زوج به هر نحو که ابراز شده باشد و انتظار و توقع مرد از همسرش در بدو ورود به منزل به طبخ غذا و نظافت و اداره خانه، موجب استحقاق زن به دریافت اجرت‌المثل کارهای خانه است.

🔹تاریخ رای نهایی:

1392/11/23

🔹شماره رای نهایی: 9209970220201893

✅رای بدوی درباره اجرت المثل زن

در خصوص دادخواست خانم و.پ. فرزند ت. به‌طرفیت آقای م.خ. فرزند س. به‌ خواسته الزام خوانده به پرداخت اجرت‌المثل سنوات زندگی مشترک از تاریخ 18/5/52 لغایت 10/3/92 با جلب نظر کارشناس.

دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و نظر به احراز رابطه زوجیت برابر سند نکاحیه شماره ترتیب 3365 دفترخانه شماره .. حوزه ثبت تهران و با عنایت به اظهارات زوجه در جلسه مورخ 7/8/٩٢ مبنی بر اینکه کارهای منزل را وظیفه خود می‌دانسته و بدون اینکه قصد دریافت دستمزد از همسرش را داشته باشد انجام می‌داد.

لهذا قصد تبرع ایشان محرز گردیده خواسته وی را وارد ندانسته مستنداً به ماده ١٩٧ قانون آیین دادرسی مدنی و با مستفاد از متن تبصره الحاقی ماده ٣٣۶ قانون مدنی حکم به ردّ دعوی خواهان صادر می‌نماید.

رأی دادگاه حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

🔹دادرس شعبه ٢٣٢ دادگاه عمومی خانواده تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم و.پ. فرزند ت. نسبت به دادنامه شماره 9209970200200917-7/8/92 صادره از شعبه 232 دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره 9209980200200554 متضمن حکم به ردّ دعوی مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک.

با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده همان‌طوری که در قواعد عمومی آمده عمل عامل در صورتی اجرت دارد که به درخواست طرف دیگر باشد.

وگرنه به هر نوع عمل که شخص بنا بر صلاحدید خود انجام داده باشد اجرت تعلق نمی‌گیرد.

ثانیاً قانون‌گذار قید دستور زوج در تبصره قانون مقررات مربوط به طلاق ملحوظ کرده و با گذاشتن این شرط استحقاق اجرت‌المثل زوجه احراز دستور زوج را لازم دانسته است.

لیکن مراد از دستور فرمان صریح نیست بلکه منظور درخواست زوج است به هر نحو که ابرازشده باشد.

و انتظار و توقعی که مرد از همسرش در بدو ورود به منزل به طبخ غذا و نظافت و اداره خانه دارد و همین امر انگیزه انجام کار خانه بوده و می‌تواند تأمین‌کننده درخواست زوج باشد.

بناء‌علی‌هذا دادگاه حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و نهایتاً پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه 232 دادگاه خانواده تهران اعاده می‌گردد.

رأی صادره به استناد ماده 365 قانون معنون قطعی است.

🔹رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه

پرسش و پاسخهای تلفنی در خصوص حقوق زوج

وکیل خانواده در اقدسیه پاسخ می دهد.

بعد از گذشتن ۱۶ سال از زندگی مشترکمان و با وجود داشتن فرزند مشترک،‌ مدتی است با ناسازگاری همسرم مواجه شده‌ام.

می‌گوید می‌خواهد جدا شود و تمام حقوقش اعم از نفقه و مهریه را بگیرد.

می‌گوید که نصف دارایی من متعلق به اوست.

شروع به اقدامات قضایی کرده و منزل مشترکمان که نصف به نام من و نصف به نام همسرم هست را برای مهریه توقیف کرده‌است.

آیا می‌تواند کل خانه را به نام خودش کند؟

من چه اقدامی انجام دهم؟

باتوجه به اینکه همسرم منزل را ترک کرده من می‌توانم دادخواست تمکین بدهم؟

✅پاسخ وکیل خانواده شمال تهران

در رابطه با توقیف_منزل مشترک،‌ ابتدا باید گفت که توقیف لزوما به معنای الزام به فروش یا مزایده نیست.

ضمن این‌که طبق بند الف ماده ۲۴ قانون محکومیت‌های مالی، منزل مسکونی (با درنظر گرفتن شرایطی) از جمله مستثنیات دین است.

به این معنا که از آن‌جایی یک فرد بدهکار باید حداقلی از شرایط زندگی را داشته‌باشد، قانون‌گذار، منزل مسکونی و برخی موارد دیگر را از پرداخت بدهی استثنا کرده‌است.

🔶اینکه همسر شما ادعا می‌کند که نصف دارایی شما متعلق به اوست، در رابطه با مسأله‌ی شما صحیح نیست. زیرا شرط تنصیف دارایی که از جمله شروط ضمن عقد در عقدنامه‌هاست.

مربوط به زمانی است که مرد خواهان طلاق باشد و طلاق ناشی از نشوز زن نباشد.

بنابراین باتوجه به این‌که شما خواهان طلاق نیستید، مسأله‌ی تنصیف دارایی منتفی است.

➕به علاوه شما حق دارید که دادخواست الزام به تمکین بدهید.

در عین حال همسر شما نیز حق دارد که حقوق مالی خود را درخواست کند.

اما باتوجه به سابقه‌ی زندگی شما و این‌که فرزند مشترک دارید،‌ پیشنهاد ما این است که ابتدا با یکدیگر از طریق داوری یا مشاوره، گفتگو کنید.

پرسش وپاسخهای تلفنی در خصوص حقوق زوجه

وکیل خانواده در اقدسیه پاسخ می دهد.

اگر مرد  اعتیادی داشته ‌باشد که زندگی را برای زن دشوار کند.

مثلا باعث سوء رفتار مرد نسبت به زن شود یا اینکه موجب شود مرد نتواند مخارج زندگی و نفقه‌ی زن را بدهد، آیا زن می‌تواند چنین زندگی‌ای را ترک کند؟

یعنی از خانه بیرون برود و به اصطلاح حقوقی، تمکین نکند؟

✅پاسخ توسط وکیل خانواده در اقدسیه

یکی از شروط_ضمن_عقد که در عقدنامه‌ها وجود دارد ،وکالت مشروط زن در طلاق است.

در صورت وقوع هرکدام از شروط مندرج در عقدنامه، زن از طرف مرد وکالت دارد که با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید.

یکی از این شروط عبارت است از:

🔴 ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه، به اساس زندگی خانوادگی، خلل آورد و ادامه‌ی زندگی برای زوجه دشوار باشد.🔴

بنابراین:

هر اعتیادی برای زن حق مراجعه به دادگاه ایجاد نمی‌کند.

اعتیادی چنین حقی را ایجاد می‌کند که:

1به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد.

2 ادامه‌ی زندگی برای زن به واسطه‌ی آن اعتیاد، دشوار باشد. مرجع تشخیص چنین امری، دادگاه است.

🔹ترک خانه و عدم تمکین زن تنها در صورتی موجه است که  خوف ضرر بدنی، جانی یا حیثیتی برای وی وجود داشته‌باشد و زندگی برای وی مخاطره‌آمیز باشد.

بنابراین باتوجه به این‌که هر اعتیادی موجب چنین خطری نمی‌شود.

صرف اعتیاد مرد، زن نمی‌تواند خانه را ترک گفته و تمکین نکند.

🔸اعتیاد (با شرایط موصوف) از مصادیق عسر و حرج است که به زن وکالت در طلاق می‌دهد که با مراجعه به دادگاه، خود را مطلقه نماید.

پرسش و پاسخهای اعلامی در خصوص نفقه فرزند

پسر ۲۱ ساله دارم و ۱۰ سال است که از جدایی من و پدرش می‌گذرد.

هنگام جدایی همسرم حضانت فرزند را به من داد.

من به دلیل مشکلات مالی که داشتم،‌ تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفتم.

اما پسرم به دلیل این‌که پدرش متمول است، تحت پوشش قرار نگرفت.

حال پدرش دیگر نفقه نمی‌دهد و شرایط زندگی بسیار سخت شده برای ما.

می‌خواهم بدانم آیا پسرم می‌تواند درخواست نفقه بدهد

وکیل خانواده در اقدسیه پاسخ می دهد.

نفقه‌ی فرزند پسر قانونا تا ۱۸ سال بر عهده‌ی پدر است.

پس از این سن، فرض بر این است که فرزند مستقل می‌شود.

اما در دعاوی نفقه که در دادگاه مطرح می‌شوند، شرایط پرونده تأثیرگذار است.

⭕️نکته مهم آنکه معمولا در رأی طلاق در خصوص نفقه ى فرزندان تعیین تکلیف میشود.

نفقه طفل از طریق مادر و پس از بلوغ از ناحیه خود فرزند قابل مطالبه خواهد بود و ناظر به گذشته هم خواهد بود.

✔️قضات معمولا نفقه فرزند پسر را تا ۲۰ سال بر عهده‌ی پدر می‌دانند مگر آن‌که فرزند زودتر از این سن مشغول به کار شده‌باشد.

❇️اگر پسر مشغول تحصیل یا سرباز باشد، معمولا نفقه باتوجه به وضعیت مالی پدر بر عهده‌ی وی قرار می‌گیرد.

✔️وضعیت مالی پدر و وضعیت فرزند از حیث تحصیل، سربازی، در حکم نفقه‌ی فرزند پسر بالای ۲۰ سال دخیل است.

اگر فرزند شما مشغول به تحصیل شده یا این‌که سرباز و یا بیکار است، می‌تواند درخواست نفقه بدهد.

اما در هر حال در نظر داشته‌باشید که حکم دادگاه درخصوص نفقه‌ی فرزند پسر بالای سن قانونی، در حد ضروریات زندگی خواهد بود.

دفتر وکیل خانواده در اقدسیه

در صورتی که نیاز به مشاوره با وکیل خانوادخ در اقدسیه دارید یکی از راههای زیر را انتخاب بفرمایید.

ارسال پیامک از طریق شماره موبایل وکیل.

ارسال پیام در واتس آپ وکیل.

ارسال پیام از طریق آی دی تلگرامی به وکیل.

شماره موبایل وکیل خانواده در اقدسیه جهت ارسال پیام

09121281014

لطفا پس از ارسال پیام از یکی از راههای فوق منتظر تماس باشید.

وقت مشاوره با بهترین وکیل خانواده در اقدسیه برای شما تعیین و با شما هماهنگ خواهد شد.

دفتر وکیل خانواده اقدسیه

ازدواج موقتحقوق مالی زوجه

وکیل خانواده اقدسیهوکیل خانواده در اقدسیهوکیل در اقدسیه تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *