امروز با نمونه دادخواست طلاق از طرف زوجه و معرفی بهترین وکیل طلاق در تهران با شما هستیم.

برای ثبت و پذیرش دادخواست از طرف زوجه در دفاتر خدمات قضایی الکترونیک، صرفا مدارکی از قبیل شناسنامه و کارت ملی و عقدنامه، سپس ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه و پرداخت هزینه دادرسی کفایت می کند.

اما صدور رای طلاق به درخواست زوجه، با اتکا به دلایل متقن و قابل استنادی است که از سوی زوجه به دادگاه خانواده ارائه می شود.

دفتر وکالت و حقوقی محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و  متخصص مشاوره خانواده با عنایت به نیاز روز جامعه به دسترسی به خدمات حقوقی با قیمت مناسب، همکاری با وکلای متخصص و متعهد خانواده در ایارن با شعار خانه اعتماد مهر را آغاز نموده است.

 

نکات مهم در نمونه دادخواست طلاق از طرف زوجه

 • جستجوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص خانواده چگونه انجام می شود؟
 • بهترین راه طرح دعوای طلاق به درخواست زوجه که مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد چیست؟
 • هزینه وکیل برای طلاق چگونه تعیین و پرداخت می شود؟

دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ تخلف از شرط ضمن عقد و ترک زندگی مشترک از طرف زوج بیش از مدت شش ماه

تعیین خواسته و بهای آن: صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ ترک زندگی مشترک به مدت بیش از شش ماه

ریاست محترم مجتمع قضایی / دادگستری …………

با سلام و دعای خیر- احتراما به استحضار عالی می رساند:

 • اینجانبه به تاریخ ……… به موجب سند نکاحیه شماره ………….. دفتر رسمی ازدواج شماره …………. با تعیین مهریه ……….. ریال به عقد رسمی و شرعی زوجیت خوانده محترم در آمدم که ثمره این ازدواج یک فرزند پسر دو ساله است.
 • خوانده کلیه شروط دوازده گانه مندرج در سنند ازدواج را پذیرفته است و در ضمن عقد نکاح وکالت با حق توکیل به غیر جهت اجرای صیغه طلاق در صورت تخلف از شرایط ضمن عقد به اینجانب اعطا نموده است.
 • خوانده محترم مدت یکسال است که بدون عذر موجه زندگی مشترک را ترک نموده است و در طول مدت مزبور اصلا هیچگونه نفقه و کسوه ای به اینجانب و فرزندم نداده است و هزینه زندگی ام نیز بر عهده پدرم می باشد.
 • نظر به اینکه خوانده از شرایط ضمن عقد نکاح تخلف نموده است مستندا به ماه 1119 قانون مدنی ناظر به شروط ضمن عقد نکاح صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست.

با تجدید مراتب احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از طرف زوجه به لحاظ تخلف زوج از شرط ضمن عقد و اعتیاد زوج به تریاک

تعیین خواسته و بهای آن: صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ اعتیاد زوج به مواد مخدر از نوع تریاک

ریاست محترم مجتمع قضایی / دادگستری …………

با سلام- احتراما با تقدیم دادخواست و ضمائم پیوست آن به استحضار عالی می رساند:

 • اینجانبه به تاریخ …….. به موجب سند نکاحیه شماره ……… تنظیمی در دفتر ازدواج شماره ………… با تعیین مهریه …… سکه بهار آزادی به عقد رسمی و شرعی زوجیت خوانده در آمدم که ثمره این ازدواج یک فرزند دو ساله می باشد.
 • خوانده محترم کلیه شروط دوازده گانه مندرج در سند نکاحیه را پذیرفته است و در ضمن عقد نکاح وکالت با حق توکیل به غیر جهت اجرای صیغه طلاق در صورت تخلف از شرایط ضمن عقد به اینجانب اعطا نموده است.
 • خوانده مدت دو سال است که اعتیاد به مواد مخدر از نوع تریاک پیدا نموده است و به موجب دادنامه شماره ……….. مورخ ……….. دادگاه انقلاب اسلامی…………. محکوم به پنج میلیون ریال جزای نقدی گردیده است که به موجب دادنامه مذکور تخلف نامبرده از شرایط ضمن عقد نکاح محقق گردیده است.
 • علیهذا با عنایت به مراتب فوق مستندا به ماده 1119 قانون مدنی ناظر به شروط ضمن عقد نکاح صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد تقاضاست.

با تجدید مراتب احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از طرف زوجه به لحاظ تخلف زوج از شرط ضمن عقد و اعتیاد زوج به هروئین

تعیین خواسته و بهای آن: صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ اعتیاد خوانده به مواد مخدر از نوع هروئین

ریاست محترم مجتمع قضایی / دادگستری …………

با سلام و دعای خیر- احتراما تصدیع می دهد:

 • اینجانبه به تاریخ …….. به موجب سند نکاحیه شماره …….. دفتر ازدواج شماره ……… با تعیین مهریه ……… سکه بهار آزادی به عقد رسمی و شرعی زوجیت خوانده در آمدم که ثمره این ازدواج بک دختر سه ساله است.
 • خوانده محترم کلیه شروط دوازده گانه مندرج در سند نکاحیه را پذیرفته است و در ضمن عقد نکاح وکالت با حق توکیل به غیر جهت اجرای صیغه طلاق در صورت تخلف از شرایط ضمن عقد به اینجانب اعطا نموده است.
 • خوانده مدت یک سال است که اعتیاد به مواد مخدر از نوع هروئین پیدا نموده است و به موجب دادنامه شماره ……….. مورخ ……….. دادگاه انقلاب اسلامی…………. محکوم به پنج میلیون ریال جزای نقدی گردیده است که به موجب دادنامه مذکور مشترالیه از شرایط ضمن عقد نکاح محقق گردیده است.
 • علیهذا با عنایت به مراتب فوق مستندا به ماده 1119 قانون مدنی ناظر به شروط ضمن عقد نکاح صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد تقاضاست.

با تجدید مراتب احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ تخلف از شرط ضمن عقد و محکومیت قطعی زوج به اتهام سرقت

تعیین خواسته و بهای آن: صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ محکومیت قطعی زوج به جرایم منافی با حیثیت خانوادگی

ریاست محترم مجتمع قضایی / دادگستری …………

با سلام و دعای خیر- احتراما به استحضار عالی می رساند:

 • اینجانبه به تاریخ …….. به موجب سند نکاحیه شماره …….. دفتر ازدواج شماره ……… با تعیین مهریه ……… ریال به عقد رسمی و شرعی زوجیت خوانده در آمدم که ثمره این ازدواج یک دختر یک ساله است.
 • خوانده محترم کلیه شروط دوازده گانه مندرج در سند نکاحیه را پذیرفته است و در ضمن عقد نکاح وکالت با حق توکیل به غیر جهت اجرای صیغه طلاق در صورت تخلف از شرایط ضمن عقد به اینجانب اعطا نموده است.
 • متاسفانه خوانده به موجب دادنامه شماره ………….. صادره از شعبه ……….. دادگاه عمومی ………… به اتهام سرقت محکوم به یک سال حبس گردیده است که محکومیت نامبرده به اتهام سرقت منافی با حیثیت خانوادگی و شئون اینجانب می باشد.
 • نظر به اینکه خوانده از شرط ضمن عقد نکاح تخلف نموده است و رای دادگاه در خصوص سرقت به قطعیت رسیده است مستندا به ماده 1119 قانون مدنی ناظر به شروط ضمن عقد نکاح صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست.

با تجدید مراتب احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ تخلف از شرط ضمن عقد و عقیم بودن زوج

تعیین خواسته و بهای آن: صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ عقیم بودن زوج

ریاست محترم مجتمع قضایی / دادگستری …………

با سلام و دعای خیر- احتراما به استحضار عالی می رساند:

 • اینجانبه به تاریخ …….. به موجب سند نکاحیه شماره …….. دفتر ازدواج شماره ……… با تعیین مهریه ……… ریال به عقد رسمی و شرعی زوجیت خوانده در آمدم که با گذشت شش سال از زندگی مشترک فرزند نداریم.
 • خوانده محترم کلیه شروط دوازده گانه مندرج در سند نکاحیه را پذیرفته است و در ضمن عقد نکاح وکالت با حق توکیل به غیر جهت اجرای صیغه طلاق در صورت تخلف از شرایط ضمن عقد به اینجانب اعطا نموده است.
 • متاسفانه با گذشت شش سال از زندگی مشترک تا به حال دارای فرزند نشده ایم و با مراجعات مکرر به پزشک متخصص معلوم شده است که خوانده عقیم می باشد.
 • نظر به اینکه آرزوی هر زن این است که روزی مادر شود و کانون هر خانواده با تولد فرزند گرم می شود و با توجه به اینکه خوانده شرط ضمن عقد نکاح تخلف کرده است مستندا به ماده 1119 قانون مدنی ناظر به شروط ضمن عقد نکاح صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست.

با تجدید مراتب احترام

نام و نام خانوادگی

وکیل طلاق به درخواست زوجه در تهران

برای دریافت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری و عضو گروه وکلای مهر، همه روزه از ساعت‌های 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

 • 021-88663925
 • 021-88663926
 • 021-88663927
 • 021-88663628
 • 021-88799562
 • 021-88795408
 • 021-88796143
 • 09120067665

تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.

09120067669

موسسه حقوقی مهر پارسیان

امتیاز دهی به مقاله

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.