دعوای مطالبه وجه چک بابت مهریه؛ آیا در صورتی که زوجین توافق کنند به جای پرداخت مهریه، چکی بابت وجه مهریه به زوجه داده شود، این توافق برای تبدیل تعهد کافی است؟ در صورت تحویل چک بابت مهریه، آیا می‌توان در صورت عدم پرداخت وجه چک، مطالبه وجه را از دادگاه خانواده درخواست نمود؟ دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای وجه چک صادر شده بابت مهریه کجاست؟ بهترین وکیل مطالبه مهریه در تهران کیست؟ وکیل طلاق توافقی چه ویژگیهایی دارد؟ صلاحیت شورای حل اختلاف در پرونده‌های مالی خانواده چگونه است؟

دپارتمان حقوق خانواده گروه وکلای مهر تهران، تنها گروه تخصصی پذیرش پرونده خانواده در تهران، ضمن پاسخگویی به سوالات شما درباره دعوای مطالبه وجه چک صادره بابت مهریه، صلاحیت دادگاه خانواده در این دعوا، صلاحیت شورای حل اختلاف در پرونده‌های مالی خانواده و معرفی وکیل مطالبه مهریه و وکیل طلاق توافقی را مورد بررسی قرار می دهد.

تبدیل تعهد پرداخت مهریه با چک

اگر زوجین در رابطه با مهریه‌اینگونه توافق کنند که زوج بابت مهریه ی زوجه به او معادل مبلغ مهریه چک پرداخت نماید آیا این امر تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد به (تبدیل طلب) است یا خیر؟

 به نظر می رسد در این مورد توافق طرفین و رضای آن ها بر تبدیل تعهد می‌باشد به همین علت پاسخ به این سوال مثبت است. البته این نظر در این بحث به هیچ وجه به معنی نتیجه گیری کلی از این نیست که در هر موردی که به جای دین اصلی، اسناد تجاری صادر می‌گردد تبدیل تعهد صورت می گیرد.

نشست قضایی دادگاه های حقوقی دو تهران به تاریخ 13/11/1367 موید این نظر است. در این نشست پرسش این بود که اگر مستاجر، بابت اجاره بها چک داده باشد و وجه چک، به علت نداشتن موجودی وصول نشود، آیا مالک می‌تواند به طور علی حده اجاره بهای موضوع چک را از دادگاه مطالبه نماید، یا به علت تخلف مستاجر در پرداخت اجاره بها، تقاضای تخلیه کند یا نه؟ به عبارت دیگر اگر بدهکار بابت دین خود چک یا سند تجاری دیگری بدهد، آیا تبدیل تعهد شده است یا نه؟

دعوای مطالبه وجه چک بابت مهریه

بیشتر افراد حاضر در جلسه چنین نظر داده اند:

با صدور چک از ناحیه مستاجر و موافقت و دریافت آن توسط موجر، تبدیل تعهد صورت می گیرد، یعنی ذمه ی مستاجر نسبت به اجاره بها بری می‌شود و لیکن وی در مورد مبلغ چک مسئول و قابل تعقیب است… موجر نمی‌تواند علاوه بر دریافت چک و استفاده از مزایای آن جهت تعقیب حقوقی و کیفری صادر کننده و یا اقدام به صدور اجرائیه از ثبت و همچنین امکان ظهرنویسی آن علیه مستاجر، راجع به همان اجاره بها اقدام به دعوا و درخواست تخلیه نماید.

عمده ترین استدلال در نظریه فوق این است که اراده طرفین از صدور و دریافت چک، تبدیل تعهد سابق به تعهد جدید و لاحق است. البته از  نظر نباید دور داشت که در حقوق موضوعه کنونی این امکان وجود دارد که یک شخص و یک ذمه، به دو گونه در برابر پرداخت دینی ملتزم باشد، برای نمونه در تسهیلات اعطایی بانک ها از بدهکار، هم سند تجاری و هم قرارداد لازم الاجرای متضمن وثیقه ملکی اخذ می‌شود. پس اشکالی در این نیست که بدهکار را هم بر اساس تعهد پایه و هم بر مبنای تعهد ناشی از سند تجاری متعهد ساخت.

البته لازم به توضیح است که صدور سند تجاری فی نفسه اقتضای تبدیل تعهد ندارد و در صورت تردید در تبدیل تعهد اصل عدم تبدیل تعهد و استصحاب بقای تعهد سابق می¬باشد. ضمن این که صدور سند تجاری تعهد جدیدی را علاوه بر تعهد منشأ ایجاد نمی‌کند. در هر حال در این مورد خاص یعنی صدور چک به جای مهریه باید اوضاع و احوال حاکم بر قضیه را در نظر گرفت و در حالت کلی به نظر اراده طرفین بر تبدیل تعهد است.

 

آثار تبدیل تعهد پرداخت مهریه با صدور چک

– از بین رفتن سقف معادل 110 سکه تمام بهار آزادی موضوع ماده 22 قانون حمایت خانواده سال 1391 در اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال 1393 و اجرا شدن قانون مذکور راجع به تمامی مبلغ چک.

– تغییر مرجع صالح رسیدگی (تغییر سلاحیت ذاتی دادگاه) از دادگاه خانواده به دادگاه عمومی در صورت عدم وصول چک.

– صدرو گزارش اصلاحی در دعوای مهریه در صورت تحقق تبدیل تعهد مذکور در جریان رسیدگی و صدور قرار رد دعوای مطالبه مهریه در حالتی که قبل از ارائه دادخواست مهریه‌این تبدیل تعهد و تغییر تحولات راجع به دین مهریه‌ایجاد گردد.

– از بین رفتن ضمانت های سابق متعلق به مهریه و بری شدن ضامن ها از تعهد که معمولا در مهریه، ضامن پدر زوج می‌باشد.

دعوای مطالبه وجه چک بابت مهریه

صلاحیت شورای حل اختلاف در پرونده‌های مالی خانواده

صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده و موارد تداخل صلاحیت این دادگاه با شورای حل اختلاف محل بحث است. رسیدگی به دعاوی مالی خانواده (موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391) از جمله دعاوی جهیزیه، مطالبه مهریه و نفقه (اعم از نفقه زوجه و اقارب) در اسفند 1391 در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده به عنوان یک مرجع اختصاصی دارای صلاحیت ذاتی قرار گرفت که در آن برهه زمانی و تا قبل از تصویب قانون شوراها در آذر 1394، نظر بر این بود که شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را نباید داشته باشد و لو اینکه از حیث مالی داخل در نصاب صلاحیت شوراهای مذکور باشد و اقتضای رسیدگی در آن مرجع را داشته باشد و شورا می‌توانست در دعاوی خانوادگی که از جمله دعاوی مدنی هستند در صورت تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام و نتیجه را جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال نماید. (نظریه شماره479/92/7 مورخ 13/3/92 اداره حقوقی قوه قضائیه؛ همچنین ر.ک. نظریه شماره 571/92/7 مورخ 28/3/92) بنابراین شوراها در صورت عدم تحقق صلح و سازش باید مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نمودند. اداره حقوقی قوه قضائیه نظر فوق را در آراء و نظریات مشورتی خود بارها تایید نمود. اما ماده 9 قانون جدید شوراهای حل اختلاف سال 1394 خلاف نظریه فوق را مقرر داشت و دعاوی مهریه، نفقه و جهیزیه را تا سقف مقرر در قانون مذکور یعنی 200 میلیون ریال در صلاحیت شورا قرارداد (تفکیک موضوعات مالی خانواده). اما سوالی که مطرح می‌گردد این است که چه تفاوتی میان دعاوی مالی مهریه و نفقه و جهیزیه با سایر دعاوی مالی خانواده (مانند اجرت المثل ایام زوجیت، نحله و شرط تنصیف دارایی) وجود دارد که گروه اول تا سقف مالی مقرر در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار دارند اما گروه دیگر دعاوی مانند اجرت المثل ایام زوجیت، در صلاحیت شوراها نیستند؟ آیا این امر ترجیح بلامرجح را به ذهن متبادر نمی نماید؟ از سوی دیگر چه تفاوتی میان دعاوی مهریه، جهیزیه و نفقه تا نصاب مقرر با دعاوی مازاد بر سقف تعیینی وجود دارد که لزوم تفکیک دعاوی را ایجاب نموده است؟ به نظرر می رسد رسیدگی ماهیتی در پرونده‌های مانند اجرت المثل و یا شرط تنصیف دارایی و نحله، عامل اصلی در برون رفتن از صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد.

وکیل متخصص مطالبه مهریه در تهران

موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان با به کارگیری وکلای برتر خانواده در ایران، امکان قبول پرونده‌های خانواده در سراسر کشور را دارد. جهت مشاوره آنلاین با بهترین وکیل خانواده در ایران با مشاورین موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت ومهر پارسیان تماس بگیرید.

دپارتمان حقوق خانواده گروه وکلای مهر تهران

5/5 - (1 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

باز کردن چت
سلام، به سایت موسسه حقوقی مهر پارسیان خوش آمدید. چطوری میتونیم کمکتون کنیم؟