وکیل محمدرضا مهری

عدم تمکین مرد

بررسی موضوع الزام مرد به تمکین بحث نوشتار امروز است. در روابط خاص بین زن و شوهر تمکین از وظایف آن و خاص زن محسوب ... مطالعه مقاله