رجوع از بذل مهریه

رجوع از بذل مهریه

رجوع از بذل مهریه

مهریه یک نوع حق مالی است که با ازدواج به خانم‌‌ها تعلق می‌گیرد و مانند دین بر عهده مرد نیز قرار می‌گیرد. خانم‌ها می‌توانند این ... مطالعه مقاله