دپارتمان داوری

حل و فصل اختلافات حقوقی میان اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی، عموماً به صورت یکی از 3 روش زیر انجام می‌پذیرد.

1) رسیدگی های قضایی

2) داوری

3) صلح و سازش

داوری، قضاوتی قراردادی بر اساس اصول و قواعد حقوقی است که علی القاعده بر اساس ان، طرفین اختلاف یا طرفین یک رابطه ی حقوقی، تراضی می‌نمایند که قضاوت در مورد اختلافات خود را به جای اینکه در مراجع قضایی مطرح کنند، به شخص یا اشخاص غیر دولتی که مورد توافق خودشان هستند و یا در مورد نحوه تعیین ان ها تراضی نموده اند، محول کنند و داور، به جای قاضی، در مورد اختلاف انان حکم می راند. این شیوه از رسیدگی به اختلافات، جنبه ی استثنایی بر قضاوت کردن توسط دادگاه ها دارد، البته قانون‌گذار اجرای آرای صادره توسط داور یا داوران را مانند احکام دادگاه ها را در دادگستری تضمین می‌نماید.

با عنایت به تراکم پرونده‌ها در دادگستری ها و شوراهای حل اختلاف و تعیین نوبت های طولانی و سرعت پایین رسیدگی های قضایی، لزوم مراجعه به داوری که دانش، تخصّص و تجربه ی کافی در موضوع مورد اختلاف دارد را مبرهن می سازد. بنابراین ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری و مراجعه به داور متخصّص و با تجربه، می‌تواند راه گشای بسیار مناسبی در حل و فصل اختلافات و دعاوی حقوقی باشد.

هزینه‌های کمتر داوری، سرعت بیشتر در رسیدگی، تشریفات کمتر، محرمانه بودن رسیدگی و حفظ اسرار طرفین، از جمله مزایای حل و فصل اختلافات از طریق داوری می‌باشد.

مؤسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با استفاده از دانش، تخصّص و تجربه ی وکلا، قضات سابق دادگستری، سردفتران اسناد رسمی، کارشناسان و مشاوران حقوقی، مالی، بانکی، بازرگانی، حسابداری، ثبتی و…. با بهره گیری از مطالعات و تحقیقات اساتید دانشگاه ها و با پژوهش در قوانین، مقررات، کنوانسیونها و معاهدات مربوط به داوری در قراردادها و دعاوی داخلی و قراردادهای تجاری بین‌المللی و نیز با رصد آرا و احکام صادره از محاکم دادگستری و با تسلّط بر رویه های قضایی دادگاه های تالی و عالی در زمینه ی داوری، با تاسیس «دپارتمان داوری»، به ارائه خدمات تخصّصی و حرفه ای می پردازد.

خدمات «دپارتمان داوری» مؤسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان در مورد داوری عبارتند از:

1) تنظیم موافقتنامه های داوری

2) قبول داوری در قراردادها، دعاوی و یا اختلافات احتمالی

3) رسیدگی و صدور رأی داوری

4) ابلاغ رأی داوری

5) وکالت در اجرای رأی داوری در محاکم دادگستری

علی هذا به منظور کسب اطلاع از نحوه تنظیم موافقتنامه های داوری و یا ارجاع اختلافات و دعاوی به داوری و نحوه تعیین داور یا داوران، می توانید با وکلا و مشاورین حقوقی «دپارتمان داوری» مؤسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان تماس حاصل نموده و سوالات خود را با وکلا و مشاورین دپارتمان داوری مؤسسه در میان بگذارید.

«دپارتمان داوری» مؤسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان در کنار «گروه وکلای مهر» و «مشاورین حقوق مهاجرت مهر» تحت مدیریت محمدرضا مهری، وکیل پایه یک دادگستری، همچون گذشته راه گشای مسائل و موضوعات حقوقی شما شهروندان محترم می باشد.