«منشور اخلاق حرفه ای گروه وکلای مهر»

حمایت از کارآموزان وکالتما وکلا و کارکنان «گروه وکلای مهر» اعلام می داریم که همواره خود را در محضر خداوند متعال دیده و در انجام وظایف خویش، به خداوند تبارک و تعالی اتکاء و توکل داشته، با پایبندی و التزام به اصول اخلاقی، همیشه قوانین موضوعه و مقررات جاریه را محترم شمرده و امانت داری، رازداری، صداقت، نظارت پذیری، میانه روی و شکیبایی را سرلوحه کار خویش قرار دهیم و در انجام تمامی امورات، با فروتنی در برابر دیگران و رعایت حقوق آن‌ها، جز اجرای عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و در برخورد با مراجعین، موکلین، اصحاب دعوا و اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران، رعایت ادب و احترام را نموده و ضمن مسئولیت پذیری، پاسخ گویی، خود انتظامی و دانش مداری، در انجام وظایف گروهی، تشریک مساعی نموده و بر خلاف شرافت وکالت اقدام و اظهاری ننموده و تکیه گاه و مدافع حقوق محرومین و مدافع از حق باشیم.

وکلا و کارکنان گروه وکلای مهر